At­le­tiek­unie: snel on­tucht­ple­gers we­ren

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De At­le­tiek­unie wil dat de wet snel wordt aan­ge­past om on­tucht­ple­gers uit de sport­we­reld te we­ren. Zij dringt aan op een snel­le kop­pe­ling van tucht­rech­te­lijk e uit­spra­ken aan de aan­vra­gen voor een Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag (VOG). Daar­voor is met spoed een wets­aan­pas­sing no­dig, al­dus de At­le­tiek­unie in een re­ac­tie op de mis­bruik­zaak rond de Rot­ter­dam­se at­le­tiek­trai­ner Jer­ry M. Hij heeft tus­sen 1982 en mei 2017 di­ver­se meis­jes van elf tot acht­tien jaar mis­bruikt en be­zwan­gerd. Nu heeft al­leen een straf­rech­te­lij­ke uit­spraak ge­vol­gen voor het ver­krij­gen van zo’n VOG. De At­le­tiek­unie wil dat ook tucht­uit­spra­ken in de sport­we­reld wor­den be­trok­ken bij de be­oor­de­ling van zul­ke aan­vra­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.