HOEDOEJEEEN BRAND­WEER­GREEP

Muscle & Fitness - - Krachttoeren - DOOR ROSE MCNULTY

Ge­bruik bru­te kracht om een le­ven te red­den, door de juis­te greep toe te pas­sen.

JE KAN NIET AL­TIJD op de po­li­tie wach­ten als er ie­mand in de pro­ble­men zit, ligt of hangt. Of het nu gaat om een da­me die is vast­ge­bon­den op de trein­rails en dus ern­stig in nood ver­keert, of een maat die straal­be­zo­pen van zijn bar­kruk is ge­val­len. We­ten hoe je de brand­weer­greep moet toe­pas­sen om de hulp­be­hoe­ven­de in vei­lig­heid te bren­gen, kan je de rol van held op­le­ve­ren, dank­zij de ken­nis en kun­de van de­ze be­proef­de ma­nier van dra­gen.

Daar­om vroe­gen we ge­pen­si­o­neer­de brand­weer­man en hui­dig IFBB prof­bo­dy­buil­der Ste­ve Ku­clo ons de stap­pen te to­nen die no­dig zijn om de­ze nut­ti­ge, po­ten­ti­eel le­vens­red­den­de kracht­toer voor el­kaar te krij­gen. “Richt je op de tech­niek”, be­na­drukt Ku­clo, die tien jaar lang de strijd met het vuur aan­ging in Dal­las, Texas. Ie­mand die 68 ki­lo weegt kan voe­len als 200 ki­lo als ze be­wus­te­loos zijn en voor geen mil­li­me­ter mee­ge­ven. Als je ie­mand moet op­til­len die niet he­le­maal be­wus­te­loos of la­ve­loos is, pro­beer dan met hem mee te wer­ken op een vloei­en­de ma­nier.

“Je moet til­len met je be­nen en heu­pen, niet met je rug”, voegt Ku­clo er aan toe. “Zie het als een dead­lift of een squat, waar je met het on­der­li­chaam werkt om bles­su­res te voor­ko­men.”

DURFAL UIT DAL­LAS Ku­clo neemt het op te­gen vuur en te­gen bo­dy­buil­ders

STAP 3:

Sluit je han­den om zijn rug en ga van­uit de uit­stap­po­si­tie recht­op staan. Je bent klaar om aan de wan­del te gaan. In de bo­ven­ste po­si­tie houd je de per­soon met een arm beet en ge­bruik je je vrije arm voor even­wicht.

STAP 2:

Leun naar ach­te­ren, trek dan zo hard mo­ge­lijk zo­dat de per­soon over­eind komt. In een vloei­en­de be­we­ging on­mid­del­lijk op een knie zak­ken en je schou­der on­der de buik van de per­soon du­wen.

STAP 1:

Buig de knie­ën van de per­soon die ge­hol­pen moet wor­den, zo­dat de voe­ten vlak op de vloer staan. Ga over en naast de voe­ten staan van de an­der, pak de han­den en trek hem of haar in een sit-up hou­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.