Het bes­te van in­ter­net

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Fit­nessnieuws en de best ge­le­zen ar­ti­ke­len van on­ze web­si­te www.mus­cle-fit­ness.nl.

De Spartan Ra­ce is een van de groot­ste obsta­cle runs ter we­reld. In 2017 ne­men er naar al­le waar­schijn­lijk­heid meer dan een mil­joen men­sen deel aan in to­taal 200 ra­ces we­reld­wijd. En in ok­to­ber vindt de Spartan Ra­ce voor het eerst plaats in Ne­der­land. Op 21 ok­to­ber in Ij­mui­den aan Zee om pre­cies te zijn (www.spartan.com/en/ra­ce/de­tail/3137/ over­view).

Je kunt kie­zen uit de Sprint (5 – 8 km, 20 – 23 ob­sta­kels), de Su­per (12 – 16 km, 24 – 29 ob­sta­kels) en de Ju­ni­or (voor kin­de­ren). Prij­zen va­ri­ë­ren van 15 tot 100 eu­ro, af­han­ke­lijk van het aan­tal in­schrij­vin­gen (hoe eer­der je in­schrijft, hoe goed­ko­per het is).

Oprich­ter en CEO van de Spartan Ra­ce, Joe De Se­na, geeft aan: “De Spartan Ra­ce vindt plaats in meer dan 30 lan­den, ver­spreid over vijf con­ti­nen­ten. We zijn blij dat we on­ze ac­ti­vi­tei­ten kun­nen uit­brei­den naar Ne­der­land. Spartan Ra­ce is meer dan een ra­ce. Het is een ‘way of li­fe’. Deel­ne­mers stre­ven er el­ke dag naar om zich­zelf te ver­be­te­ren en ver­leg­gen de gren­zen van zo­wel li­chaam als geest. We cre­ë­ren zo een we­reld­wij­de com­mu­ni­ty. We heb­ben wed­strij­den voor al­le ni­veaus en leef­tij­den, zelfs voor kin­de­ren van­af vier jaar. Het is dus heel be­reik­baar voor ie­der­een.”

De Se­na ge­looft dat de ra­ce om die re­den ui­ter­ma­te ge­schikt is als Olym­pi­sche sport. Hij zegt: “Spartan Ra­ce gaat zo­wel over li­fe­sty­le als over com­pe­ti­tie. Het is po­pu­lair bij al­le leef­tij­den en de groei en po­pu­la­ri­teit ge­ven aan dat dit een sport is voor de 21e eeuw. In ok­to­ber kun je het zelf gaan er­va­ren!

Meer in­for­ma­tie over de Spartan Ra­ce vind je op www.spartan.com.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.