Wat is nou ty­pisch Hans van Ma­nen?

Cho­re­o­graaf Hans van Ma­nen wordt 85 en wordt ge­ëerd met een spe­ci­aal pro­gram­ma van Het Nationale Bal­let. Maar wat is nou ty­pisch Van Ma­nen?

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze me­de­wer­ker Fran­ci­ne van der Wiel

‘Hoe je er komt, is be­lang­rij­ker dan de hoog­te van je been’

‘T ypisch Van Ma­nen!” Hoe vaak zal de nu 85-ja­ri­ge Hans van Ma­nen dat niet heb­ben ge­le­zen. Om een beet­je kre­ge­lig van te wor­den – als­of hij al­tijd het­zelf­de doet! Niets is min­der waar. De veel ge­lau­wer­de cho­re­o­graaf – on­langs nog ont­ving hij de hoog­ste Fran­se on­der­schei­ding op cul­tu­reel ge­bied, Com­man­deur des Arts et des Let­tres – heeft wél een uit­ge­kris­tal­li­seer­de, ei­gen taal ont­wik­keld, her­ken­baar en he­den­daags. Met, náást zijn mees­ter­lij­ke mu­zi­ka­li­teit en ti­ming, een aan­tal op­val­len­de de­tails.

Sa­men met Ra­chel Beau­jean (58), die veer­tig jaar Van Ma­nen in haar lijf her­bergt, voe­ren we een bo­dy­scan uit van de Van Ma­nen-stijl.

In de klas­sie­ke dans is al­les van het li­chaam recht en keu­rig ge­sta­peld: de be­nen uit­ge­draaid van­uit de heup, buik en bil­len in­ge­trok­ken, lan­ge nek. Borst en schou­ders breed, ar­men zacht en rond. Van jongsaf aan le­ren dans­stu­den­ten zich zo aan het pu­bliek te pre­sen­te­ren, met glim­la­chend ge­mak en de sug­ges­tie van ge­wicht­loos­heid: ‘Zie hoe prach­tig ik ben!’ „Maar Hans is niet ge­ïn­te­res­seerd in prach­tig. Hij wil de es­sen­tie zien, het mi­ni­ma­le, geen fran­je”, zegt Beau­jean, die dins­dag werd be­noemd tot of­fi­cier in de or­de van Oran­je-Nas­sau. Toen Van Ma­nen haar in 1977 als 18-ja­ri­ge de stu­dio's van Het Nationale Bal­let zag bin­nen­stap­pen, viel hij met­een voor haar. Ze straal­de kracht uit, sen­su­e­le vrou­we­lijk­heid, am­bi­tie, bru­ta­li­teit ook. In 1997 hing zij haar spit­zen aan de wil­gen en sinds­dien is zij als bal­let­mees­ter en re­pe­ti­tor (sinds 15 au­gus­tus ook ar­tis­tiek ad­junct-di­rec­teur van Het Nationale Bal­let) een van de ex­perts die we­reld­wijd bal­let­ten van Van Ma­nen bij an­de­re ge­zel­schap­pen in­stu­deert.

„In het be­gin durf­de ik uit ont­zag voor mijn ou­de­re col­le­ga’s niet eens de kan­ti­ne in, maar met mijn hou­ding zei ik dat ik het wel eens even héle­maal zou gaan ma­ken. Hans houdt van dan­sers met lef, dan­sers die iets mee­bren­gen. Men­sen die af­wach­ten en keu­rig pas­jes na­doen, vindt hij ra­zend ir­ri­tant.”

Van Ma­nen heeft in in­ter­views vaak be­na­drukt dat hij dan­sers niet als in­stru­ment be­schouwt. Of­wel: „Een dan­ser is geen Lo­la­bor­stel” – ook sap­pi­ge uit­spra­ken zijn 'ty­pisch Van Ma­nen’. Hoe Hans van Ma­nen het li­chaam ziet in acht zo­nes.

1 Het hoofd

„De kin is iets naar be­ne­den, lan­ge nek”, zegt Beau­jean. „De ogen neer­ge­sla­gen, in­tro­vert. De toe­schou­wer wordt bij­na tot voy­eur ge­maakt.” In­tens be­wust van zijn om­ge­ving is de dan­ser bij Van Ma­nen. Lo­ze lach­jes naar het schel­lin­kje zijn ta­boe (‘Wie zit daar, God?’, pleegt de cho­re­o­graaf te zeg­gen). Hoog­uit een ‘dir­ty smi­le’, zo­als in Vijf Tan

go’s, al­dus Beau­jean. Áls een dan­ser op­kijkt, dan fo­cust hij ook: de be­roem­de, o zo be­lang­rij­ke bli­k­rich­ting van Van Ma­nen. Die blik­ken zijn ver­lei­de­lijk, ver­nie­ti­gend, uit­da­gend, on­deu­gend. Eén blik is vol­doen­de om de he­le si­tu­a­tie te ver­an­de­ren.

