WAT BRENGT FILMJAAR 2019?

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ha­jo Bins­ber­gen, ge­ne­ral ma­na­ger War­ner Bros en be­stuurs­lid Film­dis­tri­bu­teurs Ne­der­land: „Het gaat een groot jaar wor­den voor Dis­ney, dank­zij nieu­we adap­ta­ties van Fro­zen, Star Wars, The Aven­gers en Toy Sto­ry. Mis­schien de be­lang­rijk­ste kan­di­daat voor de groot­ste film van het jaar is de li­ve ac­ti­on-ver­sie van The Li­on King.’’

Tho­mas Hos­man, di­rec­teur Ci­ne­vil­le: ,,The Fa­vou­ri­te draait al en is heel po­pu­lair bij Ci­ne­vil­le. Eind ja­nu­a­ri komt The green book, een road­mo­vie door het zui­den van Ame­ri­ka, daar ver­wach­ten we veel van. Half fe­bru­a­ri komt If Be­a­le Street could talk van Moon­light-re­gis­seur Bar­ry Jenkins uit en ook Vi­ce met Chris­ti­an Ba­le wordt top.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.