Bas doet re­cord­po­ging voor zus­je met dia­be­tes

BAS (12) REIST MOR­GEN VAN HET ENE STA­TI­ON NAAR HET AN­DE­RE OM PI­A­NO TE SPE­LEN ÉN GELD IN TE ZA­ME­LEN VOOR ZIJN ZIE­KE ZUS­JE

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - ANNE KERSTEN nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Twaalf jaar oud is Bas Schip­per pas, en op die jon­ge leef­tijd zet hij zich al vol­op in voor zijn jon­ge­re zus­je Lau­ra (11), die dia­be­tes heeft. Door mor­gen zes­tien sta­ti­onspi­a­no’s te be­spe­len, hoopt hij geld op te ha­len voor het Dia­be­tes­fonds.

Lau­ra heeft al vijf jaar sui­ker­ziek­te. „Ik hoop dat met het geld dat ik met de­ze ac­tie op­haal, mijn zus­je en al­le men­sen met dia­be­tes ge­ne­zen kun­nen wor­den.”

Daar­om heeft hij zijn ac­tie op Dia­be­a­tit ge­zet, een web­si­te waar­op ac­ties voor het Dia­be­tes­fonds staan. Zijn oor­spron­ke­lij­ke doel, vijf­hon­derd eu­ro, heeft Bas al ruim­schoots ge­haald. „Ik dacht ei­gen­lijk dat vijf­hon­derd eu­ro te veel zou zijn, maar de tel­ler staat in­mid­dels al bij­na op drie­dui­zend eu­ro!”, ver­telt hij en­thou­si­ast.

Zijn zus­je Lau­ra is blij met de ac­tie van haar gro­te broer. „Ik vind het heel lief dat hij dit doet, en goed ook. Voor­al om­dat hij iets doet wat hij ook leuk vindt.” Ze was zes jaar oud toen haar ouders er­ach­ter kwa­men dat ze dia­be­tes had. „Dat was heel gek.” Ze had heel veel dorst in de pe­ri­o­de, en was steeds heel erg moe.

Toen kwam de pe­ri­o­de van prik­ken. „Maar dat hoef ik nu ge­luk­kig niet meer. Ik heb nu een scan­ner, die haal ik langs een ap­pa­raat­je in mijn arm en dan weet ik mijn bloed­glu­co­se.”

Va­der Ro­gier is trots op zijn zoon én doch­ter. „Het is fijn dat Lau­ra steeds meer zelf kan, want dit heeft ook veel ef­fect ge­had op het ge­zin. Het was een hef­ti­ge pe­ri­o­de; wen­nen en aan­pas­sen. Nog steeds ei­gen­lijk.” Maar het blijft op­pas­sen, voor de rest van haar le­ven. „Van­daar de ac­tie van Bas, het Dia­be­tes­fonds doet na­me­lijk on­der­zoek naar ge­ne­zing of een mid­del waar­mee het dra­ge­lij­ker moet wor­den”, ver­telt Ro­gier.

Ro­gier gaat mor­gen­dan ook de he­le dag mee met zijn zoon. „Dit is echt zijn ding, hij is niet ver­le­gen ach­ter de pi­a­no en je ziet dat hij er ple­zier in heeft.” In­vloed op de mu­ziek­keu­ze heeft Ro­gier niet, Bas heeft het al­le­maal zelf uit­ge­ko­zen. En dat is best ver­ras­send, want er staan voor­na­me­lijk gol­den ol­dies op het pro­gram­ma.

„Ik ga Si­mon & Gar­fun­kel spe­len”, ver­telt Bas en­thou­si­ast. „En Jo­hn Len­non, Bil­ly Joel en Le­o­nard Co­hen. Dat heb ik zelf ge­ko­zen hoor.” Zijn opa en oma heb­ben hem ooit mee­ge­no­men naar een co­ver­band van Si­mon & Gar­fun­kel en toen is zijn lief­de voor de ja­ren 60 en 70 ge­bo­ren.

Hij heeft er in ie­der ge­val heel veel zin in. „Het wordt wel met de dag wat span­nen­der, maar het gaat ge­woon luk­ken.” Maar een­maal ach­ter de pi­a­no, is hij niet meer ze­nuw­ach­tig. „Als ik aan het spe­len ben, komt het al­le­maal wel goed.”

Met de ver­de­re in­de­ling van de dag is Bas niet be­zig, dat laat hij aan zijn va­der over. „Bas heeft al­les zelf ge­pland, maar of zaterdag nou de bes­te dag was om dit uit te voe­ren... Er rij­den min­der trei­nen dit week­end, maar we gaan het zien. Als het niet lukt is het ook niet erg. Bas heeft so­wie­so wel lol, of hij nu op veer­tien of zes­tien sta­ti­ons speelt.”

Het Dia­be­tes­fonds is erg blij met de ac­tie van Bas. „We heb­ben heel veel ac­ties op Dia­be­a­tit, maar de­ze is toch wel ex­tra bij­zon­der. Bas is jong, nog maar twaalf jaar, en hij heeft het he­le­maal zelf op po­ten ge­zet”, ver­telt woord­voer­der Mi­ran­da Mos. „We zijn echt trots op hem.”

Ook vindt het fonds het fijn dat het he­le ge­zin in ac­tie komt. „Het maakt het wel heel spe­ci­aal dat va­der Ro­gier bij­voor­beeld ook zijn steen­tje bij­draagt door de he­le dag mee te rei­zen. Wij zijn heel blij dat Bas zich in­zet voor het Dia­be­tes­fonds, en dat hij dat doet voor zijn zus­je en al­le an­de­re men­sen met dia­be­tes.”

Met het geld dat Bas op­haalt, zal het Dia­be­tes­fonds on­der­zoek doen naar de ziek­te. Mos ver­telt dat er voor zo­wel ty­pe 1 als 2 on­der­zoe­ken lo­pen. „We zet­ten ons in voor een be­ter le­ven met dia­be­tes én uit­ein­de­lij­ke ge­ne­zing van de­ze ziek­te.”

‘Ik ga Si­mon & Gar­fun­kel,Jo­hn Len­non, Bil­ly Joel en Le­o­nard Co­hen spe­len.’

Bas (12)

FRANS PAALMAN

Lau­ra en B as Schip­per / GERJANNEFOTOGRAFIE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.