2 Ar­men

De Van Ma­nen-ar­men! Ei­gen­lijk, al­dus Beau­jean, is die ty­pi­sche hou­ding, met de ar­men ge­strekt schuin om­hoog en de hand­pal­men naar bui­ten, ge­woon de klas­sie­ke twee­de arm­po­si­tie (ar­men in een flau­we ron­ding iets on­der schou­der­hoog­te voor het li­chaam ge­spreid), „maar dan al­les zo groot mo­ge­lijk en de hand­pal­men om­ge­draaid. Een ade­laar.”

Als er een twee­de Van Ma­nen-po­si­tie is, dan ook een eer­ste: el­le­bo­gen zij­waarts bo­ven schou­der­hoog­te, met de ar­men in­ge­klapt, han­den ter hoog­te van de sleu­tel­been­de­ren. Ook des Van Ma­nens: de ‘At­las’. Dan is het hoofd laag en zijn de ar­men op schou­der­hoog­te ge­he­ven, on­der­ar­men en hand­pal­men om­hoog. Met fel­heid uit­ge­voerd lijkt het soms een ge­ïr­ri­teerd ‘weet ik veel’-ge­baar.

3 Vin­gersDe vin­gers rus­ten vaak los­jes (vroe­ger ger wat ste­vi­ger) op de dij­en. Bij­voor­beel­deeld tij­dens de, ‘ty­pi­sche’, een­vou­di­ge loop­pa­tro­a­tro­nen. Ook het op­ge­he­ven vin­ger­tje keert als mo­tief re­gel­ma­tig te­rug. Niet, zo­als in de klas­sie­ke bal­let­mi­me, ten te­ken van een be­lang­rij­ke me­de­de­ling, en ze­ker niet Hol­lands­bet­we­te­rig. Bij Van Ma­nen is het een speels ge­baar, iro­nisch of pla­ge­rig.

4 Tor­soVan Ma­nen houdt van het dan­sers­li­chaam: lang, klein, rank of ge­dron­gen. Dat is te zien. Zel­den is het in ver­hul­len­de stof ge­huld, hoog­uit ten de­le. Zijn vas­te vorm­ge­ver Ke­so Dek­ker kleedt de dan­sers in nauw­slui­ten­de kos- tuums. De spreek­woor­de­lij­ke, klas­sie­ke,, ‘in­ge­slik­te stok’, die het li­chaam kaars­recht t houdt, ont­breekt. De romp kan sa­men­tre­kek­ken – de in­vloed van mo­dern dan­ce- pi­o­ni­e­ri Mart­ha Gra­ham – en wel­lus­tig gol­ven. In stand is de borst voor­uit, over de te­nen heen, klaar om te gaan. Beau­jean: „‘Want je weet maar nooit, straks krijg je een mes in je rug’, zegt Hans al­tijd.”

5 Bil­lenBil­len, vindt Van Ma­nen, zijn soms mis­schien wel be­lang­rij­ker dan ge­zich­ten. De bil­par­tij hoeft in zijn werk dan ook niet te wor­den weg­ge­stopt. Bil­len mo­gen ge­zien wor­den, bij­voor­beeld in door­schij­nen­de mail­lots voor de he­ren. Bil­len mo­gen wor­den uit­ge­sto­ken voor een na­tuur­lij­ke ba­lans; als een dan­ser in twee­de po­si­tie diep door de knie­ën buigt, mag hij bij Van Ma­nen ge­rust gaan ‘zit­ten’. Bil­len mo­gen draai­en, swin­gen en zwie­ren. Heer­lijk.

6 KruisGeen streek om je voor te scha­men. In Van Ma­nens bal­let­ten wordt het kruis soms – als het func­ti­o­neel is – be­na­drukt. Door de­tails in het kos­tuum, in be­we­ging of door er een hand op te leg­gen, als ul­tie­me pes­te­rij in een spel van uit­da­ging (hét beeld van Sar­cas­men). „Maar het is nooit een truc­je om te pro­vo­ce­ren. Hans is wel stout, maar ook se­ri­eus. Hij wil din­gen aan de kaak stel­len en daar­bij sluit hij geen en­kel li­chaams­deel uit.”

