Guus Meeu­wis:

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - PIER­RE OITMANN

Het ge­wel­dig hoe snel ze en hoe ze hun ei­gen wet­ten heb­ben op­ge­steld.

Het is niet on­ge­brui­ke­lijk dat Ne­der­land­se vo­ca­lis­ten sa­men­wer­ken met dj’s. Zo was Anouk in het ver­le­den al te ho­ren op tracks van Jun­kie XL en Nic­ky Ro­me­ro, zo­wel Jac­que­li­ne Go­vaert van Kre­zip als Sha­ron den Adel van Within Tempta­ti­on zon­gen mee op hits van Ar­min van Buuren en Re­né Fro­ger maak­te met Jo­hn Marks ooit een hou­se­re­ma­ke van Pe­ter Ga­briels Sled­ge­ham­mer. Nu zien we in­eens dat groot­he­den uit de dan­ce Ne­der­lands­ta­li­ge ar­ties­ten op­zoe­ken. Zo zon­gen Mar­co Bor­sa­to en Da­vi­na Mi­chel­le op een track van Ar­min van Buuren. De sin­gle Nooit Niet Ver­liefd van Guus Meeu­wis met Sun­ne­ry Ja­mes en Ry­an Mar­ci­a­no zet die trend voort. „Te­gen­woor­dig is het niet meer gek dat die bei­de we­rel­den el­kaar op­zoe­ken”, stelt Meeu­wis. „Het komt er­op neer dat je al­le­maal een zo goed mo­ge­lij­ke track wil ma­ken.”

Nooit Niet Ver­liefd is ont­spro­ten na­dat de he­ren el­kaar ont­moet­ten tij­dens Vrien­den van Am­stel, be­gin dit jaar. „De kracht van een Vrien­den van Am­stel is dat je el­kaar leert ken­nen en dat het klikt”, zegt Meeu­wis over het ont­staan van de sa­men­wer­king, die be­gon met een re­mix van het num­mer Je Moet Het Voe­len. „Op een ge­ge­ven mo­ment heb­ben we be­slo­ten om to­taal iets nieuws te ma­ken.” Ry­an Mar­ci­a­no be­aamt dat. „Tij­den Vrien­den van Am­stel was het heel ge­zel­lig en er was echt een klik tus­sen Guus en ons, dus wij dach­ten: mis­schien moe­ten we een stu­dio­da­tum in­plan­nen.” Meeu­wis kwam op het idee voor de ti­tel toen hij een tv-se­rie aan het kij­ken was. „Guus had met­een een goe­de li­ne”, al­dus Mar­ci­a­no. „Toen zijn we hier­mee aan de slag ge­gaan. Sun­ne­ry en ik heb­ben de track in el­kaar ge­zet en hij heeft met zijn band er­aan ge­werkt, dat heb­ben we heen en weer ge­stuurd en ui­t­ein­de­lijk is het een su­per­goeie plaat ge­wor­den.”

Ver­vol­gens no­dig­de Meeu­wis de dj’s uit om het num­mer sa­men uit te voe­ren tij­dens zijn jaar­lijk­se sta­di­on­con­cert­reeks Groots Met Een Zach­te G. „Het is niet echt ons ter­rein, maar Guus vraagt ons en dan kun je geen nee zeg­gen”, zegt Mar­ci­a­no trots. Meeu­wis kreeg op zijn beurt de vraag of hij met het twee­tal wil­de op­tre­den op dan­ce­fes­ti­val To­mor­row­land. „Ik heb met een gro­te glim­lach ge­zegd: ‘Wat is dat?’”, scha­tert de zan­ger. „Maar ik zeg geen nee.” Vol­gens Mar­ci­a­no ver­va­gen de schei­dings­lij­nen in de mu­ziek­we­reld. „Veel men­sen den­ken: ‘Dit past niet in jul­lie straat­je.’ Wij vin­den dat je niet in hok­jes moet den­ken. De markt is er open voor op dit mo­ment om dit

Ry­an Mar­ci­a­no te doen.” Meeu­wis is het er­mee eens. „Aan het eind van de rit wil­len we al­le­maal maar één ding en dat is dat ie­der­een naar huis gaat met een gro­te glim­lach op zijn ge­zicht.”

Niks is on­mo­ge­lijk

De ver­schil­len tus­sen de Til­burg­se chan­son­nier en het dj­com­bo zit­ten ‘m voor­al in hun werk­wij­zes. „Wij be­gin­nen vaak in het vlieg­tuig”, lacht de dj. “Dat is een he­le an­de­re ma­nier van wer­ken. Toen we in ja­nu­a­ri sa­men in Rot­ter­dam be­zig wa­ren, puz­zel­den Sun­ne­ry en ik een beat in el­kaar, ter­wijl hij al met ak­koor­den en vo­ca­len be­zig was. Toen we dat sa­men­voeg­den, werd dat best leuk. Het is tof om te zien hoe zij dat doen. Want het is, ik mag wel zeg­gen, een eeu­wen­ou­de me­tho­de, maar het werkt wel.” Ook Meeu­wis heeft er iets van op­ge­sto­ken. „Als je het goed kan vin­den met el­kaar en je vindt el­kaar ook op cre­a­tief vlak, dan is er niks on­mo­ge­lijk. Ik vond het ook in­te­res­sant om een kijk­je in de keu­ken te ne­men hoe zij dat doen met be­ats en een drop.”

Over en weer is er voor­al veel res­pect. „Wij had­den al­tijd meer het idee dat mu­zi­kan­ten niks met dj’s heb­ben”, er­kent Mar­ci­a­no. „Ze zien ons als jon­gens die op knop­jes aan het druk­ken zijn en zij be­spe­len ech­te in­stru­men­ten. Ge­luk­kig viel dat reu­ze mee.” De zan­ger kijkt met even­veel ver­won­de­ring naar de dan­ce­we­reld. „Het is ge­wel­dig hoe snel ze zijn en hoe ze hun ei­gen wet­ten heb­ben op­ge­steld. Het grap­pi­ge is ook dat zij met veel nieuws­gie­rig­heid naar am­bach­te­lij­ke lied­jes­schrij­vers kij­ken hoe die dat doen en als dat el­kaar ont­moet, krijg je iets te geks.” Mar­ci­a­no kan zich voor­stel­len dat hij en Sun­ne­ry Ja­mes ooit nog met an­de­re Ne­der­lands­ta­li­ge ar­ties­ten gaan sa­men­wer­ken. „We ko­men An­dré Ha­zes re­gel­ma­tig te­gen, maar we heb­ben nog nooit wat ge­daan sa­men, al klik­ken we ook goed met hem.”

FO­TO: BART HEEMSKERK, GROOTS MET EEN ZACH­TE G 2019

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.