Le­zer van de maand

El­ke maand vind je op de­ze pa­gi­na on­ze Mus­cle & Fit­ness Le­zer van de Maand. De­ze maand SVEN GEURTS uit Utrecht.

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel - Tekst: Jes­se Haar­lem­mer

Sven Geurts uit Utrecht.

1. VERTEL KORT WIE JE BENT

Ik ben Sven Geurts, 24 jaar. Ik woon in Utrecht in een stu­den­ten­huis en ik ben in­mid­dels 5e jaars ge­nees­kun­de stu­dent aan de Uni­ver­si­teit Utrecht. Naast mijn fas­ci­na­tie voor het men­se­lijk li­chaam en mijn per­soon­lij­ke doel om dok­ter te wor­den, ben ik in mijn vrije tijd mee­stal in de sport­school te vin­den. 2. BIJ WEL­KE SPORT­SCHOOL TRAIN JE? Gold’s Gym te Nieu­we­gein. De­ze gym is al­tijd ge­o­pend en dat is ide­aal met mijn lan­ge (en soms on­re­gel­ma­ti­ge) da­gen ge­du­ren­de de co­schap­pen. 3. HOE LANG BEN JE AL BE­ZIG MET KRACHT­SPORT? In 2010 ben ik be­gon­nen met bo­dy­buil­ding, na­dien on­ge­veer 1,5 jaar niet meer spe­ci­fiek ge­traind voor bo­dy­buil­ding van­we­ge de start van mijn op­lei­ding bij de Ko­nink­lij­ke Ma­ri­ne (Of­fi­ciers­op­lei­ding Korps Ma­ri­niers). Ik wil­de als po­ten­ti­eel toe­kom­stig ma­ri­nier im­mers niet te zwaar zijn. Dat moet je ten­slot­te al­le­maal mee­sjou­wen tij­dens het hard­lo­pen, ha­ha! Daar ben ik uit­ein­de­lijk mee ge­stopt in 2012. Ik heb het bo­dy­buil­ding weer op­ge­pakt toen ik aan ge­nees­kun­de be­gon en ik train nog tot op he­den. Kort­om, on­ge­veer 5,5 jaar trai­ning met voe­dings­sche­ma et ce­te­ra. 4. WAT IS JE DOEL MET KRACHT­SPORT? Een es­the­ti­sche fy­siek cre­ë­ren. Voor mij houdt dat in de juis­te pro­por­ties tus­sen spier­groe­pen ver­krij­gen met de juis­te sym­me­trie en de juis­te hoe­veel­heid spier­mas­sa. En dat al­les het liefst met een zo’n smal mo­ge­lij­ke tail­le! En hoe dit es­the­ti­sche fy­siek er dan uit­ziet, dat heb ik min of meer in mijn hoofd zit­ten. Dat is weer voor ie­der­een an­ders. Ik denk dat mijn blauw­druk van mijn per­fec­te fy­siek min of meer over­een­komt met de de zo­ge­naam­de ‘clas­sic bo­dy­buil­ders’ zo­als die er­uit za­gen in de tijd van Arnold Sch­war­ze­n­eg­ger en Fran­co Co­lum­bo. 5. WAT IS JE FA­VO­RIE­TE SPIER­GROEP OM TE TRAI­NEN? Ik heb twee fa­vo­rie­te spier­groe­pen, na­me­lijk borst en schou­ders. Dit zijn ove­ri­gens mijn zwak­ke­re spier­groe­pen, dus ik ben er min of meer ge­dwon­gen van gaan hou­den. Je moet im­mers je zwak­ke pun­ten pri­o­ri­teit ge­ven in de gym en niet wat je het lief­ste traint (ik train­de vroe­ger het liefst rug en be­nen, en dat zijn dus ook ge­lijk mijn betere spier­groe­pen). Plus, wel­ke man wil nou geen borst waar je een ei­wit­s­ha­ke op kan zet­ten en ka­nons­ko­gels van schou­ders? 6. WAT IS JE FA­VO­RIE­TE OE­FE­NING IN DE GYM? Dead­lift, want dat is voor mij ge­woon de bes­te oe­fe­ning die er be­staat. De dead­lift is de per­fec­te oe­fe­ning die kracht­sport re­pre­sen­teert en dat is sim­pel­weg zwa­re shit op­til­len van de grond. Plus je wordt er sterk van, je traint er je ge­he­le li­chaam mee en het ziet er ge­woon badass uit, zeg nou zelf? 7. WEL­KE SUP­PLE­MEN­TEN GE­BRUIK JE AL­LE­MAAL? Whey, cre­a­ti­ne, vi­ta­mi­ne D en ome­ga-3 vi­so­lie cap­su­les.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.