Fey­en­oord na tien mi­nu­ten al kans­loos

Fey­en­oord ver­loor thuis kans­loos met 4-0 van Man­ches­ter Ci­ty. De ren­tree in de Cham­pi­ons Le­a­gue werd een gro­te sof.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teur Ste­ven Ver­se­put

Het was een treur­nis­wek­ken­de avond, in wat voor­af gold als een mooi af­fi­che. Fey­en­oord te­gen Man­ches­ter Ci­ty is van­af mi­nuut twee een voor­stel­ling zon­der span­ning, zon­der le­ven, zon­der hoop. Rond half elf ’s avonds stond er 4-0 op het sco­re­bord. De re­a­li­teit is dat de wed­strijd al na een mi­nuut of tien was ge­speeld.

Lang was in Rot­ter­dam-Zuid uit­ge­ke­ken naar dit toer­nooi, na vijf­tien jaar mocht er weer ge­proefd wor­den aan de pracht en praal van de Cham­pi­ons Le­a­gue. De ren­tree voel­de als een gro­te sof, een­maal ge­con­fron­teerd met het enor­me klas­se­ver­schil. Dit Fey­en­oord is on­ge­schikt voor een du­el met de mil­joe­nen van Man­ches­ter Ci­ty.

Groot­ste Eu­ro­pe­se thuis­ne­der­laag

Met dit ver­lies over­trof Fey­en­oord de groot­ste Eu­ro­pe­se thuis­ne­der­laag van 1998 te­gen VfB Stuttg­art (0-3). Het groot­ste Eu­ro­pe­se ver­lies ooit een, 5-0 in 1965 te­gen Re­al Ma­drid, bleef Fey­en­oord be­spaard. Al had het ook mak­ke­lijk rich­ting de 8-0 kun­nen lo­pen, als Ci­ty was se­cuur­der was ge­weest in de af­wer­king.

De op­komst is nog in­druk­wek­kend, vol, vuur­werk, rook. Re­gen stroomt op het la­ken van de Kuip, na een storm­ach­ti­ge dag. Iets van hoop giert door de kier­tjes van het sta­di­on. In de rust klinkt het heer­lij­ke The Wind Cries Ma­ry van Ji­mi Hen­drix. Al­les wat daar tus­sen ge­beur­de was – van­uit Fey­en­oords per­spec­tief – om snel te ver­ge­ten.

Fey­en­oords on­vol­was­sen op­tre­den komt aan als een ex­tra klap in het ge­zicht van het Ne­der­lands voet­bal, dat al zo op de pijn­bank ligt de­zer we­ken. De af­ta­ke­ling lijkt geen gren­zen te ken­nen; na de 4-0 ne­der­laag van Oran­je bij Frank­rijk en de mis­luk­te Eu­ro­pe­se kwa­li­fi­ca­ties van Ajax, PSV en FC Utrecht.

Het was kans­loos, in ve­le op­zich­ten. Fey­en­oord ope­reer­de als een aan­ge­sla­gen pa­ti­ënt in de ei­gen Kuip. Be­van­gen door angst, iets in die rich­ting. Wel­licht ston­den ze stijf van de tac­ti­sche op­drach­ten.

Fey­en­oord-coach Gio­van­ni van Bron­ck­horst, door­gaans geen ex­pe­ri­men­teel ty­pe, pro­beer­de de as dicht te met­se­len met een drie­mans­blok ach­ter­in, ge­vormd door Je­re­miah St. Jus­te, Eric Bot­teg­hin en Jan-Arie van der Heij­den.

Zo moest – was het idee – het ster­re­n­en­sem­ble van Ci­ty af­ge­stopt wor­den. Een mi­nuut of twin­tig voor de af­trap zie je de drie Fey­en­oord-ver­de­di­gers over­leg­gen en wij­zen. Wie staat waar? Wie pakt wie op? Met de 20-ja­ri­ge Jer­ry St. Jus­te, over­ge­ko­men van Hee­ren­veen, is Fey­en­oord ver­ze­kerd van meer snel­heid in de de- fen­sie, was de ge­dach­te.

