Van de weg er­mee

Drank­rij­ders moe­ten veel har­der wor­den be­straft, vindt mi­nis­ter Grap­per­haus. „Een per­fect plan!”

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - IRIS HER­MANS

Mi­nis­ter Grap­per­haus wil stren­ge­re straf­fen voor be­ruch­te drank­rij­ders. Wie de re­gels aan zijn laars blijft lap­pen, moet een rij­ver­bod van vijf jaar kun­nen krij­gen. P3

‘Een per­fect plan, van de weg er­mee!’ Rob Stomp­horst, woord­voer­der van Vei­lig Ver­keer Ne­der­land, is groot voor­stan­der van het zwaar­der be­straf­fen van die ech­te drank­rij­ders. „Dat zijn dus niet men­sen als jij en ik en voor wie de Bob-cam­pag­ne geldt. Die ech­te drin­kers zijn er on­ge­voe­lig voor, ne­men hun ver­ant­woor­de­lijk­heid niet en gaan po­li­tie­bu­reau in en uit, om daar­na weer met drank op in die au­to te stap­pen.” Ja, hij kan zich er best over op­win­den, „want ze gaan net zo lang door tot­dat ze zich dood­rij­den, of jou.” Wat we moestuur ten be­rei­ken, is een ‘cock­tail van maat­re­ge­len’. „Zo ne­men we de­ze over­tre­ders te gra­zen en kan hun idi­o­te op­tre­den geen ge­vaar meer op­le­ve­ren. Laat ze maar gaan lo­pen!”

Mi­nis­ter Fer­di­nand Grap­per­haus (Jus­ti­tie en Vei­lig­heid) kwam gis­te­ren met een wets­voor­stel, ge­richt op ‘de no­toi­re ver­keers­over­tre­ders die re­gel­ma­tig de re­gels aan hun laars lap­pen.’ „Rij­den on­der in­vloed le­vert een groot ge­vaar op voor de ver­keers­vei­lig­heid. In 2017 is te­gen ruim 17.000 be­stuur­ders pro­ces-ver­baal op­ge­maakt voor het rij­den on­der in­vloed van al­co­hol. In 2018 wa­ren dit bij­na 13.000 be­stuur­ders.” Het aan­tal ver­keers­do­den door rij­den on­der in­vloed is in twee jaar tijd ver­dub­beld en sa­men met col­le­ga Co­ra van Nieu­wen­hui­zen (In­fra­struc­tuur) wil hij nu ‘het stuur om’ en die ech­te drank­rij­ders heel streng aanpakken. Door men­sen op­nieuw rij­exa­men te la­ten doen, of be­stuur­ders on­der in­vloed een rij­ver­bod op te leg­gen van maxi­maal vijf jaar. Als ze daar­na toch het stuur in ei­gen han­den ne­men, ‘rij­den’ ze het ri­si­co op een ge­van­ge­nis­straf. Het sa­men­spel van Grap­per­haus en Van Nieu­wen­hui­zen is een goe­de, ver­volgt de VVNwoord­voer­der, en hij roemt de nul-am­bi­tie van Van Nieu­wen­hui­zen: 0 ver­keers­slacht­of­fers in 2030. Na­tuur­lijk is dat veel te op­ti­mis­tisch, weet ook hij wel, „maar het stre­ven is per­fect.”

Ik wist het niet...

‘Lo­gisch wel’, was de eer­ste re­ac­tie van Har­ry Rien­meij­er op het wets­voor­stel. Hij is di­rec­teur van Tra­fieq, waar on­der an­de­ren be­stuur­ders die zijn be­boet voor een be­paal­de pro­mil­la­ge al­co­hol in het bloed naar­toe wor­den ge­stuurd voor een EMA (edu­ca­tie­ve maat­re­gel al­co­hol). „Al­co­hol in het ver­keer is not do­ne, maar er zijn ook an­de­re ma­nie­ren dan stren­ger straf­fen die mis­schien wel ef­fec­tie­ver wer­ken.” Hij noemt het au­to­slot dat tot zo’n twee jaar ge­le­den aan het stuur van een over­tre­der werd ge­han­gen, „dat was een ab­so­lu­te ze­ker­heid dat die­ge­ne niet meer ach­ter het kroop na een bor­rel, of in elk ge­val niet meer kon weg­rij­den.” Ook er­va­ren dat de pak­kans gro­ter is, werkt. „De po­li­tie zou veel meer fui­ken kun­nen zet­ten, dan voe­len die no­toi­re over­tre­ders echt wel de he­te adem in hun nek.”

Hij hoort van al­les tij­dens de cur­sus. „Heel vaak heb­ben men­sen geen slech­te in­ten­tie en had­den ze op­recht geen idee dat ze een ri­si­co lie­pen.” Dan heb­ben ze de avond er­voor bier ge­dron­ken, acht uur ge­sla­pen en stap­pen dan in de au­to. „Je zou den­ken dat je dan wel weer vei­lig zit, maar heel vaak heb je dan nog steeds een te hoog pro­mil­la­ge.”

Drie bak­ken zwar­te kof­fie en twee brood­jes kaas, een lijn­tje co­ke, de zo­ge­naam­de KGB-pil, het helpt al­le­maal niet om het af­braak­pro­ces te ver­snel­len, schudt Rien­meij­er het hoofd. „Hoe fan­tas­tisch zou het zijn als we het won­der­mid­del zou­den vin­den, ook voor men­sen die zwa­re me­di­cij­nen slik­ken... Maar nu moet je ge­woon je le­ver z’n werk la­ten doen, en dat duurt even.”

FO­TO: ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.