Knet­te­rend lief­des­spel

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

The­a­ter Rot­ter­dam brengt drie the­a­te­ri­co­nen sa­men. Re­gis­seur Johan Simons zet top­ac­teurs Hans Croi­set en El­sie de Brauw te­gen­over el­kaar in de eer­ste Ne­der­land­se be­wer­king van ‘Hei­sen­berg’, een knet­te­rend lief­des­spel vol hu­mor en le­vens­ener­gie van ge­re­nom­meerd to­neel­schrij­ver Simon Step­hens. In New York, Lon­den en Duits­land is het stuk al met groot suc­ces op­ge­voerd en nu is de Maas­stad aan de beurt. De try-out is van­avond in de The­a­ter Rot­ter­dam Schouw­burg. De pre­mi­è­re is op vrij­dag en het stuk is ook za­ter­dag nog in de Maas­stad te zien. Daar­na be­gint de lan­de­lij­ke tour­nee. In ‘Hei­sen­berg’ ziet Ge­or­gie mid­den op een hec­tisch, over­vol sta­ti­on Alex, die op dat mo­ment nog een vreem­de voor haar is, en ze kust hem spon­taan in zijn hals. Ei­gen­lijk zijn ze niet op zoek naar een af­fai­re. Toch gaan Ge­or­gie en Alex tot hun ei­gen ver­ras­sing een ont­dek­kings­reis aan naar el­kaar en naar zich­zelf. Zo pro­be­ren ze een ma­nier te vin­den om te le­ven met de ob­sta­kels die de weg naar vrij­heid en ge­luk blok­ke­ren.

Bi­zar­re Be­las­tin­gen (8+)

De twin­tig meest bi­zar­re be­las­tin­gen al­ler tij­den. t/m 19/05/2019

Cha­bot Mu­se­um

Cha­bot van Rot­ter­dam

Het mu­se­um viert het 25-ja­rig ju­bi­le­um.

t/m 03/03/2019

Vil­la Ze­bra

Tic­ket to de toe­komst

On­der­zoek een we­reld waar­in al­les mo­ge­lijk is.

t/m 03/03/2019

Wit­te de With

Jo­hn Ahearn & Ri­go­ber­to Tor­res Kun­ste­naars uit New York wer­ken sa­men met Wit­te de With.

t/m 20/01/2019

Ma­ri­niers­mu­se­um

Ex­pe­di­tie Speur­neus

In de­ze fa­mi­lie­ten­toon­stel­ling gaan be­zoe­kers als com­bat trac­kers op we­reld­reis.

t/m 01/03/2019

Cen­tra­le Bi­bli­o­theek

Schaak!

Kom meer te we­ten over de ge­schie­de­nis van scha­ken tij­dens.

t/m 20/01/2019

Eras­mus Ex­pe­rien­ce (10+)

Ont­dek op een in­ter­ac­tie­ve ma­nier dat het ge­dach­te­goed van Eras­mus nog steeds ac­tu­eel is. t/m 31/12/2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.