VEEL SEKS AL­LEEN GOED VOOR MAN­NEN

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

Het is geen nieuws dat seks ge­zond is voor hart en bloed­va­ten, van­we­ge de mo­ge­lij­ke ver­min­de­ring van het scha­de­lij­ke ami­no­zuur ho­mo­cys­te­ï­ne in het bloed. Maar een on­der­zoek in de ‘Jour­nal of Sexu­al Me­di­ci­ne’ stelt dat dit ef­fect al­leen van toe­pas­sing is op man­nen.

Re­gel­ma­ti­ge seks zou zor­gen voor een betere bloed­cir­cu­la­tie en ge­zon­de­re bloed­va­ten. Bij man­nen. Vrou­wen pro­fi­te­ren hier nau­we­lijks van, om­dat een ge­zon­de bloeds­om­loop bij hen veel min­der in­vloed heeft op sek­su­e­le op­win­ding.

Voor het on­der­zoek wer­den bloed­mon­sters van ruim 2000 man­nen en vrou­wen van 20 tot 59 jaar ge­no­men om de hoe­veel­heid ho­mo­cys­te­ï­ne te me­ten. Een te­veel aan ho­mo­cys­te­ï­ne (wat kan wor­den ver­oor­zaakt door slech­te voeding) kan lei­den tot hart- en vaat­ziek­ten. Al­leen bij man­nen die we­ke­lijks meer dan twee keer seks heb­ben, was het aan­tal la­ger. Bij man­nen die min­der dan eens per maand seks heb­ben, werd het hoog­ste aan­tal ge­von­den, maar bij vrou­wen had de hoe­veel­heid seks geen in­vloed op de hoe­veel­heid ho­mo­cys­te­ï­ne.

Het ad­vies van de on­der­zoe­kers is nog steeds va­ker seks heb­ben, op een re­gel­ma­ti­ge ba­sis. Maar dat geldt dus voor­al voor man­nen. Ook man­nen met hart­pro­ble­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.