Wat Bau­det van de fou­ten van Wil­ders leert

Waar­om Thier­ry Bau­det een elec­to­ra­le be­drei­ging is voor al­le par­tij­en op rechts. Na­deel van Forums open struc­tuur: el­ke nieu­we par­tij trekt dwa­zen, ge­luk­zoe­kers en ex­tre­mis­ten

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teu­ren Mark Lie­vis­se Adri­aan­se en Phi­lip de Witt Wij­nen

Uit het niets twee Ka­mer­ze­tels bij de ver­kie­zin­gen van af­ge­lo­pen maart, ruim 15.000 le­den in am­per een jaar tijd en een stij­gen­de lijn in de pei­lin­gen: het Forum voor Democratie (FvD) van Thier­ry Bau­det is een se­ri­eu­ze po­li­tie­ke fac­tor ge­wor­den. Met eni­ge span­ning kij­ken an­de­re recht­se par­tij­en naar de op­mars van de par­tij.

Waar Geert Wil­ders’ PVV een ge­slo­ten bol­werk is, bouwt Bau­det aan een de­mo­cra­ti­sche par­tij én zoekt hij sa­men­wer­king. Daar­mee toont Bau­det dat hij leert van de fou­ten van zijn elec­to­ra­le con­cur­rent. Wat zijn de be­lang­rijk­ste les­sen die de op­rich­ter van het Forum heeft ge­leerd van de PVV en eer­de­re nieuw­ko­mers op rechts? Wel­ke valkui­len zijn er?

1. De­mo­cra­ti­sche par­tij

‘Word lid’, staat in een groen blok­je bo­ven aan de web­si­te van Forum voor Democratie. De twee woor­den vor­men het meest fun­da­men­te­le ver­schil tus­sen FvD en de PVV. De be­we­ging van Bau­det is een po­li­tie­ke par­tij waar je, voor mi­ni­maal 25 eu­ro per jaar, deel van kunt wor­den. Op de ho­me­pa­ge van de PVV kun je als sup­por­ter van Wil­ders al­leen geld do­ne­ren en een pos­ter be­stel­len van de par­tij­lei­der.

De le­den­struc­tuur le­vert Bau­det veel op. Waar de mees­te po­li­tie­ke par­tij­en kam­pen met gro­te leeg­loop, heeft FvD – naar ei­gen zeg­gen – in­mid­dels ruim vijf­tien­dui­zend le­den. In ju­ni kreeg de par­tij een jon­ge­ren­ver­e­ni­ging, de JFVD. Die zegt in­mid­dels ruim drie­dui­zend le­den te heb­ben.

De groei­en­de le­den­lijst biedt FvD een sta­bie­le in­kom­sten­stroom en een ba­sis van ge­lijk­ge­stem­den – een re­ser­voir waar po­ten­ti­ë­le kan­di­da­ten en an­de­re par­tij­func­ti­o­na­ris­sen uit te re­kru­te­ren zijn.

„Wil­ders zoekt al­leen maar kie­zers die eens in de vier jaar op hem mo­gen stem­men”, zegt po­li­tiek his­to­ri­cus Koen Vos­sen van de Rad­boud Uni­ver­si­teit in Nij­me­gen. „Forum voor Democratie is een club waar je echt bij kunt ho­ren.” En Bau­det blijkt veel hoog­op­ge­lei­de jon­ge­ren te trek­ken. Op de ve­le bij­een­kom­sten die Forum door het land heen or­ga­ni­seer­de, lie­pen voor­al stu­den­ten rond.

