Mad scien­ce trai­ning

Breek door je gren­zen met een ma­ni­a­ka­le, maar sys­te­ma­ti­sche be­na­de­ring die je spie­ren weer aan het groei­en krijgt.

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel - DOOR NICK NILSSON /// FOTO’S DOOR PAVEL YTHJALL

Breek door je gren­zen met een ma­ni­a­ka­le maar sys­te­ma­ti­sche be­na­de­ring die je weer aan het groei­en krijgt.

KIJK NAAR EL­KE BODYBUILDER van hoog ni­veau, of naar el­ke goed ge­spier­de man en je weet dat het waar is: je moet een beet­je gek zijn om zo groot te wor­den. Maar zelf­op­of­fe­ring, een badass in­stel­ling en een ij­ze­ren door­zet­tings­ver­mo­gen in de sport­school zijn niet vol­doen­de om gi­gan­ti­sche groei te ga­ran­de­ren. We­ten wat voor trai­ning je moet doen en wan­neer, kan het ver­schil ma­ken tus­sen ja­ren­lang te­ver­geefs wat aan­rom­me­len en con­stant voor­uit­gang boe­ken tot­dat je te­gen de gren­zen van je ge­ne­ti­sche pla­fond aan­loopt. De­ze maand slaan we de brug tus­sen the­o­rie en prak­tijk om je een zo-gek-als-een-deur spier­groei­pro­gram­ma te ge­ven. Het is een be­we­zen sche­ma ge­ba­seerd op har­de we­ten­schap, maar het zal je to­le­ran­tie voor hard wer­ken en intensiteit tot het maxi­mum op de proef stel­len. De trai­ning lijkt mis­schien gek­ken­werk, maar dat zal je groei na slechts vier we­ken ook zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.