‘Fey­en­oord zal al­tijd voor­op gaan in de sa­men­le­ving’

Fey­en­oord pre­sen­teer­de on­langs haar maat­schap­pe­lijk jaar­ver­slag 2017-2018. Al­ge­meen di­rec­teur Jan de Jong is trots op wat de top­club in de sa­men­le­ving be­reikt. ‘De uit­da­ging is groot, maar de po­ten­tie ook.’

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT - STEVEN VAN DER HOEVEN nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Bij­na 15.000 men­sen na­men tij­dens het sei­zoen 2017-2018 deel aan de maat­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma’s van Fey­en­oord. Wat zegt dit?

De Jong: „Dat men­sen graag bij on­ze club ho­ren. De aan­trek­kings­kracht is over­dui­de­lijk en zet­ten we in om men­sen in be­we­ging te bren­gen. Fey­en­oord is in Rot­ter­dam en ze­ker op Zuid uit­ge­groeid tot een van de be­lang­rijk­ste spe­lers om de sa­men­le­ving ster­ker te ma­ken.”

Is dit een taak van een sport­club?

„Het draait bij Fey­en­oord na­tuur­lijk in eer­ste in­stan­tie om de pres­ta­ties van ons eer­ste elf­tal, maar zou­den wij wat waard zijn als we on­ze aan­trek­kings­kracht níet groot­scha­lig zou­den in­zet­ten? Fey­en­oord heeft het ge­luk dat we het ver­schil kun­nen ma­ken in ie­mands le­ven. Dit doen we graag– hand in hand wer­ken aan een mooie, per­spec­tief­vol­le toe­komst zit in ons DNA. We zijn in 1908 op­ge­richt door jon­ge man­nen die sa­men wil­den spor­ten in hun wijk. Ruim 110 jaar la­ter zijn­de waar­den van sport nog steeds bij­zon­der ef­fec­tief om men­sen voor­uit te krij­gen.”

Jul­lie wer­ken aan de hand van de Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­doe­len van de Ver­e­nig­de Na­ties. Die moe­ten we­reld­wijd een ein­de ma­ken aan ar­moe­de, on­ge­lijk­heid en kli­maat­ver­an­de­ring in 2030. Dat is een gro­te am­bi­tie.

„Klopt. Van de ze­ven­tien doe­len heb­ben wij er vier om­armd: Goe­de ge­zond­heid en wel­zijn, Kwa­li­teits­on­der­wijs, Waar­dig werk en eco­no­mi­sche groei en tot slot Part­ner­schap om doel­stel­lin­gen te be­rei­ken. De eer­ste drie doe­len lig­gen in het ver­leng­de van de the­ma’s waar­aan wij met on­ze pro­gram­ma’s al werk­ten. Het laat­ste spreekt voor zich, hand in hand noe­men wij dat.”

Jul­lie wil­len hier­in op­tre­den als in­spi­ra­tor, aan­ja­ger en ver­bin­der.

„Dat is in­der­daad de rol die we voor ons­zelf zien weg­ge­legd. Die pak­ken we graag, waar­bij we ook al­tijd op zoek zijn naar par­tij­en die met hun ken­nis, kun­de en ze­ker ook fi­nan­ci­ë­le mid­de­len met ons wil­len sa­men­wer­ken aan het be­rei­ken van de­ze doe­len. De uit­da­ging is groot, maar de po­ten­tie ook.”

Speelt de ach­ter­lig­gen­de we­reld­wij­de pro­ble­ma­tiek dan ook in Rot­ter­dam?

„Laat ik me be­per­ken tot Zuid, ons fo­cus­ge­bied. En ver­gis je niet: Rot­ter­dam-Zuid is qua in­wo­ner­aan­tal ver­ge­lijk­baar met Eind­ho­ven, de vijf­de stad van Ne­der­land. De sport­par­ti­ci­pa­tie is hier laag, het aan­tal jon­ge­ren zonder werk of op­lei­ding bo­ven­ge­mid­deld hoog en door tal van re­de­nen krij­gen veel leer­lin­gen in het ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs niet de ex­tra aan­dacht die ze nou net wel no­dig heb­ben om zich goed te kun­nen ont­wik­ke­len. Dit moet ver­an­de­ren.”

Hoe draagt Fey­en­oord hier­aan bij?

„Kort ge­steld: sport is ons mid­del, ta­len­t­ont­wik­ke­ling ons doel. Kin­de­ren die een zet­je in de rug of juist ex­tra uit­da­ging no­dig heb­ben hel­pen we met on­ze on­der­wijs­pro­gram­ma’s op maat, jon­ge­ren ko­men via ons weer aan het werk en bij vol­was­se­nen rich­ten we ons meer op het ont­wik­ke­len en vast­hou­den van een ge­zon­de leef­stijl. En on­ze com­mu­ni­ty coa­ches krij­gen voor­al kin­de­ren en jon­ge­ren aan het spor­ten, door in de wij­ken trai­nin­gen en toer­nooi­en te ver­zor­gen. Ze le­ren een bal aan te ne­men, maar ook li­fe skills.”

Hoe weet u ze­ker dat Fey­en­oord po­si­tief bij­draagt aan de ont­wik­ke­ling van deel­ne­mers aan de pro­gram­ma’s van de club?

„Door een vo­rig jaar ge­star­te sa­men­wer­king met de Eras­mus Uni­ver­si­teit zul­len we hier steeds meer in­zicht in krij­gen. On­der­zoe­kers en stu­den­ten van de uni­ver­si­teit doen on­af­han­ke­lijk on­der­zoek naar on­ze me­tho­den en de ef­fec­ti­vi­teit en im­pact hier­van. Wij ge­lo­ven in de kracht van sport, maar la­ten ons zo wel steeds een spie­gel voor­hou­den. Zijn we re­le­vant? Slui­ten we aan op de vraag van de doel­groe­pen?”

U start­te eind 2017 bij Fey­en­oord. Wat heeft u op maat­schap­pe­lijk ge­bied sinds­dien het meest ver­rast?

„De toe­wij­ding en van­zelf­spre­kend­heid waar­mee on­ze jeugd­spe­lers hun ta­len­ten en er­va­rin­gen in­zet­ten voor kin­de­ren uit Rot­ter­dam die vaak maar een paar jaar jon­ger zijn. Ze draai­en van­af een jaar of vijf­tien vol­op mee in de be­ge­lei­ding van on­ze maat­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma’s. Niet door het voor­beeld te ge­ven, maar door het te zíjn. Ge­niet ik van.”

Tot slot: wat is uw toe­komst­vi­sie op de maat­schap­pe­lij­ke rol van Fey­en­oord?

„Wij zul­len al­tijd voor­op blij­ven gaan in de sa­men­le­ving. We heb­ben met on­ze part­ners hier­toe mooie plan­nen ont­wik­keld, die we bin­nen­kort zul­len pre­sen­te­ren. De kern is en blijft: Fey­en­oord brengt men­sen in be­we­ging.”

‘Sport is ons mid­del, ta­len­t­ont­wik­ke­ling ons doel’ Jan de Jong, al­ge­meen di­rec­teur Fey­en­oord

FO­TO’S: VINVENT VAN DORD­RECHT

FEY­EN­OORD ME­DIA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.