Ei­ge­naar wist dat Mondri­aan vals was

Mondri­aan-ex­pert wees Zwit­ser­se ei­ge­naar er in 2006 op dat het schil­de­rij dat het Stedelijk la­ter zou le­nen een ko­pie was.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teur Ar­jen Rib­bens

De Zwit­ser­se bruik­leen­ge­ver van een ver­valst mees­ter­werk van Piet Mondri­aan hield cru­ci­a­le in­for­ma­tie ach­ter voor het Stedelijk Museum Amsterdam. De Zwit­ser, een ken­nis van Ste­de­lijk­di­rec­teur Be­a­trix Ruf, ont­ving in 2006 een brief van Joop M. Joos­ten, de sa­men­stel­ler van de oeu­vre­ca­ta­lo­gus van Mondri­aan. Daar­in liet Joos­ten hem we­ten dat het een niet door Mondri­aan ge­maak­te ko­pie be­trof.

Een ko­pie van de be­wus­te brief zit in het be­slo­ten ar­chief van Joos­ten bij de RKD – Ne­der­lands In­sti­tuut voor Kunst­ge­schie­de­nis in Den Haag. De Mondri­aan-ex­pert schreef de Zwit­ser dat hij het schil­de­rij in 1994 en in 2004 had on­der­zocht en het bei­de ke­ren had af­ge­schre­ven als een ko­pie. „I am sor­ry that I ha­ve to dis­ap­point you again”, be­ëin­dig­de Joos­ten zijn brief. Dat be­ves­tigt een me­de­wer­ker van de RKD.

Af­ge­lo­pen za­ter­dag ver­scheen in NRC een voor­pu­bli­ca­tie uit een boek over Mondri­aan van Léon Hans­sen. De hoog­le­raar uit Til­burg be­schrijft hoe Be­a­trix Ruf haar Zwit­ser­se ken­nis twee jaar ge­le­den be­reid vond om zijn Mondri­aan uit te le­nen. Om­dat het Stedelijk het schil­de­rij pas wil­de pre­sen­te­ren in het De Stijl-jaar 2017, be­mid­del­de het Stedelijk vo­rig jaar toen het Brus­sel­se kun­sten­cen­trum Bo­zar een Mondri­aan wil­de le­nen. Daar zag Hans­sen het han­gen.

De hoog­le­raar her­ken­de het als het ver­lo­ren ge­waan­de mees­ter­werk van Mondri­aan, dat in 1937 in Mün­chen voor het laatst te zien was op de be­ruch­te na­zi-ten­toon­stel­ling van ont­aar­de kunst. Om­dat Bo­zar en het Stedelijk nul on­der­zoek naar het schil­de­rij had­den ge­daan, ver­ras­te ser­va­tor niet kwijt. De kwes­tie maakt hem ver­drie­tig, zegt hij. „Wat be­treft Mondri­aan praat ik lie­ver over de pro­fes­si­o­na­li­teit van het Haags Ge­meen­te­mu­se­um dan over het ama­teu­ris­me bij het Stedelijk.”

Pro­beer­de de Zwit­ser­se ei­ge­naar, wiens iden­ti­teit door be­trok­ke­nen niet wordt prijs­ge­ge­ven, via een bruik­leen bij het Stedelijk Museum zijn Mondri­aan-ko­pie vol­doen­de ge­loof­waar­dig­heid te ge­ven voor een vei­ling? Zon­der de brief van Joos­ten on­der ogen te heb­ben ge­had, ont­houdt Léon Hans­sen zich van com­men­taar.

Het Stedelijk stelt woens­dag in een sta­te­ment dat het „de taak van een museum is om kunst te la­ten zien, niet om de au­then­ti­ci­teit van een werk te be­pa­len”. Wel is het de ver­ant­woor­de­lijk­heid, al­dus het museum, om een kunst­werk waar twij­fels over zijn niet ten­toon te stel­len. Het Stedelijk wijst er­op dat de Mondri­aan in kwes­tie nim­mer is ge­toond.

FOTO BO­ZAR

Het ver­meen­de Mondri­aan-schil­de­rij dat het Stedelijk van een ver­za­me­laar leen­de. Hans­sen de mu­se­um­con­ser­va­to­ren met zijn ont­dek­king.

Op ver­zoek van het Stedelijk ver­richt­te Hans­sen on­der­zoek naar de her­komst­ge­schie­de­nis. Om­dat de ge­ge­vens van de Zwit­ser­se ei­ge­naar niet ble­ken te klop­pen, kon het schil­de­rij na een jaar wor­den ont­mas­kerd als een ver­val­sing. Daar­op be­sloot het Stedelijk het werk te re­tour­ne­ren naar de ei­ge­naar. Die was al be­zig met het ma­ken van af­spra­ken met een groot Duits vei­ling­huis.

De ont­mas­ke­ring had niet meer dan een dag hoe­ven du­ren, zegt Hans Jans­sen, con­ser­va­tor van het Haags Ge­meen­te­mu­se­um en au­teur van di­ver­se boe­ken over Mondri­aan. Zijn museum is sa­men met het RKD hét ken­nis­cen­trum in de we­reld over Mondri­aan. Als het Stedelijk bij hen had aan­ge­klopt, zegt Jans­sen, zou hij bin­nen het kwar­tier de brief van Joos­ten heb­ben kun­nen over­leg­gen. Veel meer wil de con-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.