Het sys­teem was een soort 5-2-3, al zei Van Bron­ck­horst voor­af bij Vero­ni­ca dat het ook als 4-3-3 kan fun­ge­ren. „Ci­ty gaat scha­ke­len tus­sen sys­te­men en dat moe­ten wij ook kun­nen.” In­gra­ven, li­nies dicht op el­kaar, en dan ho­pen op de coun­ter.

Het tac­tisch plan don­der­de in el­kaar als een kaar­ten­huis. Het sco­re­ver­loop, moet ge­zegd, was daar­bij de­sa­streus, met de snel­ste te­gen­goal ooit in Eu­ro­pa, na 1 mi­nuut en 36 se­con­den. Een kop­bal van Jo­hn Sto­nes glip­te ter­gend lang­zaam door de be­nen van Ton­ny Vil­he­na.

Lul­li­ger kon het niet. Het was toch al niet de avond van de on­der­maats spe­len­de Vil­he­na, nor­maal een van de mo­to­ren van de­ze ploeg, een jaar ge­le­den maak­te hij de be­slis­sen­de goal thuis te­gen Man­ches­ter Uni­ted.

Na 10 mi­nu­ten al 2-0

Bin­nen 10 mi­nu­ten stond het al 2-0 voor Ci­ty. Met voet­bal zo­als Ci­ty­coach Pep Gu­ar­di­o­la het wil, kalk­lijn­ma­chi­ne Ky­le Wal­ker rukt op over rechts, Ser­gio Ag­üe­ro knijpt voor Bot­teg­hin en tikt schit­te­rend bin­nen. Daar, in dat mo­ment, kon in fei­te al een streep door de­ze avond.

Ze wa­ren over­al, die licht­blau­wen van Gu­ar­di­o­la. On­houd­baar, als een wer­vel­wind trok­ken ze door de Kuip. Het is nog geen voet­bal van een an­de­re pla­neet zo­als de coach bij Bar­cel­o­na speel­de, maar het komt lang­zaam in de buurt. Via Ga­briel Je­sus en nog­maals Sto­nes liep Ci­ty uit naar 4-0.

Mis­schien was het elf­tal van Fey­en­oord te veel door el­kaar ge­hus­seld, met als groot­ste slacht­of­fer mid­den­vel­der en aan­ja­ger Jens Toornstra. Au­to­ma­tis­men ont­bra­ken. Ener­gie – door­gaans een van de kwa­li­tei­ten van dit Fey­en­oord – was niet waar­neem­baar.

Mi­chiel Kra­mer dwaal­de op een een­zaam ei­land. Van Bron­ck­horst was tot Kra­mer ver­oor­deeld door een bles­su­re van de Deen­se top­schut­ter Ni­co­lai Jør­gen­sen – zo be­lang­rijk voor de­ze ploeg, bleek weer eens, op een avond dat hij er niet bij was.

Ie­de­re fout, ie­de­re on­ze­ker­heid werd kei­hard af­ge­straft door de pa­rels van Gu­ar­di­o­la. Het is mach­tig voet­bal, met op­ko­men­de backs, veel po­si­tie­wis­se­lin­gen. Dit was niet de kam­pi­oen van Ne­der­land te­gen de num­mer drie van En­ge­land, dit was leer­ling te­gen groot­mees­ter.

Fey­en­oord moet het doen met een re­ser­ve­links­back als Mi­quel Ne­lom, on­ge­schikt voor dit ni­veau. Er werd cy­nisch ge­ap­plau­dis­seerd door het thuis­pu­bliek, bij zijn zo­veel­ste te­rug­speel­bal op doel­man Brad Jo­nes.

Wat rest Fey­en­oord? De­ze tik zal mo­ge­lijk door­wer­ken rich­ting de top­per zon­dag te­gen PSV. De zwak­tes zijn pijn­lijk bloot­ge­legd. Zo lang als het naar de Cham­pi­ons Le­a­gue toe­leef­de, zo snel mo­ge­lijk zal Fey­en­oord de­ze avond moe­ten ver­ge­ten.

De Bra­zi­li­aan­se aan­val­ler Ga­briel Je­sus van Man­ches­ter Ci­ty is Fey­en­oord-ver­de­di­ger Mi­quel Ne­lom de baas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.