Ver­ras­send Roe­me­nië: Cluj, Boe­ka­rest en Con­stan­ta

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - LI­SA VER­MEIJ nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Zwem­men, ski­ën, hi­ken door de na­tuur, kas­te­len be­zoe­ken, strui­nen door hip­pe wijk­jes, fla­ne­ren over bou­le­vards; in Roe­me­nië kan het al­le­maal

Bij Roe­me­nië denk je mis­schien aan Dra­cu­la? Maar het Zuid­oost-Eu­ro­pe­se land heeft zo­veel meer te bie­den en is niet voor niets in op­komst on­der va­kan­tie­gan­gers. Het is het land van de mid­del­eeuw­se dorp­jes, adem­be­ne­men­de na­tuur­ge­bie­den, bij­zon­de­re be­ziens­waar­dig­he­den en vet­te fes­ti­vals.

Als je op zoek bent naar een nieu­we va­kan­tie­be­stem­ming, denk je waar­schijn­lijk niet zo snel aan Roe­me­nië. Begrijpelijk. Toch zijn er ge­noeg re­de­nen waar­om je wel aan Roe­me­nië zou moe­ten den­ken. Me­tro vloog van­af Amsterdam in min­der dan drie uur met de Roe­meen­se lucht­vaart­maat­schap­pij Ta­rom naar Boe­ka­rest.

Goed­ko­pe zon­va­kan­tie

We be­gin­nen even met wat al­ge­me­ne fei­ten. In Roe­me­nië wo­nen 21 mil­joen men­sen en be­ken­de gro­te ste­den zijn: Boe­ka­rest, Iaşi, Cluj-Napo­ca, Ti­mişoa­ra en Con­stanţa. Ver­der staat Roe­me­nië be­kend om zijn na­tuur en de oer­bos­sen waar wol­ven en be­ren le­ven. In de Trans­syl­va­ni­sche Al­pen en Oos­te­lij­ke Kar­pa­ten kun je in de win­ter heel goed ski­ën. In de zo­mer ben je bij Con­stan­ta aan het juis­te adres, de­ze stad ligt aan de Zwar­te Zee en is een goe­de uit­val­ba­sis voor een (goed­ko­pe) zon­va­kan­tie.

Ten noor­den van de stad Con­stan­ta, ligt het strand Ma­maia. Con­stan­ta is een van de groot­ste ha­ven­ste­den van Roe­me­nië en te­gen­woor­dig ook steeds meer in trek bij toe­ris­ten. Voor­al van­we­ge de po­pu­lai­re bad­plaats Ma­mai. Lan­ge stran­den met ho­tels, res­tau­rants en dis­co­the­ken. Roe­me­nië is nog niet over­lo­pen door het toe­ris­me en daar­om kan het soms best even zoe­ken zijn naar een res­tau­rant maar in het ou­de stad­je Con­stan­ta tref je ge­noeg leu­ke plek­jes. Van ju­ni tot sep­tem­ber is het er bij­na al­tijd zon­nig.

Daar­naast kun je er ook goed te­recht om wa­ter­sport te be­oe­fe­nen zo­als wa­ter­ski­ën, sur­fen of maak net zo­als wij een zeil­tocht over de Zwar­te Zee. Als je toch in de zo­mer gaat, ga dan in ju­li dan kun je het meer­daag­se fes­ti­val Ne­ver­sea mee pik­ken.

Klein parijs

Mocht je je het af­vra­gen; Boe­ka­rest telt zo’n 1,7 mil­joen in­wo­ners. En sinds de val van het com­mu­nis­me is de Roe­meen­se hoofd­stad een in­te­res­san­te be­stem­ming voor een ste­den­trip. Waar­om? Ooit had Boe­ka­rest de naam ‘Klein Parijs’. Dit komt me­de door de prach­ti­ge Art Nou­veau ge­bou­wen. In Boe­ka­rest tref je een enor­me ver­schei­den­heid aan ar­chi­tec­tuur.

Een van de hip­s­te wij­ken van Boe­ka­rest is Lips­ca­ni. In de stra­ten zijn geen au­to’s toe­ge­staan en in de ver­stop­te hof­jes tref je hip­pe win­kels, leu­ke ca­fés en heel wat ga­le­ries. Be­ziens­waar­dig­he­den die je niet mag mis­sen? Kret­zu­le­s­cu Church, Par­le­ments­pa­leis, het stads­park Ciş­mi­giu­park, Canta­cu­zi­no Pa­leis en het Ate­neul Român.

Cluj-Napo­ca

Cluj-Napo­ca ligt in het hart van Trans­syl­vanië in Roe­me­nië. De­ze re­gio ligt in het Noord Wes­ten van het land. In Trans­syl­vanië kom je mooie berg­land­schap­pen, kas­te­len, ou­de ker­ken, mid­del­eeuw­se stad­jes en een aan­tal gro­te ste­den te­gen. Cluj is de twee­de stad van Roe­me­nië telt on­ge­veer 350.000 in­wo­ners, waar­van meer dan 50.000 stu­den­ten. De af­ge­lo­pen ja­ren heeft de stad al prij­zen ge­won­nen als ‘Eu­ro­pean Youth Capital’ (2015) en ‘The Capital of To­le­ran­ce’ (2014).

Maar Cluj is niet al­leen een stu­den­ten­stad, ook steeds meer jon­ge tech­no­lo­gie be­drij­ven we­ten Cluj te vin­den. Er zijn ge­noeg the­a­ters, mu­sea en lo­ka­le eve­ne­men­ten zo­dat er al­tijd iets te doen is. In de zo­mer vindt het groot­ste fes­ti­val van Roe­me­nie; Un­told plaats in Cluj. De af­ge­lo­pen ja­ren wa­ren de Black Ey­ed Pe­as, The Chain­smo­kers, Afro­jack en The Pro­di­gy head­liners.

In Cluj tref je bre­de bou­le­vards en sta­ti­ge ge­bou­wen. Ver­schil­len­de bouw­stij­len zo­als ne­o­ba­rok, go­tiek, ne­o­clas­si­cis­me en ju­gend­stil wor­den af­ge­wis­seld. Be­ziens­waar­dig­he­den die je niet mag mis­sen zijn: het im­po­san­te Banf­fy pa­leis, de bo­ta­ni­sche tui­nen, de ka­tho­lie­ke Sint-Mi­cha­ëls­kerk en de Dor­mi­ti­on of the The­o­tokos Ca­the­dral (de groot­ste van Roe­me­nië).

COLOURBOX.COM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.