Mee-eten met Soof

Mu­si­cal’. In de­ze Na de film is er nu ‘Soof de kan het pu­bliek ook over­heer­lij­ke the­a­ter­ver­sie culinair mee­ge­nie­ten.

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

“Bij Soof de Mu­si­cal”, voel­den we ons be­trok­ken als co­pro­du­cent”, ver­telt Marc van Kaam, di­rec­teur van het Luxor Theater. “Bij proef­voor­stel­lin­gen in Rot­ter­dam en Bre­da kreeg het pu­bliek na af­loop vra­gen.” Op ba­sis daar­van is de voor­stel­ling ver­be­terd. “We wil­den de vier­de wand tus­sen de spe­lers en het pu­bliek door­bre­ken”, ver­telt Luxor-me­de­wer­ker Jo­sé Sluijs. “Men­sen kun­nen echt aan­schui­ven en krij­gen hap­jes ge­ser­veerd.” Bij­zon­der is het de­cor: een gro­te keu­ken waar­in een deel van het pu­bliek plaats­neemt en waar tij­dens de voor­stel­ling ge­kookt gaat wor­den. Ie­der­een op het to­neel en in het pu­bliek krijgt tij­dens de voor­stel­ling een aan­tal hap­jes, ge­maakt door Soof en haar fa­mi­lie zelf. Sluijs weet wel waar­om Soof zo­veel men­sen aan­spreekt: “Haar le­ven is zo her­ken­baar voor men­sen met kin­de­ren en een car­ri­è­re. Je pro­beert al­le bal­len in de lucht te hou­den, maar dat lukt na­tuur­lijk niet al­tijd. Soof is daar een uit­ver­gro­ting van. Dat maakt het hi­la­risch.”

Hoofd­rol­len zijn voor Mai­ke Boer­dam (Soof), No­ël van San­ten (Kasper), Juul Vrij­dag (Soofs moe­der Hans­je) en Julia Nau­ta, de oud­ste doch­ter van het ge­zin. Soof be­weegt zich als kok in krin­gen van be­ken­de Ne­der­lan­ders. Daar­om is het niet gek dat Rot­ter­dam­mer en ac­teur Wins­ton Post mee­doet als zich­zelf en er ook be­ken­de spor­ters mee­doen. Zo speelt schaat­ser An­net­te Ger­rit­sen mee tij­dens de eer­ste week in Rot­ter­dam en oud-wie­ler­kam­pi­oen Le­on­tien van Moor­sel van 20 tot en met 23 de­cem­ber. Op TV Rijn­mond ver­tel­de ze hoe eng ze het vond om op het po­di­um voor het eerst in een kwart eeuw met een an­de­re man te zoe­nen. “Het leek wel de Olym­pi­sche Spe­len, ik had een hard­slag van 180.” La­ter ver­telt Van Moor­sel: “Eerst voel­de ik me best on­ze­ker over dat ac­te­ren, maar ik voel­de me zo wel­kom. Van de cast tot de men­sen ach­ter de scher­men, ie­der­een was zo lief.’ Ik ben een ge­voels­mens, dus ik zei in­tu­ï­tief ja op de vraag of ik mee wil­de doen. Ik speel me­zelf, dus ge­luk­kig hoef ik niet te zin­gen en te dan­sen.”

“Eerst voel­de ik me best on­ze­ker over dat ac­te­ren, maar ik voel­de me zo wel­kom. Ie­der­een was zo lief.” Oud-wiel­ren­kam­pi­oen Le­on­tien van Moor­sel

nieu­we Luxor Theater tot en met 23 de­cem­ber

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.