Waar­om een avond­je film­the­a­ter zo po­pu­lair is

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - EVIE WESTLAND nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

De mid­del­gro­te en klei­ne film­the­a­ters heb­ben een goed jaar ach­ter de rug. Zij trok­ken in 2018 bij­na drie mil­joen be­zoe­kers, een stij­ging van 3,5 pro­cent ver­ge­le­ken met het jaar daar­voor. Van de zwar­te film­ko­me­die Thee bill­boards out­si­de Eb­bing, Mis­sou­ri tot het ro­man­ti­sche dra­ma Call me by your na­me; het Ne­der­land­se pu­bliek wist af­ge­lo­pen jaar de bios­coop weer te vin­den en met na­me de film­the­a­ters pro­fi­teer­den daar­van.

Tho­mas Hos­man, di­rec­teur bij Ci­ne­vil­le is niet ver­baasd over het suc­ces van de ar­tis­tie­ke films. „Aan de ene kant is de trend te zien van de com­mer­cie­le ke­tens, waar­in al­les steeds gro­ter, hef­ti­ger en meer over the top wordt. 4D-beeld, be­we­gen­de stoe­len en bij­zon­de­re spe­ci­al ef­fects. Aan de an­de­re kant zie je juist een toe­na­me van de klei­ne­re, au­then­tie­ke films met goe­de ver­ha­len. Die films kijk je niet in de groot­ste zaal van het land, maar in een char­man­te en ka­rak­te­ris­tie­ke zaal, waar je ach­ter­af nog een bier­tje kunt drin­ken in een ge­zel­lig bij­be­ho­rend ca­fé en de film nog eens kunt na­be­spre­ken.”

Bij BlacKkKlans­man, de film van re­gis­seur Spi­ke Lee over een zwar­te po­li­tie­agent die in­fil­treert in de Ku Klux Klan, of het ro­man­ti­sche dra­ma Call me by your na­me wa­ren bij­voor­beeld pre­cies waar het pu­bliek af­ge­lo­pen jaar be­hoef­te aan had, merkt Hos­man. „Bij de gro­te ke­tens moet je vaak eerst door een snoepstraat heen vóór­dat je in de zaal bent. Een heel an­der soort be­le­ving.”

Ha­jo Bins­ber­gen, be­stuurs­lid van Film­dis­tri­bu­teurs Ne­der­land pre­sen­teer­de de­ze week de cij­fers van de bios­coop­be­zoe­ken in Ne­der­land van 2018. „Het jaar had twee ge­zich­ten. Tot en met eind ju­li liep de markt flink ach­ter, met 12 pro­cent. Dat was met na­me te wij­ten aan het war­me weer. In de laat­ste vijf maan­den van 2018 is dat goed­ge­maakt.”

Ove­ri­gens groei­den de af­ge­lo­pen maan­den ei­gen­lijk ál­le seg­men­ten van de bios­coop­we­reld af­ge­lo­pen jaar, me­de dank­zij de gro­te suc­ces­sen Bo­he­mi­an Rhap­so­dy en A star is born. „Zo­wel de big-bud­get­films als de ar­t­hou­se films, fa­mi­lie­films en boek­ver­fil­min­gen: al­le gen­res groei­en, over de ge­he­le markt.”

De block­bus­ters moe­ten het de af­ge­lo­pen ja­ren voor­al heb­ben van adap­ta­ties. „70 pro­cent van de top twin­tig be­staat uit se­quels of pre­quels”, al­dus Bins­ber­gen. Dat ziet ook Ci­ne­vil­le-di­rec­teur Hos­man. „De gro­te block­bus­ters zijn va­ker uni­ver­sums, zo­als de we­reld van Har­ry Pot­ter of su­per­hel­den, waar in meer­de­re films op voort­ge­bor­duurd wordt. Men­sen die in dat uni­ver­sum zit­ten, zo­als de die­hard Har­ry Pot­ter-fans, gaan een film als Fan­tas­tic Be­asts hoe dan ook kij­ken, het maakt niet uit wat de re­cen­sies doen.”

An­ders is dat bij de ar­tis­tie­ke films. „Films in de film­the­a­ters moe­ten het meer heb­ben van de awards en no­mi­na­ties, en dan met na­me van de Os­cars”, zegt Bins­ber­gen. „Veel ar­t­hou­se films dan­ken hun be­kend­heid aan film­fes­ti­vals, die een ont­zet­tend be­lang­rij­ke rol spe­len in de naams­be­kend­heid van dit soort films.”

Op 10 fe­bru­a­ri zijn de uit­rei­king van de BAFTA’s. Gro­te kans­heb­ber: kos­tuum­dra­ma The Fa­vou­ri­te, met twaalf no­mi­na­ties. En hoe­wel The Fa­vou­ri­te in­der­daad po­pu­lair is in de bios­co­pen en film­hui­zen, denkt Bins­ber­gen niet dat de Brit­se film­prij­zen nog veel aan de be­zoe­kers­aan­tal­len gaan bij­dra­gen. „In de Ne­der­land­se markt zijn het toch voor­al de Ame­ri­kaan­se Os­cars die be­lang­rijk zijn. Die spre­ken toch meer tot de ver­beel­ding.”

HET PU­BLIEK HEEFT WEER BE­HOEF­TE AAN IETS UITDAGENDER FILMS. KLEI­NE, AU­THEN­TIE­KE VER­HA­LEN IN EEN BIJ­ZON­DE­RE SET­TING

P I X A B AY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.