Zo kom je Dry Ja­nu­a­ry on­ge­schon­den door

Dry Ja­nu­a­ry wint aan po­pu­la­ri­teit. Maar wat le­vert zo’n al­co­hol­lo­ze maand nu op? En hoe houd je het vol?

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - AMARINS DE BOER nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Ze werd gek van het ge­vecht met zich­zelf. Niet dat Ro­my Kaus (37) ex­treem veel dronk, maar het moest af­ge­lo­pen zijn met die ka­ters de vol­gen­de och­tend, vond ze. „Op het mo­ment zelf is het heel lek­ker, maar die dag er­na denk ik al­tijd: waar­om moest dit?”

De Utrecht­se heeft zich voor­ge­no­men de­ze maand geen al­co­hol te drin­ken en ze is niet de eni­ge. Meer dan 23.000 Ne­der­lan­ders doen mee aan de cam­pag­ne IkPas. Dat is de Ne­der­land­se va­ri­ant op Dry Ja­nu­a­ry, dat komt uit Groot-Brit­tan­nië. Met als doel: der­tig of - tij­dens de pe­ri­o­de tus­sen As­woens­dag en Pa­sen - veer­tig da­gen geen al­co­hol.

Ini­ti­a­tief

Vo­rig jaar de­den 11.000 men­sen mee aan het ini­ti­a­tief dat be­staat sinds 2015 en wordt ge­steund door het mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Mar­tijn Plan­ken, ini­ti­a­tief­ne­mer van IkPas, is blij met de toe­ne­men­de cij­fers en trend. „Toen we be­gon­nen, de­den nog geen 5.000 men­sen mee. Het is goed om te zien dat steeds meer men­sen hun al­co­hol­ge­drag tegen het licht wil­len hou­den.”

De Ge­zond­heids­raad ad­vi­seert geen al­co­hol te drin­ken of in ie­der ge­val niet meer dan één glas per dag. In 2015 pas­te ze haar ad­vies aan van ‘drink met ma­te’ naar ‘drink geen al­co­hol’.

Het be­lang­rijkst is om niet ie­de­re dag te drin­ken en áls je drinkt, maxi­maal vijf gla­zen te ne­men, zegt Eva Ehr­lich, on­der­zoe­ker van het Trim­bos-in­sti­tuut. Ze weet veel van de ef­fec­ten van al­co­hol op de mens. „Gro­te hoe­veel­he­den in één keer is het slecht­st voor je ge­zond­heid.”

Feest­je

Ook Ehr­lich ziet dat men­sen steeds meer be­sef­fen dat je al­co­hol be­ter kunt la­ten staan. „Op feest­jes ston­den vroe­ger de gla­zen met si­ga­ret­ten op ta­fel. Dat kun­nen we ons nu niet meer voor­stel­len. Met al­co­hol be­sef­fen we ook steeds va­ker dat het slecht voor je is – al­co­hol­vrije wijn en bier is veel nor­ma­ler ge­wor­den.”

Een al­co­hol­lo­ze maand draagt bij aan be­wust­wor­ding, denkt Ehr­lich. „Het kan hel­pen een pa­troon te door­bre­ken. Als je bui­ten de deur stee­vast een drank­je neemt, kun je dat tij­dens een al­co­hol­lo­ze maand bij je­zelf sig­na­le­ren.”

En daar­naast heeft een ‘dro­ge maand’ een po­si­tie­ve in­vloed op je ge­zond­heid, ver­volgt ze. „Er is on­der­zoek ge­daan naar de men­sen die heb­ben mee­ge­daan met IkPas en daar­uit blijkt dat zij zich fit­ter en scher­per voe­len, ze af­val­len, een be­te­re huid krij­gen en be­ter sla­pen. Het spreek­woord ‘met een slaap­muts­je slaap ik be­ter’ klopt mis­schien wel, maar de kwa­li­teit van je slaap is na al­co­ho­l­in­na­me veel min­der.”

Al­co­hol­vrij

Daar­naast blijkt dat men­sen struc­tu­reel min­der drin­ken na IkPas. „Bij­na twee der­de van de deel­ne­mers drinkt een half­jaar na de cam­pag­ne on­ge­veer een der­de min­der dan daar­voor.”

De al­co­hol­lo­ze maand ver­loopt voor Kaus, met nu ne­gen da­gen op de tel­ler, tot nu toe vlek­ke­loos. „Maar ik heb de­ze maand nog een fes­ti­val en een sta­p­avond met vrien­din­nen op de plan­ning staan. Dat kan nog wel­eens moei­lijk wor­den.” Of ze de al­co­ho­li­sche drank­jes dan gaat la­ten staan? La­chend: „Ik hoopt het.”

PEXELS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.