Ne­der­lands spie­ren­nieuws

> Met me­de­wer­king van de Ne­der­land­se Bo­dy­buil­ding Fe­de­ra­tie, met na­me dank aan Ri­chard Kien.

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Van de Ne­der­land­se Bo­dy­buil­ding Fe­de­ra­tie NBBF in­clu­sief fo­to­ver­slag van de Eu­ro­pe­se Kam­pi­oen­schap­pen 2017.

Tan­nen

PER1OKTOBER2017 wordt het al eer­der be­noem­de be­leid be­tref­fen­de het in­tan­nen van at­le­ten de­fi­ni­tief en on­her­roe­pe­lijk door­ge­voerd. Dit be­te­kent dat er op al­le NBBF en NBBF un­der aus­pi­ci­ën wed­strij­den niet meer tij­dens de wed­strijd ge­tan­ned mag wor­den.

Het zelf­tan­nen moet dus thuis ge­beu­ren. Wan­neer je ge­bruik­maakt van een van de door de NBBF/IFBB goed­ge­keur­de tan­ning­mer­ken dan zal de tan­ning niet meer af­ge­ven en kun je deel­ne­men. Ge­bruik je tan­ning die ook op de wed­strijd nog af­geeft dan zal de wed­strijd­com­mis­sa­ris of een van de of­fi­ci­als je ver­zoe­ken de­ze tan­ning te ver­wij­de­ren. Verkeerde tan­ning kan lei­den tot uit­slui­ting.

De NBBF raadt ie­der­een ten zeer­ste aan ge­bruik te ma­ken van de op de wed­strij­den aan­we­zi­ge spray­tan voor­zie­ning. De NBBF werkt sa­men met Bo­dy­tan. De er­va­ring leert dat wan­neer de at­le­ten de voor­be­rei­ding op het tan­nen goed doen de resultaten van Bo­dy­tan al­tijd prach­tig zijn.

Het aan­ha­len van de re­gels be­tref­fen­de tan­ning komt door de al­maar open­lo­pen­de her­stel­kos­ten aan de steeds duur­der wor­den­de wed­strijd­lo­ca­ties. Dat we op jaar­ba­sis tus­sen de 5000 en 7000 eu­ro aan ex­tra schoon­maak- en her­stel­kos­ten kwijt zijn, is niet ac­cep­ta­bel. Het re­gu­le­ren van het tan­nen is niet ge­lukt. Van­daar nu een ver­bod. Het aan­bren­gen van gla­ce vlak voor­dat een at­leet het po­di­um op gaat is ove­ri­gens wel toe­ge­staan. Voor­waar­de is dat het ech­te gla­ce be­treft en geen PAM spray of olijf­olie­ach­ti­ge sub­stan­ties.

Tan­nen door Bo­dy­tan zorgt ge­ga­ran­deerd voor goed re­sul­taat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.