The Voice be­gint aan tien­de sei­zoen

Ga­me-li­miet in Chi­na

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - ERIK JONK

De Chi­ne­se over­heid houdt haar bur­gers scherp in de ga­ten. Nu moe­ten ook jon­ge­ren er­aan ge­lo­ven: zij mo­gen nog maar an­der­half uur ga­men per dag. Er zijn re­gels vast­ge­steld om te voor­ko­men dat ze ver­slaafd ra­ken aan ga­men. De jon­ge­ren mo­gen ’s nachts he­le­maal niet ga­men. Dat schrijft de New York Ti­mes op ba­sis van een pu­bli­ca­tie van een staats­me­di­um. In het week­end heb­ben ze ge­luk: dan mo­gen ze drie uur ga­men. Tot 22.00 uur, want dan gaat het ver­bod in. De over­heid legt bo­ven­dien een grens op het be­drag dat de jon­ge­ren mo­gen be­ste­den aan ga­mes, van om­ge­re­kend 26 en 52 eu­ro per maand, af­han­ke­lijk van de leef­tijd. Hoe de over­heid dat gaat hand­ha­ven? De jon­ge­ren moe­ten zich on­der meer re­gi­stre­ren met hun ech­te naam als ze gaan ga­men. Ver­de­re hand­ha­ving ligt bij de ga­me­be­drij­ven, die de re­gels in de ga­ten moe­ten hou­den. Wan­neer dit niet ge­beurt, kun­nen ze hun li­cen­tie ver­lie­zen. Er zijn wel wat ma­zen in de wet. Zo kun­nen de jon­ge­ren of­fli­ne blij­ven ga­men en ge­bruik­ma­ken van de te­le­foon van bij­voor­beeld hun ou­ders.

Met ge­pas­te trots staan ze naast el­kaar in een net ge­o­pen­de pop-up sto­re van

The voice of Hol­land. Je vindt de ruim­te voor een trip down me­mo­ry la­ne van ne­gen sei­zoe­nen in Hoog Cat­ha­rij­ne bij sta­ti­on Utrecht Cen­traal. Mar­tijn Krab­bé en Chan­tal Jan­zen vor­men van­af van­avond het nieu­we pre­sen­ta­tie­duo van het tien­de jaar van de ta­len­ten­jacht met de draai­en­de stoe­len. Krab­bé is er van­af de eer­ste se­con­de bij (ne­gen

The Voice-sei­zoe­nen naast de naar SBS6 ver­trok­ken Wen­dy van Dijk), Jan­zen stap­te in.

Ze kun­nen haast niet wach­ten om tij­dens de vier li­ve­s­hows weer naast el­kaar te staan (de au­di­ties en ver­de­re voor­ron­des zijn al op­ge­no­men). En dat in een week waar­in naar bui­ten kwam dat de coa­ches Lil Klei­ne en Anouk el­kaar ach­ter de scher­men de tent heb­ben uit­ge­voch­ten en niet meer sa­men in één stu­dio zou­den wil­len zit­ten. „Er is een aan­va­ring ge­weest”, re­a­geer­de RTL. „Ik was er niet bij, maar er schijnt een bot­sing, een ak­ke­fiet­je, te zijn ge­weest”, zei Mar­tijn Krab­bé in RTL Bou­le­vard. „Maar de soep wordt vast niet zo heet ge­ge­ten als hij wordt op­ge­diend.” Chan­tal Jan­zen: „Ik ook niet, jam­mer ei­gen­lijk. Ik had er wel met een bak pop­corn bij wil­len zit­ten.” Hoe ‘de aan­va­ring’ af­loopt, mer­ken we la­ter. Eerst naar de af­trap, de eer­ste Blind Au­di­ti­ons, van van­avond.

Is The voice of Hol­land een buc­ket­list-af­streep­mo­ment­je, Chan­tal?

„Ik ben in elk ge­val su­per­trots dat ik mag pre­sen­te­ren.”

Dacht je soms stie­kem, wan­neer gaat die Wen­dy van Dijk nou eens weg?

Chan­tal: „Nee ha­ha, in­te­gen­deel. Ze heeft het al­tijd ge­wel­dig ge­daan. Dit was een kwes­tie van ruim­te die ont­stond. En ik durf met­een toe te ge­ven, dat ik geen se­con­de hoef­de na te den­ken toen ik werd ge­vraagd.”

Er staat weer een ka­non naast je, Mar­tijn…

„Ja, ik ben hart­stik­ke blij. We heb­ben ooit al iets sa­men ge­daan, Idols veer­tien jaar ge­le­den. Om el­kaar nu weer hier in The Voice te ont­moe­ten, is heel fijn. Oh ja, Chan­tal kwam voor haar pro­gram­ma in 2016 ook nog bij me sla­pen. Wat héél leuk was!”

Heb­ben jul­lie het on­der het dek­bed toen over The voice of Hol­land ge­had?

Mar­tijn: „Nee nee, het was ook he­le­maal niet aan de or­de. Ook al zit er heel veel spon­ta­ni­teit in Chan­tal Blijft Sla­pen, we wa­ren toen wel bei­den ‘aan het werk’ om het leuk te ma­ken.” Chan­tal: „We we­ten heel goed wat we aan el­kaar heb­ben en vul­len el­kaar aan.”

Mar­tijn, wat dacht je ei­gen­lijk toen je ne­gen sei­zoe­nen ge­le­den be­gon? The Voice kan wel wat wor­den?

„Ik had er van­af de eer­ste op­na­mes met­een een goed ge­voel bij. Ik deed ech­ter ook nog X Fac­tor. Dat was een groot suc­ces, dus ik vond The voice of Hol­land toch een ri­si­co.”

