Blaud­zun gaat klas­siek. Met strijk­or­kest Amsterdam Sin­fo­niet­ta trekt de po­pu­lai­re sin­ger-song­wri­ter de klas­sie­ke con­cert­za­len in voor een bij­zon­de­re sa­men­wer­king bui­ten de ei­gen com­fort­zo­ne.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - JASPER VAN VUGT nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

„Het ge­luid van vi­o­len, cel­lo’s en con­tra­bas ach­ter je: het is net als­of er een oce­aan van ge­luid over je heen golft. De kracht en ener­gie van die in­stru­men­ten ge­ven een heel mach­tig ge­voel” ver­telt Blaud­zun en­thou­si­ast over zijn sa­men­wer­king met strijk­or­kest het Amsterdam Sin­fo­niet­ta. Met de col­lab treedt hij in de voet­spo­ren van on­der an­de­ren Wen­de Snij­ders, Ru­fus Wain­wright en Lud­o­vi­co Einau­di. Zij gin­gen on­der de naam Bre­der dan klas­siek eer­der de sa­men­wer­king aan met het be­faam­de or­kest, dat elk jaar in ja­nu­a­ri een pop­ar­tiest uit­no­digt. De­ze keer ver­wel­komt het 22-kop­pi­ge ge­zel­schap Blaud­zun voor een stap uit de com­fort­zo­ne.

Het re­sul­taat is een kruis­be­stui­ving tus­sen ver­schil­len­de mu­zi­ka­le we­rel­den, of „een mooie dans tus­sen klas­siek en pop”, in de woor­den van de gast zelf. Met het pro­ject gaat een lang ge­koes­ter­de wens in ver­vul­ling voor de po­pu­lai­re sin­ger-song­wri­ter. „Het is een gro­te eer dat ik hier­voor ben ge­vraagd. Ik heb er enorm veel zin in.”

Bach, Mo­zart & Beet­ho­ven

De sa­men­wer­king be­te­kent ook op­tre­den op nieu­we plek­ken. Ze­ven jaar na zijn door­braak met het der­de al­bum Hea­vy Flo­wers ver­ruilt Blaud­zun nu vas­te po­dia en fes­ti­vals als Pa­ra­diso en Pink­pop voor elf sta­ti­ge con­cert­za­len, plaat­sen waar nor­maal ge­spro­ken het werk van Bach, Mo­zart en Beet­ho­ven wordt uit­ge­voerd. Die chan­ge of sce­ne­ry zal wei­nig ef­fect heb­ben op Blaud­zun zelf: „Mijn twee band­le­den en ik gaan niet ge­for­ceerd ‘klas­siek’ doen of kle­den, en zij gaan zich niet op­eens als een pop­mu­zi­kant ge­dra­gen. We blij­ven ons­zelf en gaan geen to­neel­spel op­voe­ren. Daar heb ik een he­kel aan, op het po­di­um.”

Ey­e­o­pe­ner

De ken­nis­ma­king met het or­kest be­te­ken­de af­tas­ten. De eer­ste­re­pe­ti­ties­ston­den­in­het te­ken van aan­kno­pings­pun­ten vin­den waar­in bei­de we­rel­den el­kaar vin­den, legt hij uit. „Ik heb met Wil­lem de Bor­des, de ar­tis­tiek lei­der van het or­kest, ge­ke­ken wel­ke aan­pak werkt en wel­ke lied­jes we gaan spe­len. Daar moesten spe­ci­a­le ar­ran­ge­men­ten voor wor­den ge­schre­ven. Dat be­te­ken­de flink re­pe­te­ren, want het lag ver bui­ten mijn pa­let. Het re­sul­taat is heel bij­zon­der en biedt een nieuw per­spec­tief op mijn werk. Zo ont­dek­te ik een heel an­de­re kant van mijn ei­gen lied­jes. Daar blijkt veel meer schuil ach­ter te gaan dan op het eer­ste ge­zicht dui­de­lijk is. Ik denk dat het ook voor mijn fans een ey­e­o­pe­ner is om te ho­ren wat voor la­gen er nog meer in mijn lied­jes zit­ten.”

Pur­cell en Nir­va­na

Naast spe­ci­a­le uit­voe­rin­gen van zijn ei­gen werk, pakt Blaud­zun de mo­ge­lijk­heid aan om iets nieuws te pro­be­ren. Zo zal hij in het Ne­der­lands en voor het eerst - in het Frans zin­gen en ook an­der­mans lied­jes spe­len. Spe­ci­aal voor dit pro­ject staat Cold Song op het pro­gram­ma, een com­po­si­tie van de En­gel­se ba­rok­com­po­nist Pur­cell. Net als een mu­zi­ka­le

‘Ik wil echt iets nieuws doen. Daar ligt de uit­da­ging.’

Blaud­zun

FO­TO’S: MAR­CO BORG­GRE­VE, SVEN SIGNE DEN HARTOGH

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.