SWING FOU­TEN

Muscle & Fitness - - Vormcontrole -

Je squat het ge­wicht om­hoog. 1 Je moet de swing zien als een dead­lift, waar­bij je af­zet van­uit de heu­pen. Als je je knie­ën buigt, dan ne­men de qua­dri­ceps het over en dat scha­kelt de be­lang­rijk­ste voor­de­len van de swing uit. Er is nog wel een voor­deel voor de squat, want een cor­rec­te swing maakt de heu­pen los­ser.

Je be­gin is al ver­keerd. Je 2 moet de ket­t­le­bell niet op­pak­ken en ge­lijk gaan swin­gen. Er zit veel voor­deel aan het kracht op­bou­wen van­uit stil­stand. Ge­lijk gaan swin­gen haalt een deel van die kracht weg. Voor een goe­de start, be­gin je met de bell een voet­leng­te voor je. Dan pak je hem en dan gooi je je ar­men naar ach­te­ren als­of je een voet­bal tus­sen je be­nen naar ach­te­ren werpt.

Je gaat niet zwaar ge­noeg. 3 Een bell ge­brui­ken die te licht is loopt mee­stal uit op een over­head swing. Daar­mee wor­den de verkeerde spie­ren in­ge­zet en het is ook ge­woon ver­spil­de ener­gie. Het is een dui­de­lijk te­ken dat je zwaar­de­re ket­t­le­bell moet ge­brui­ken. Als je iets bo­ven je hoofd wilt bren­gen, sla het ge­wicht dan voor, of druk het om­hoog.

Je buigt je ar­men. Je ar­men 4 te­gen je zij ge­drukt hou­den tij­dens het swin­gen haalt de span­ning weg en mondt uit in een ‘zach­te swing’. En dat be­te­kent dat er niet ge­noeg kracht kan wor­den ge­zet. Je ar­men moe­ten bo­ven­aan de swing vol­le­dig ge­strekt zijn met de bell op oog­hoog­te.

Je bent te zwak. Als je geen 5 plank­po­si­tie kan aan­ne­men en vast­hou­den (een test voor de co­re) of een ket­t­le­bell dead­lift kan doen (een test voor je ver­mo­gen de juis­te tech­niek te ge­brui­ken), dan moet je de swing niet doen. Dan zijn er te­kort­ko­min­gen in je li­chaam die je niet in staat stel­len een vei­li­ge swing te doen. Dan kun je je be­ter rich­ten op de plank en de ket­t­le­bell dead­lift.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.