SQUAT STRUIKELBLOKKEN

Muscle & Fitness - - Train -

RUG TE HOL 1 Hoe­wel je rug tij­dens de squat nooit he­le­maal neu­traal ge­hou­den wordt, cre­ëert een te gro­te hol­te in de rug in­sta­bi­li­teit in het lum­ba­le (la­ge­re) deel van de rug, waar­door je min­der goed in staat bent om een zwa­re be­las­ting aan te kun­nen. Die hol­te heeft vaak te ma­ken met het on­vol­doen­de aan­ge­span­nen hou­den van de romp.

VERKEERDE GREEP 2 De greep waar­mee je de hal­ter han­teert, kan het ver­schil be­te­ke­nen tus­sen een per­soon­lijk re­cord en een fou­te lift. Plaats je han­den zo dicht mo­ge­lijk bij je schou­ders zon­der de be­we­gings­vrij­heid van de el­le­bo­gen te hin­de­ren tij­dens het zak­ken. Dit zorgt voor een ste­vi­ge ba­sis en houd je romp recht.

JE KONT STEEKT UIT 3 Een uit­ste­ken­de kont (hou­ding, niet es­the­tiek) – treedt op wan­neer de heu­pen van de lif­ter naar be­ne­den gaan en in de on­der­ste fa­se van de squat uit­ste­ken, waar­door de kracht­ont­wik­ke­ling tij­dens de oe­fe­ning af­neemt en het bles­su­re­ge­vaar voor de on­der­rug toe­neemt. Pro­beer als cor­rec­tie van de­ze nei­ging de dui­ven­rek. Ga op han­den en voe­ten, laat je lin­ker­been ach­ter je rus­ten, breng je rech­ter­been naar vo­ren en draai het zo dat het vlak op de vloer is in een hoek van 90 gra­den. Leun naar vo­ren om de rek te ver­gro­ten. Doe voor bei­de kan­ten een rek van 90 se­con­den.

KNIE VALGUS 4 De knie valgus – be­ter be­kend als X-be­nen (ook wel ‘kluts­knie­ën’ ge­noemd) – treedt op wan­neer de knie­ën naar bin­nen gaan (staan) bij het ex­plo­sief om­hoog ko­men. Een veel voor­ko­mend eu­vel bij man­nen met zwak­ke heu­pen en bilspieren), waar­door ze niet in staat zijn om de knie­ën naar bui­ten ge­draaid te krij­gen. Op die ma­nier kun je min­der ge­wicht aan, want je vorm is be­lab­berd en je loopt het ri­si­co pe­zen en/of ban­den te bles­se­ren. Wik­kel een mi­ni­band rond je knie­ën en wan­del dan zij­waarts, waar­bij je de voe­ten apart houdt. Doe de­ze oe­fe­ning om de an­de­re squat­trai­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.