GO DREN­THE!

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Het aan­tal over­nach­tin­gen in ei­gen land is met 4 pro­cent toe­ge­no­men tot ruim 96 mil­joen. Het trio Gel­der­land, Lim­burg en Noord-Bra­bant blijft het meest po­pu­lair, met Dren­the als ster­ke stij­ger. Iets wat Yvon­ne Swa­ge­ma­kers te­rug­zag in haar boe­kin­gen bij haar Lo­ge­ment No5 in As­sen af­ge­lo­pen jaar, al zal de prijs van Bes­te B&B 2017 ook wel heb­ben mee­ge­speeld. Ach, haalt ze haar schou­ders op, ,,Dren­the is hoe dan ook een he­le mooie­pro­vin­cie,diein­het­ver­le­den­vaak­werd ver­ge­ten, maar nu steeds meer men­sen be­gint aan te spre­ken.” Van de Bei­ler Kon­tjes, ,,soes­jes met een streep in het mid­den waar­door het op twee bil­len lijkt” tot Drou­we­ner­zand At­trac­tie­park en ‘heel veel na­tuur’, ook met los­lo­pend se­mi-wild, Dren­the heeft het en als ze een nieu­we slo­gan voor de pro­vin­cie zou mo­gen be­den­ken, zou het iets als ‘ver­ras­send re­laxed’ zijn. „Ik hoor al­tijd van mijn gas­ten dat ze zo ver­rast zijn door wat ze hier aan­tref­fen en heel erg tot rust ko­men.” Deels door haar luxe ver­wen-B&B met een ja­cuz­zi op de slaap­ka­mer, maar ook ze­ker door de nog on­ge­rept­heid van de pro­vin­cie, ge­roemd door bui­ten­men­sen.

Toch is het beeld van Dren­the met al­leen maar fiet­sen­de se­ni­o­ren op het knoop­pun­ten­net­werk, ach­ter­haald. „Er ko­men hier ook veel jon­ge­ren om te shop­pen, ik hoor vaak dat ze As­sen zo leuk vin­den om­dat hier niet al­leen maar van die gro­te ke­tens zijn.” Daar­naast zijn er veel goe­de res­tau­rants in de stad bij­ge­ko­men en ook die goeie ou­we hu­ne­bed blijft on­ver­min­derd in trek. En daar hoef je echt niet voor naar het Hu­ne­bed­cen­trum te gaan. ,,Je ziet ze hier over­al in het wild”, tipt de vrien­de­lij­ke Drent­se. ,,Voor de lief­heb­ber heb ik een pick­nick-fiets­rou­te ge­maakt waar­op je er ze­ker twee te­gen­komt. En an­ders pak je ge­woon de au­to naar Rol­de, ach­ter de kerk daar lig­gen er ook twee.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.