Tucht­com­mis­sie

Muscle & Fitness - - Nbbf-Nederland -

METDETOENAME van het aan­tal le­den neemt ook het aan­tal si­tu­a­ties toe waar­bij at­le­ten en/of coa­ches het on­eens zijn met be­slis­sin­gen ge­no­men door de ju­ry of het be­stuur. De laat­ste ja­ren kwa­men klach­ten ei­gen­lijk op goed ge­luk bij een van de of­fi­ci­als te­recht en was het de vraag of de­ze er wat mee deed. Het be­stuur heeft be­slo­ten dat er een klach­ten c.q. tucht­com­mis­sie moest ko­men.

Bin­nen de or­ga­ni­sa­tie is de wed­strijd­com­mis­sa­ris de meest aan­ge­we­zen per­soon om de­ze func­tie op zich te ne­men.

Klach­ten in wel­ke vorm dan ook moe­ten via de mail naar dhr. Oz­den Tek­can­dan (te­knet­wor­der@gmail.com). De­ze zal kij­ken of er een op­los­sing of maat­re­gel ge­von­den kan wor­den. Mocht hij er niet uit­ko­men wordt er op­ge­schaald naar het be­stuur.

Recht­streeks con­tact zoe­ken met het be­stuur heeft geen nut. Cor­res­pon­den­tie zal di­rect wor­den te­rug­ge­kop­peld aan de wed­strijd­com­mis­sa­ris.

Oz­den Teckan­dan die de ge­schil­len on­der zijn hoe­de gaat ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.