De tof­ste rei­strends? Me­tro zocht het voor je uit!

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - LISA VERMEIJ nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Weet jij al hoe je dit jaar va­kan­tie gaat vie­ren? Vrucht­baar­heids­va­kan­ties, ste­den­trips naar B-ste­den, mi­cro-va­kan­ties, surfsafa­ri’s en werk­va­kan­ties wor­den steeds po­pu­lair­der. De ko­men­de ja­ren zul­len we al­leen maar meer gaan rei­zen. ,,We pro­be­ren het mas­sa­toe­ris­me te ont­wij­ken, gaan op reis voor zelf­ont­ploo­in­gen of kie­zen voor een bij­zon­de­re reis zo­als een jo­del­va­kan­tie, stil­te-re­trai­te of werk­va­kan­tie,” zegt reis trend­wat­cher Tes­sa aan de Steg­ge als we haar spre­ken op de Va­kan­tie­beurs in Utrecht.

Ne­der­lan­ders vin­den va­kan­ties nog steeds erg be­lang­rijk. Reis­or­ga­ni­sa­tie TUI deed on­der­zoek en 89% van de on­der­vraag­den gaat dit jaar een va­kan­tie boe­ken, 48% plant om va­ker dan één keer te gaan.

In 2018 kwam aan het licht dat rei­zen voor­al veel po­si­tie­ve ef­fec­ten heeft voor ons­zelf. ,,We wor­den er ge­luk­kig van, het is een vie­ring van het le­ven en een pleis­ter op de wond van het le­ven”, ver­telt Tes­sa. Maar het is in­mid­dels ook aar­dig goed bin­nen­ge­dron­gen dat dat ve­le rei­zen be­paal­de ef­fec­ten heeft op de na­tuur, cul­tuur en het mi­li­eu. ,,Ge­luk­kig is er een be­paal­de groep men­sen die be­wus­ter gaat na­den­ken over hun voet­af­druk op de aar­de.”

‘Fix-trips’ en zelfop­ti­ma­li­sa­tie

Well­ness rei­zen zit­ten in de lift en men­sen gaan va­ker op reis om af­stand te ne­men van hun ‘pro­ble­men thuis’. Tes­sa legt uit dat men­sen op reis gaan om aan hun men­ta­le of fy­sie­ke ge­zond­heid te wer­ken. ,,Op som­mi­ge plek­ken wor­den er zelfs zo­ge­he­ten ‘vrucht­baar­heids­rei­zen’ ge­or­ga­ni­seerd, voor stel­len die pro­be­ren zwan­ger te ra­ken”, laat Tes­sa we­ten. Ben je over­span­nen? Dan kun je op yo­ga­reis, een stil­te­re­trai­te in een kloos­ter boe­ken of even tot je­zelf ko­men op een berg in Ma­rok­ko. Wil je af­val­len? Wat dacht je van een boot­camp of de­tox-va­kan­tie? Maar­ten van den Krim­pen (28) deed twee jaar ge­le­den een stil­te­re­trai­te in een kloos­ter in Thai­land. ,,Ik mocht elf da­gen niet pra­ten en sliep op een be­ton­nen bed met een hou­ten kus­sen. We moch­ten geen af­lei­ding heb­ben: geen boe­ken, geen films en geen mu­ziek.” Waar­om hij dat deed? ,,Het was het be­gin van mijn reis door Thai­land. Het leek mij een bij­zon­de­re er­va­ring. Ik kan veel pie­ke­ren en wil­de een to­ta­le rust er­va­ren.”

Wor­kat­ions

Wer­ken op va­kan­tie? Ja­ze­ker. De ‘wor­kat­ion’ of ‘blea­su­re trip’ (bu­si­ness & plea­su­re) wordt de laat­ste ja­ren va­ker ge­boekt. Want waar­om zou je in Ne­der­land blij­ven als je ook met je lap­top van­af een tro­pisch strand kunt wer­ken? Het doel van zo’n werk­va­kan­tie is sa­men­wer­ken, net­wer­ken en in­spi­re­ren in een an­de­re cul­tuur en om­ge­ving. On­der­ne­mers en di­gi­ta­le No­mads Su­zan­ne van Duijn en Chan­tal Schram werk­te al­le-