Hoe kan het ook an­ders. Dans, wer­ken met dan­sers, is voor Van Ma­nen een vorm van ero­ti­sche com­mu­ni­ca­tie. Dan kán je het kruis niet ne­ge­ren.

7 Be­nenVan be­nen maak­te Van Ma­nen als fo­to­graaf graag een stu­die en ook in zijn bal­let­ten toont hij ze vaak gul. Op­val­lend zijn de ara­bes­ken. Het ach­ter­waarts hef­fen van een ge­strekt been wordt bij hem tot een ge­beur­te­nis. Be­roemd­ste voor­beeld is waar­schijn­lijk de ein­de­lo­ze, tra­ge, maxi­maal uit­ge­strek­te ara­besk in Ada­gio Ham­merkla­vier. „Hoe je er komt, is be­lang­rij­ker dan de hoog­te van je been. Ik had he­le­maal geen ho­ge be­nen. Dan ge­bruikt hij an­de­re din­gen. Hans vindt je goed zo­als je bent, je hoeft niet ie­mand an­ders te zijn. Dat geeft zelf­ver­trou­wen.” Ook dát is in de bal­let­ten te zien.

8 Voe­tenBij Van Ma­nen blijft de (voor-)voet vaak aan de grond, waar­door de ken­mer­ken­de schuif­pas­sen ont­staan waar­mee de dan­sers over het to­neel schrij­den, ge­con­cen­treerd, plech­tig bij­na. De voe­ten wor­den ge­strekt, 90 gra­den ge­hoekt, staan pa­ral­lel of uit­ge­draaid, naast el­kaar of over el­kaar ge­kruist. Blo­te voe­ten, voe­ten in spit­zen, in de slap­pe bal­let­schoen, op klom­pen, op pumps... Van Ma­nen is niet een­ken­nig als het om de voet en zijn be­kle­ding gaat. Al in 1972 liet hij Alexan­dra Ra­di­us in Twi­light , nog al­tijd een ge­liefd du­et, op ho­ge hak­ken dan­sen, iets wat des­tijds veel op­zien baar­de. En die klom­pen... tja, je bent Hol­lan­der of je bent het niet. En­fin. Het beeld is ui­ter­aard bij lan­ge na niet com­pleet, want het al­ler­be­lang­rijk­ste, de be­we­ging, ont­breekt. Bo­ven­dien: wat zich bij cho­re­o­graaf en dan­sers tus­sen de oren af­speelt is min­stens even be­lang­rijk. Maar het mo­ge dui­de­lijk zijn, dat het cli­ché van de de­li­ca­te, do­cie­le bal­let­dan­ser ver weg is in de cho­re­o­gra­fie­ën van Van Ma­nen. Dan­sers zijn men­sen met een ta­lent en een ver­haal. Geen bal­let­meis­jes en -jon­gens, maar vol­was­sen, zelf­be­wus­te man­nen en vrou­wen. Sexy, stijl­vol, strijd­baar en sterk. Ode aan de Mees­ter door Het Nationale Bal­let. Mu­ziek­the­a­ter, A’dam, 15 t/m 30/9. Tour­nee t/m 17/11, en mei 2018. Inl: ope­ra­bal­let.nl

Kruis.

Tor­so. Gol­ven­de tor­so's: Ra­chel Beau­jean en Rob van Woer­kom in ‘Si­tu­a­ti­on’ 4

Hoofd. Bal­let van Hans van Ma­nen, ‘On the mo­ve’: hoofd ge­bo­gen, ogen neer­ge­sla­gen 1

Vin­gers. Cho­re­o­gra­fie van Hans van Ma­nen in ‘Bits and Pie­ces’ 3

Ar­men. Ra­chel Beau­jean en Leo Bes­se­ling in het bal­let ‘Ada­gio Ham­merkla­vier’ 2

6 Ra­chel Beau­jean tergt Clint Far­ha tot het ui­ter­ste in ‘Sar­cas­men’

Be­nen. Ara­besk van Ra­chel Beau­jean in ‘Vijf Tan­go’s’

Voe­ten. Alexan­dra Ra­di­us en Han Eb­be­laar in spraak­ma­kend ‘ho­ge-hak­ken­du­et’. In bal­let ‘Twi­light’

Bil­len. Ma­rijn Ra­de­ma­kers in ‘Two Pie­ces for HET’

Hans van Ma­nen en Ra­chel Beau­jean re­pe­te­ren ‘Pi­a­no­va­ri­a­ties I’ (1980)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.