Maar ja, de draai­en­de stoel voor de coa­ches was be­dacht…

Mar­tijn: „Tij­dens de voor­be­rei­ding wist ik niet pre­cies hoe dat er­uit zou gaan zien. Ik vroeg me af wat voor ker­mis­at­trac­tie dat zou wor­den. En bij The Voice dacht ik aan Frank Si­na­tra. Wie gaat een pro­gram­ma nou zo noe­men? We na­men de Blind Au­di­ti­ons op in De Vor­stin in Hil­ver­sum. Daar zag ik dat het ge­wél­dig was. Wat ik er het mooi­ste aan vond – en dat had­den an­de­re ta­len­ten­jach­ten niet – was dat als er meer stoe­len draai­den, de ta­len­ten de macht kre­gen. Zij had­den een coach voor het uit­kie­zen. Die­zelf­de coa­ches kre­gen het spel van het te­gen el­kaar op­bie­den in de ga­ten en dat was nieuw. Het pak­te met­een heel goed uit.”

Was je al­tijd een trou­we kij­ker, Chan­tal?

„Eerst wel. De laat­ste ja­ren ben ik blij als ik eens een avond geen tv-werk heb en niet hoef te kij­ken. Dan ga ik lie­ver een keer naar het the­a­ter. An­ders­om is dat ook: die ja­ren dat ik in het the­a­ter stond, ging ik naar geen en­ke­le voor­stel­ling. Als je vrij bent, wil je er ei­gen­lijk niks mee te ma­ken heb­ben. Maar ik heb na­tuur­lijk wel goed mijn The Voi­ce­huis­werk ge­daan en op YouTu­be naar de ver­schil­len­de ron­des ge­ke­ken en hoe die in el­kaar ste­ken.”

Wat voor tien­de sei­zoen krij­gen we? Heeft er weer een bak ver­bor­gen ta­lent ja­ren on­der een steen ge­le­gen?

Mar­tijn: „Veel jon­ge deel­ne­mers viel me op, in heel di­ver­se gen­res. Wat vo­rig jaar ook ge­beur­de met croo­ner en win­naar Den­nis en rock­band Na­va­ro­ne. Ik vind het mooi dat The Voice bin­nen de mu­zieksce­ne een be­paal­de ge­loof­waar­dig­heid heeft ge­kre­gen. Mu­zi­kan­ten zijn nu eer­der over­tuigd dat zij moe­ten mee­doen. Vroe­ger was de me­ning dat als je ge­loof­waar­dig wil­de zijn, je niet aan een ta­len­ten­jacht moest mee­doen. Nu is dui­de­lij­ker dat The voice of Hol­land je car­ri­è­re een boost kan ge­ven of dat het je zelfs een car­ri­è­re kan op­le­ve­ren. Kijk naar Den­nis. Hij heeft vijf maan­den ge­le­den zijn baan kun­nen op­zeg­gen.”

Wel­ke au­di­tie komt als eer­ste in je op als je aan The Voice denkt? Die van Ben Saun­ders van ne­gen jaar ge­le­den mis­schien?

Mar­tijn: „Het zijn er een he­le­boel. Ben ja, Maan en ze­ker ook OG3NE. Wat een on­ge­loof­lij­ke har­mo­nie, dacht ik toen. Zo per­fect, dat kon bij­na niet waar zijn. Ik vind het jam­mer als som­mi­ge men­sen met een ge­wel­di­ge au­di­tie niet ver ko­men in het pro­gram­ma. En die dan zeg­gen dat ze lie­ver een an­der lied­je had­den ge­zon­gen, dan was over­legd met de coach. Maar ja, als je The Voice wilt wor­den, dan moet je al­les kun­nen zin­gen. Ge­luk­kig heb­ben we over de hoe­veel­heid ta­lent nooit te kla­gen ge­had.”

Chan­tal: „Bij mij ko­men de au­di­ties van dit sei­zoen in me op, om­dat ik er­bij ge­weest ben. Voor­al die van he­le jon­ge mei­den, die in het voor­ge­sprek nog am­per bra­vou­re heb­ben, vond ik ver­ras­send. Dan zei ik te­gen het op­na­me­team ‘nou, ik moet nog maar eens zien wat dat gaat wor­den’. En dat gaat dan stáááán…”

Mar­tijn: „Niet nor­maal. Voor­al meis­jes van 17. Ik weet niet waar die op­eens al­le­maal van­daan ko­men, maar ik stel voor dat we ko­mend sei­zoen een apar­te ca­te­go­rie Meis­jes van 17 in het le­ven roe­pen.”

Chan­tal: „Of Meis­jes 17-18-19.”

Had je zelf aan The Voice dur­ven mee­doen?

Chan­tal: „Nooit. Aan geen en­ke­le ta­len­ten­show, ik zou dat als zeer ver­le­gen kind niet ge­durfd heb­ben. Zo­dra ik iets in­stu­deer om een rol op een po­di­um te doen, dan doe ik dat goed. Maar uit me­zelf zo­maar er­gens iets zin­gen? Dat heb nooit ge­daan, zelfs nu niet. Ik vind het dood­eng.”

En jij draai­de vroe­ger lie­ver aan knop­jes, Mar­tijn?

„Als ik heel goed had kun­nen zin­gen, dan had ik wel wil­len mee­doen. Maar ja, ik was na­tuur­lijk niet voor niets DJ. Dat ben je om­dat je niet kunt zin­gen en niet kunt dan­sen. Ik stond ach­ter de vei­li­ge draai­ta­fel, om­dat ik dan ner­gens aan mee hoef­de te doen.”

The voice of Hol­land is van­af van­avond op vrij­da­gen om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.