Po­seer cli­nics

Muscle & Fitness - - Nbbf-Nederland -

DENBBF or­ga­ni­seert ook in voor­be­rei­ding op het na­jaar weer twee gra­tis po­seer­cli­nics. De po­seer­cli­nics wor­den ge­or­ga­ni­seerd door de NBBF om­dat we de af­ge­lo­pen ja­ren heb­ben ge­merkt dat veel men­sen be­we­ren te we­ten hoe er ge­po­seerd moet wor­den maar in de prak­tijk niet goed op de hoog­te zijn van de nieu­we re­gels en richt­lij­nen.

Bonds­coa­ches Jer­ry Kool­ho­ven en Floor van Put­ten be­rei­den nieu­we en star­ten­de at­le­ten tij­dens de­ze cli­nics voor op de eer­ste stap­pen op het NBBF po­di­um. Met be­hulp van ge­re­nom­meer­de A at­le­ten wor­den al­le po­ses ge­oe­fend en zo­wel voor de he­ren als de da­mes de I walk. Al­le in­for­ma­tie die tij­dens de­ze cli­nics wordt ge­ge­ven komt recht­streeks van het be­stuur en de wed­strijd­com­mis­sa­ris. Be­trouw­baar­der be­staat dus niet. Mocht u in­te­res­se heb­ben in een po­seer­cli­nic op lo­ca­tie en vol­doen­de ani­mo heb­ben zoek dan con­tact met Ri­chard Kien via ri­chard­kien@me.com. De cli­nics zijn in prin­ci­pe gra­tis, op reis­kos­ten na. U moet al­leen zorg­dra­gen voor vol­doen­de at­le­ten en een net­te ruim­te met spie­gels en goe­de ver­lich­ting.

De NBBF ver­zorgt gra­tis po­seer cli­nics! VOORNIEUWTJES,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.