IN­TER­VIEW MET RENE GROENENBERG

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

50+ en ge­spierd? Het kan! Dat laat de 50-ja­ri­ge Rene Groenenberg wel zien. Hij heeft een betere sha­pe dan de mees­te 20- of 30-ja­ri­gen. Wie wil dat nou niet? Rene deelt zijn ge­heim met ons. Leer van zijn voe­dings- en trainingsschema en word net zo ge­spierd als hem!

Wie is Rene Groenenberg? Ik ben 50 jaar en woon­ach­tig in Herpt (Heus­den). Ik woon sa­men en ik heb een doch­ter van 21. Ik ben al 27 jaar hoofd tech­ni­sche dienst bij Ca­li­ber Eu­ro­pe BV, een be­drijf dat au­dio­ap­pa­ra­tuur ont­wik­kelt en ver­koopt. Elek­tro­ni­ca was mijn eer­ste gro­te pas­sie en ik heb in mijn jeugd dan ook elek­tro­ni­ca ge­stu­deerd. Tij­dens de­ze stu­die ont­stond ook de in­te­res­se in fit­ness en bo­dy­buil­ding en al snel was er de­ze twee­de pas­sie.

Wat is voor jou de be­lang­rijk­ste re­gel in de gym? Ik vind het be­lang­rijk dat je er niet heen gaat om te buur­ten, maar om te trai­nen. Als je iets doet, moet je het goed doen. Ik zie vaak jon­gens rond­han­gen in de gym en bij elk ap­pa­raat staan klet­sen, tja daar moet je bij mij niet mee aan­ko­men. Ik ga al­tijd voor de vol­le 100 pro­cent op in mijn trai­ning en klet­sen doe ik daar­na wel.

Je bent 50+ en ge­spierd. Wat is je ge­heim? Niet stop­pen en ge­woon door­gaan met wat je leuk vindt. Laat je niet ver­lei­den door de bank en de tv. Daar­naast moet je nog be­ter op je voeding let­ten, want dat wordt je groot­ste vij­and als je ou­der wordt. Je me­ta­bo­lis­me laat je meer en meer in de steek.

Hoe com­bi­neer je je druk­ke le­ven met fit­ness? Ja, dat is voor de mees­te men­sen van mijn leef­tijd het meest ge­noem­de ex­cuus: “ik heb daar geen tijd voor”. Maar ver­vol­gens we­ten ze de vol­gen­de dag wel over elk tv-pro­gram­ma mee te pra­ten. Tja dan denk ik, het is dus ge­woon een kwes­tie van pri­o­ri­tei­ten stel­len. Na­tuur­lijk is het een druk sche­ma om dit de he­le week vol te hou­den, maar ja hoe graag wil je het? Voor de mees­te men­sen zou drie keer per week trai­nen al een he­le ver­be­te­ring zijn, maar zelfs dat lukt ze niet.

Maak voor je­zelf een week­plan­ning en pro­beer je daar­aan te hou­den. De mees­te men­sen heb­ben bij­na al­tijd de­zelf­de din­gen die ge­daan moe­ten wor­den ge­du­ren­de de week, dus dit kun je plan­nen. Ik vind het meest tijd­ro­ven­de het eten ma­ken voor de da­gen, maar ik mag me ge­luk­kig prij­zen met mijn part­ner die dit al­le­maal voor mij klaar­maakt (een beet­je maz­zel hoort er ook bij).

Loop je wel eens te­gen pro­ble­men aan? Ui­ter­aard ko­men met de ja­ren ook de ge­bre­ken als ik het zo mag zeg­gen. En dan be­doel ik de klei­ne bles­su­res die je mak­ke­lij­ker op­loopt dan vroe­ger en die voor­al ook lan­ger blij­ven dan 20 jaar ge­le­den. Daar­om vind ik een goe­de war­ming-up van de spie­ren echt veel be­lang­rij­ker dan vroe­ger. Ook je spijs­ver­te­ring heeft veel meer aan­dacht no­dig om de­ze hoog te hou­den, want zo hoog als hij van­zelf­spre­kend is bij een jon­ger ie­mand, zo lang­zaam wordt hij als je ou­der wordt.

Be­kijk het he­le in­ter­view met Rene Groenenberg op mus­cle-fit­ness.nl! Heb je ook zo’n in­spi­re­rend ver­haal dat je graag met de le­zers van Mus­cle & Fit­ness wil de­len? Mail dan naar jhaar­lem­mer@fnl.nl!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.