HOROSCOOP

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

RAM 21/3-19/4

Jij zult iets on­aan­ge­naams uit je le­ven moe­ten ban­nen. Dat is niet een­vou­dig en je moet je fan­ta­sie ge­brui­ken om tot een op­los­sing te ko­men, die jou op al­le of bij­na al­le fron­ten te­vre­den stelt.

STIER 20/4-20/5

De men­sen om jou heen den­ken vaak dat jij veel ge­luk hebt. Zij zien niet wat jij al­le­maal doet voor ‘jouw ge­luk’. Laat je daar­door en door de ja­loer­se op­mer­kin­gen niet ont­moe­di­gen.

TWEELING 21/5-20/6

Wees niet te kop­pig in de werk­sfeer. Pro­beer ie­der­een die waar­de­ring te ge­ven die hij of zij ver­dient. Je zult zien dat dan de waar­de­ring die je krijgt op­eens meer waar­de lijkt te heb­ben.

KREEFT 21/6-22/7

Je part­ner is ook een mens. Ver­wacht geen won­de­ren, ver­wacht niet dat hij/zij geen fou­ten maakt. Aan­vaard dat ie­der­een op zijn/haar ma­nier zijn/haar best doet. Geef de moed niet zo gauw op.

LEEUW 23/7-22/8

Macht is iets waar jij niet te veel waar­de aan moet hech­ten. Macht is zo re­la­tief. Laat je niet ver­lei­den tot het spe­len van machts­spel­le­tjes, want jij zult zelf uit­ein­de­lijk het slacht­of­fer wor­den.

MAAGD 23/8-22/9

Jij hebt de­ze da­gen een fi­nan­ci­ë­le mee­val­ler. Dit is een ap­pel­tje voor de dorst, want de te­gen­val­lers ko­men be­slist ook. Wees dus zui­nig.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

De weg uit de een­zaam­heid loopt via ei­gen ini­ti­a­tief naar con­tac­ten. En dat kun jij ook, echt waar.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Som­mi­ge din­gen kun jij niet voor­zien, ook al be­reid je al­les nog zo goed voor. Dat is geen schan­de, dat is de re­a­li­teit. Een flexi­be­le hou­ding om op ver­ras­sin­gen in te spe­len is het eni­ge wat helpt.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Ie­mand waar je veel om geeft heeft zich erg uit­ge­sloofd voor jou. De ge­ne­gen­heid is blijk­baar we­der­zijds. Laat de­ze mooie ge­le­gen­heid niet voor­bij gaan. Stel je open voor een nieu­we er­va­ring.

STEENBOK 22/12-19/1

Jij stroomt over van de idee­ën. Ook in de lief­de idee­ën ge­noeg en dat merkt je part­ner (to be?) ook. Je te­de­re be­na­de­ring zal hem of haar doen smel­ten en dat be­looft een heer­lij­ke tijd te wor­den.

WATERMAN 20/1-19/2

Jouw pad gaat van­daag niet over ro­zen. Je moet ech­ter niet met­een de schou­ders la­ten han­gen. Kom op! Je moet door­gaan op de in­ge­sla­gen weg, want dat is de juis­te en dat weet je best.

VISSEN 20/2-20/3

Pro­beer­eens­wat­af­stand­te­ne­men­van­jouw­vra­ge­nen­zie­de din­gen wat rui­mer. Mis­schien kom je dan tot een op­los­sing. Grijp je kans als zich een mo­ge­lijk­heid aan­dient je vra­gen te be­ant­woor­den. El­ke dag de Me­tro-horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.