Duur­de­re stu­die­le­ning gaat er ko­men

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Het ka­bi­net houdt vast aan de ver­ho­ging van de ren­te op stu­die­le­nin­gen. In een de­bat pro­beer­de de op­po­si­tie gis­te­ren an­der­maal mi­nis­ter Ingrid van En­gels­ho­ven (On­der­wijs) op an­de­re ge­dach­ten te bren­gen, maar die was on­ver­murw­baar.

Van En­gels­ho­ven be­na­druk­te dat de ver­ho­ging de houd­baar­heid van het stel­sel ten goe­de komt. Daar­bij gaat het om een be­schei­den stij­ging van het maan­de­lijk­se af­los­sings­be­drag, vindt zij. Maar de link­se op­po­si­tie ziet in de ren­te­ver­ho­ging een nieu­we fi­nan­ci­ë­le dom­per voor stu­den­ten, bo­ven­op het leen­stel­sel dat in 2015 werd in­ge­voerd.

De op­po­si­tie richt­te haar pij­len niet al­leen op de mi­nis­ter, maar ook op het CDA. Die par­tij be­na­drukt nog re­gel­ma­tig te­gen het leen­stel­sel te zijn, maar ver­de­digt de ren­te­ver­ho­ging wel. Twee­de Ka­mer­lid Har­ry van der Mo­len ha­mer­de er­op dat de ver­ho­ging niet gaat gel­den voor men­sen die nu al stu­de­ren. Hij hoopt ook dat stu­den­ten door een ho­ge­re ren­te min­der licht­zin­nig zul­len den­ken­over­een­stu­die­le­ning.

EVERT ELZINGA | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.