Avni Ozy­urt Eu­ro­pees Kam­pi­oen

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel - DOOR HAR­RY DE JON­GE // FOTO’S ASH­LEY MELGART BYASH FOTOGRAFIE

Avni Ozy­urt gaat doel­ge­richt op zijn eind­doel af.

AVNI IS 25 JAAR OUD en woont in Steen­wijk. In zijn jeugd was voet­bal­len zijn sport. Avni was een snel­le le­ni­ge bui­ten­spe­ler, maar had qua fy­siek niet veel bij te zet­ten. Dat was de re­den dat hij zo’n zes jaar ge­le­den met fit­ness be­gon.

“Toen ik een­maal be­gon te trai­nen en mijn voeding een klein beet­je aan­pas­te, zag ik vrij­wel di­rect resultaten,” al­dus de kers­ver­se Eu­ro­pees Kam­pi­oen Men’s Phy­si­que. “Dat mo­ti­veer­de om me nog meer te ver­die­pen in fit­ness en voeding. Op in­ter­net kwam ik at­le­ten te­gen die mij in­spi­reer­den en mo­ti­veer­den een ge­zon­de en fitte le­vens­stijl te vol­gen. Fit­ness­mo­del Greg Plitt, in­tus­sen he­laas niet meer on­der ons, was ie­mand die mij enorm heeft ge­ïn­spi­reerd,” gaat hij ver­der.

“Ik ont­dek­te de wed­strijd­kant van bo­dy­buil­ding en vond met na­me de old­school Bo­dy­buil­ding Klas­se erg mooi om te zien. Een vol­le borst, smal­le tail­le, bre­de schou­ders en een goed set­je be­nen er­on­der. Ik wist toen ge­lijk dat ik er op een dag ook zo uit wil­de zien. Ver­vol­gens ont­dek­te ik de Men’s Phy­si­que Klas­se. Ik was ge­lijk ver­kocht en zag mij­zelf he­le­maal te­rug in de­ze Klas­se.

In 2012 be­sloot ik een serieuze start te ma­ken met zo­wel mijn voeding als mijn trai­ning. Dit deed ik sa­men met twee goe­de vrien­den van me, Ru­ben

“IN 2012 BE­SLOOT IK EEN SERIEUZE START TE MA­KEN MET ZO­WEL MIJN VOEDING ALS MIJN TRAI­NING.”

“IK WIST DAT MIJN VOL­GEN­DE COM­PE­TI­TIES ZWAAR­DER ZOU­DEN ZIJN EN BE­SLOOT EEN PER­SO­NAL TRAI­NER OP TE ZOE­KEN.”

en Re­mi. We von­den het heer­lijk om el­kaar te mo­ti­ve­ren en te pus­hen tot het ui­ter­ste.

EERSTEWEDSTRIJD

In 2015 be­sloot ik voor het eer­ste een wed­strijd te gaan doen, op aan­drin­gen van ver­schil­len­de men­sen om mij heen die dach­ten dat ik het goed zou gaan doen. Ik koos voor de Ju­liet­te Berg­mann Cup in 2015. Op de­ze eer­ste wed­strijd be­haal­de ik een 13e plaats. Voor ve­len zal dit een te­leur­stel­ling ge­weest zijn, maar voor mij be­gon het avon­tuur juist hier. Wat een adre­na­li­ne­kick, wat een ge­voel gaf het om op dat po­di­um te staan. On­be­schrij­fe­lijk! Ik was erg ge­mo­ti­veerd en ik wil­de kos­te wat kost zo snel mo­ge­lijk weer een wed­strijd doen in een veel betere sha­pe. Ik wist en voel­de dat mijn kan­sen dan ho­ger zou­den lig­gen. Ik bleef kei­hard door­trai­nen en ver­diep­te me nog meer in voeding. Dit wierp zijn vruch­ten af bij mijn twee­de wed­strijd, de Ener­cup 2015. Ik be­haal­de hier een eer­ste plaats!

PERSONALTRAINER

Ik wist dat mijn vol­gen­de com­pe­ti­ties zwaar­der zou­den zijn en be­sloot een coach op te zoe­ken. Ik koos voor Jef­frey Suij­ker­buijk en dat re­sul­teer­de in een reeks 1e prij­zen. We had­den een erg goe­de klik. De wed­strij­den die ik on­der zijn be­ge­lei­ding heb ge­draaid zijn de Open Rot­ter­dam­se 2016, de Ne­der­land­se Kam­pi­oen­schap­pen 2016, de Eu­ro­pe­se Kam­pi­oen­schap­pen 2016, de Ju­liet­te Berg­mann Grand Prix 2016, de Ne­der­land­se Kam­pi­oen­schap­pen 2017 en de Eu­ro­pe­se kam­pi­oen­schap­pen 2017,” ver­telt Avni in een adem door.

NE­DER­LAND­SE KAM­PI­OEN­SCHAP­PEN

“Bij de Open Rot­ter­dam­se be­haal­de ik een vier­de plek, een klei­ne te­leur­stel­ling. Maar dit weer­hield mij niet om naar de Ne­der­land­se Kam­pi­oen­schap­pen te gaan, die twee we­ken la­ter wer­den ge­hou­den. De­ze twee we­ken heb ik al­les op al­les ge­zet om mijn sha­pe nog te fi­ne­tu­nen en dit bleek te wer­ken. Ik wist mijn sha­pe in zo’n kor­te tijd te ver­be­te­ren en won de Ne­der­land­se ti­tel. Dit be­te­ken­de dat ik mij had ge­kwa­li­fi­ceerd voor het EK, waar ik in een top zes be­land­de, bij een su­per li­ne-up van cir­ca 34 at­le­ten. Ik was ui­terst te­vre­den met de plaat­sing, maar niet zo te­vre­den met de sha­pe die ik had. Mijn piek­mo­ment had ik op het Ne­der­lands Kam­pi­oen­schap al ge­had. Ik wist dat ik met een betere sha­pe een ho­ge­re plaat­sing had kun­nen ha­len op het EK, dus ik vond het een ge­mis­te kans. Ik zei ook te­gen me­zelf dat als ik ooit nog op het EK zou staan, ik dat dan ab­so­luut in mijn bes­te sha­pe zou doen om mi­ni­maal de top drie te ha­len. Ik moest eerst nog de Ju­liet­te Berg­mann Grand Prix draai­en om me weer te kwa­li­fi­ce­ren voor het EK. Ik won hier een 1e prijs en de over­all ti­tel, dus ik had mij op­nieuw ge­kwa­li­fi­ceerd.

Bij de Ne­der­land­se Kam­pi­oen­schap­pen 2017 kwam ik te­rug om mijn ti­tel te ver­de­di­gen. Ik pak­te op­nieuw de eer­ste plaats plus de over­all! Het was weer tijd voor het EK, ik was te­vre­den met mijn sha­pe en wist dat ik ging pie­ken. De voor­be­rei­ding was erg zwaar maar goed en dit al­les be­taal­de zich uit. Ik werd Eu­ro­pees Kam­pi­oen en pak­te ook nog eens de over­all ti­tel zo­dat ik een prof­li­cen­tie kreeg! Mijn droom was uit­ge­ko­men!

Ik wil op het hoog­ste po­di­um staan en men­sen we­reld­wijd in­spi­re­ren en mo­ti­ve­ren zo­dat ook zij hun doe­len kun­nen be­ha­len met een ge­zon­de le­vens­stijl!” be­sluit de kam­pi­oen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.