Jon­ge­ren han­gen lie­ver op bank dan dans­vloer

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - LI­SA VERMEIJ nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Wat doe jij graag op je vrije avond? Sta je tot in de la­te uur­tjes op de dans­vloer of blijf je lie­ver thuis? Voor jon­ge­ren lijkt uit­gaan al­tijd po­pu­lair, want thuis gaan is voor saaie men­sen. Maar is dat ei­gen­lijk wel zo?

Vroe­ger had je de bios­coop, de discotheek en dat was het. Te­gen­woor­dig zijn de mo­ge­lijk­he­den om uit te gaan ve­len ma­len gro­ter, toch lij­ken mil­len­ni­als er steeds va­ker voor te kie­zen om een avond thuis te blij­ven. Ame­ri­kaan­se me­dia als Vi­ce en The New York Ti­mes schre­ven in 2016 al dat twin­ti­gers en der­ti­gers saai aan het wor­den zijn als het op uit­gaan aan komt. Zo zou een door­snee twin­ti­ger op een vrije avond lie­ver op de bank met een film han­gen dan dat hij tot vijf uur ’s och­tends in een club staat.

Uit Ame­ri­kaans on­der­zoek blijkt dat drie op de tien jon­ge mil­len­ni­als lie­ver thuis drinkt, om­dat ze vin­den dat het te veel moei­te kost om uit te gaan. Thuis­blij­ven is vaak mak­ke­lij­ker en goed­ko­per. De 24-ja­ri­ge Jim Mo­ri­an­ner heeft het niet zo op uit­gaan: „Ne­gen van de tien keer is de mu­ziek toch niet zo leuk als je denkt en uit­gaan wordt ook bij­na on­be­taal­baar. Je gooit als het wa­re zes­tig eu­ro door de wc en na af­loop heb je ka­ter van hier tot Tokio. Ik ga dan lie­ver naar het the­a­ter, de bios­coop of uit eten. Dat is voor mij ont­span­ning.”

„Uit­gaan was ei­gen­lijk een ’moetje’, want ie­der­een deed het. Eer­lijk ge­zegd voel­de ik me al gauw ver­plicht, want blijk­baar is het nor­maal om uit te gaan.” Tot zes jaar ge­le­den ging il­lu­stra­tor Marloes de Vries (34 jaar) veel uit. Uit­gaan was een ge­woon­te voor haar ge­wor­den, ter­wijl het haar vaak meer ener­gie kost­te dan dat het op­le­ver­de. „Bij mij wor­den prik­kels al snel te­veel. De so­ci­a­le in­ter­ac­ties kos­ten mij al­tijd ener­gie, het maakt niet uit hoe leuk die per­soon is. Daar­naast heb ik ook ge­woon ge­noeg slaap no­dig.”

Tien jaar ge­le­den wa­ren er in Ne­der­land nog zo’n 300 dis­co­the­ken, maar de af­ge­lo­pen tien jaar is het cij­fer bij­na ge­hal­veerd. In 2018 wa­ren er 159 dis­co­the­ken in Ne­der­land.

Vol­gens Gui­do Ver­schoor, ho­re­ca-ad­vi­seur bij Van Spron­sen en Part­ners, zijn er meer­de­re ver­kla­rin­gen waar­om het dis­co­theek­be­zoek is af­ge­no­men. „De leef­tijds­grens om al­co­hol te drin­ken is ver­hoogd, waar­door veel jon­ge­ren van zes­tien jaar thuis­blij­ven. Voor­al bui­ten de Rand­stad moe­ten dis­co­the­ken het heb­ben van de­ze jon­ge men­sen.”

Twin­tig jaar ge­le­den was de discotheek dé ont­moe­tings­plek voor jon­ge­ren, maar jon­ge­ren ont­moe­ten el­kaar nu ook op an­de­re plek­ken, bij­voor­beeld via so­ci­al me­dia. Fes­ti­vals spe­len ook een gro­te rol. So­wie­so zijn er de laat­ste tien jaar meer mo­ge­lijk­he­den om uit te gaan. Denk aan food­hal­len, bin­go­avon­den, strand­pa­vil­joens, con­cer­ten; er zijn steeds meer an­de­re mo­ge­lijk­he­den.” In de ja­ren

’80 en ’90 gin­gen jon­ge­ren ook vaak naar een discotheek om een be­paal­de ar­tiest of dj te zien draai­en, maar te­gen­woor­dig kun je be­ter naar een fes­ti­val gaan om­dat je daar veel meer ar­ties­ten op een dag kunt zien.

Thijs Launspach is psy­cho­loog en schreef het boek Fok­king Druk, waar­in hij be­schrijft waar­om de laat­ste ja­ren zo­veel men­sen een burn out krij­gen. De psy­cho­loog legt uit dat een gro­te groep men­sen tus­sen de 18 en

38 jaar last heeft van FOMO (fear of mis­sing out, ge­voel dat je niets mag mis­sen, red.) en dat ze daar­door heel veel ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten te­ge­lijk in­plan­nen. Vol­gens de psy­cho­loog heb­ben mil­len­ni­als de nei­ging om zich­zelf te over­vra­gen en over­al ja op te zeg­gen. „Ge­zien de burn-out­cij­fers lijkt het mij een po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling dat het wat meer ge­ac­cep­teerd wordt dat men­sen een avond thuis wil­len blij­ven”, laat de psy­cho­loog we­ten.

Marloes be­grijpt dat het soms moei­lijk is om aan te ge­ven dat je ei­gen­lijk geen zin hebt om uit te gaan. „Het klinkt mis­schien gek, maar pas een paar jaar ge­le­den ben ik mij gaan re­a­li­se­ren dat ik ei­gen­lijk ge­woon zelf kan be­slis­sen wat ik wil doen.” Marloes heeft er in­mid­dels geen moei­te meer om een avond­je stap­pen af te zeg­gen. Ze vindt dat men­sen zich ook he­le­maal niet hoe­ven te scha­men als ze uit­gaan niet leuk vin­den. „Ver­plich­tin­gen zijn din­gen die je je­zelf op­legt door de druk van bui­ten­af.”

‘Uit­gaan was ei­gen­lijk een ’moetje’, want ie­der­een deed het.’

Marloes de Vries

Il­lu­sta­ties: Marloes De Vries

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.