bei al ge­re­geld in het bui­ten­land en heb­ben sinds kort hun ei­gen be­drijf­je op­ge­zet waar­bij ze ‘werk-va­kan­ties’ or­ga­ni­se­ren. ,,De gren­zen tus­sen werk en va­kan­tie ver­va­gen. Men­sen wil­len niet op va­kan­tie om te wer­ken, maar ze wil­len juist wat va­kan­tie tij­dens hun werk. Zo’n werk­va­kan­tie is dan han­dig, om­dat je je kunt fo­cus­sen op een pro­ject, maar tus­sen­door heb je tijd voor strand, cul­tuur en an­de­re leu­ke din­gen”, laat Su­zan­ne ons we­ten van­af haar werk­adres in Thai­land. Kit­ty Lo­du­vi­ca Pay­ne (33) ging vo­rig jaar twee we­ken naar Ca­li­for­nië om een boek te ver­ta­len. ,,Waar­om zou je moei­lijk doen in kof­fie­ten­tjes als je ook er­gens bo­ven­op een berg of aan het zwem­bad kunt wer­ken? Voor mij heeft het heel goed ge­werkt. Ik heb mijn ver­taal­op­dracht af­ge­rond en ben ook nog be­gon­nen aan het schrij­ven van mijn ei­gen boek.”

Mi­cro-va­kan­tie ad­ven­tu­res

Ver­re en lan­ge rei­zen zijn nog al­tijd po­pu­lair, maar ook een kor­te mi­ni­va­kan­tie is in op­komst. Om een beet­je op te la­den, hoef je echt niet ver of lang weg te gaan. Een mi­cro-va­kan­tie van één of twee nach­ten kan won­de­ren doen. Is een mi­cro-va­kan­tie niet ge­woon het­zelf­de als een week­end­je weg? Ja, een beet­je wel, maar bij een mi­cro-va­kan­tie draait het voor­al om tot rust ko­men en geen af­lei­ding in de vorm van te­le­foon of so­ci­a­le me­dia. Naas­te de mi­cro-va­kan­tie heb je ook de mi­cro-ad­ven­tu­re: een kor­te out­door trip waar­bij je een spor­tie­ve ac­ti­vi­teit on­der­neemt of gaat wild­kam­pe­ren. Kam­pe­ren in een tent of ca­ra­van blijft een trend, maar wil je het echt goed aan­pak­ken? Kies dan voor een bij­zon­de­re ac­com­mo­da­tie als een boom­hut, iglo of een cha­let in de ber­gen.

’Mijn stil­te­va­kan­tie? In een kloos­ter in Thai­land mocht ik elf da­gen niet pra­ten en sliep op een be­ton­nen bed met een hou­ten kus­sen. We moch­ten geen af­lei­ding heb­ben: geen boe­ken, geen films en geen mu­ziek.’ Maar­ten van den Krim­pen

‘B-ste­den’

Bij een ste­den­trip denk je al snel aan Pa­rijs, Lon­den, Ro­me of Bar­cel­o­na. Maar hoe zit het met ste­den die net iets min­der po­pu­lair zijn, of­te­wel de zo­ge­naam­de ‘B-ste­den’. Dit zijn ste­den die vaak in de po­pu­la­ri­teit lijst­je ont­bre­ken, maar als­nog ont­zet­tend leuk zijn om te be­zoe­ken. Tes­sa legt uit dat we een steeds gro­te­re weer­stand te­gen over­toe­ris­me krij­gen. We la­ten ons soms een beet­je gek ma­ken door de high­lights en buc­ket­list­din­gen. ,,Men­sen gaan naar Ro­me om de Tre­vi-fon­tein of het Co­los­se­um te zien, maar als je ge­ïn­te­res­seerd bent in de Oud­heid kun je ook naar heel veel an­de­re Ita­li­aan­se ste­den. Ver­o­na heeft ook een heel mooi Co­los­se­um. In Oost-Eu­ro­pa heb je ook heel veel mooie ste­den die vaak over het hoofd wor­den ge­zien, zo­als Lju­bl­ja­na de hoofd­stad van Slo­ve­nië.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.