Bau­det leer­de niet al­leen van Wil­ders, maar ook van de par­tij die Pim For­tuyn in 2002 op­bouw­de. Forum voor Democratie wil sa­men­wer­ken met an­de­re par­tij­en. Voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar maart is de par­tij ac­tief op zoek naar al­li­an­ties met ge­lijk­ge­stem­den in de lo­ka­le po­li­tiek. Dat leid­de in ju­ni al tot een sa­men­wer­kings­ver­band met Leef­baar Rot­ter­dam van voor­ma­lig LPF-Ka­mer­lid Joost Eerd­mans. Het Forum le­vert hier ex­per­ti­se met gro­te so­ci­a­le­me­dia­cam­pag­nes, Leef­baar de lijst met vaak al er­va­ren kan­di­da­ten. Daar­mee trapt Bau­det niet in de val om in kor­te tijd een par­tij uit de grond te stam­pen waar­voor hij lo­kaal raads­le­den moet se­lec­te­ren, we­gen en op­lei­den. Want dat is las­tig, mo­ti­veer­de Bau­det zijn sa­men­wer­king met Leef­baar Ne­der­land in tv-pro­gram­ma

Ji­nek . „Kijk naar de LPF en Trots op Ne­der­land. Daar is heel veel fout ge­gaan.”

Keer­zij­de

Er kleeft ook een na­deel aan de open struc­tuur van FvD. El­ke nieu­we par­tij – of die nu links ge­o­ri­ën­teerd is of rechts – trekt ge­luk­zoe­kers, ex­tre­mis­ten en dwa­zen aan. Dat merk­te Bau­det toen voor­man Con­stant Kus­ters van de ex­treem­recht­se Ne­der­land­se Volks-Unie (NVU) eind au­gus­tus in een in­ter­view claim­de dat zijn par­tij met Forum voor Democratie sa­men­werk­te. Bau­det ont­ken­de dat on­mid­del­lijk. Een NVU’er die maan­den ge­le­den voor Forum een ver­kie­zings­avond­je zou heb­ben ge­or­ga­ni­seerd werd door het be­stuur van Forum als ‘in­fil­trant’ aan­ge­merkt die de par­tij in dis­kre­diet had ge­bracht. Hij werd ge­roy­eerd.

Een strak­ke scree­ning van kan­di­daat­volks­ver­te­gen­woor­di­gers is es­sen­ti­eel. De ve­le in­ter­ne ru­zies bin­nen (voor­ma­li­ge) frac­ties van LPF, PVV en 50Plus heb­ben la­ten zien hoe het niet moet.

2. In­ter­ac­tie

Waar Geert Wil­ders voor­al bood­schap­pen zéndt, zoekt Bau­det in­ter­ac­tie met zijn kie­zers via so­ci­a­le me­dia. Op In­st­agram schrijft hij wed­strij­den uit: ver­zin de leuk­ste me­me, en win drie van Bau­dets boe­ken. Tag Bau­det in een foto en maak kans om met hem naar de hal­ve fi­na­le van het EK voet­bal voor vrou­wen te gaan. En als Bau­det naar een the­a­ter­voor­stel­ling gaat, vraagt hij zijn vrien­den en vol­gers op Fa­ce­book wie er mee gaan.

Daar zit een stra­te­gie ach­ter, zegt San­ne Krui­ke­mei­er, uni­ver­si­tair do­cent aan de Uni­ver­si­teit van Amsterdam. Door veel van zich­zelf te la­ten zien „krij­gen men­sen het idee dat de af­stand tot een po­li­ti­cus klei­ner wordt, dat ze het ge­sprek met hem aan­gaan”, zegt ze. Die com­mu­ni­ca­tie­stijl leidt vol­gens Krui­ke­mei­er tot „een af­fec­tie­ve­re re­la­tie” met kie­zers. „Ze zien de mens ach­ter de po­li­ti­cus.”

En waar Wil­ders zich zel­den of nooit laat in­ter­vie­wen door kran­ten, tijd­schrif-

ten en te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s, schuift Bau­det re­gel­ma­tig aan bij talk­shows of voor in­ter­views. Ook een ver­schil: de woord­voer­der van Forum voor Democratie neemt zijn te­le­foon op, re­a­geert op ap­pjes en be­ant­woordt vra­gen. De pers­voor­lich­ter van de PVV be­hoort tot de slecht­st be­reik­ba­re men­sen op het Bin­nen­hof.

Keer­zij­de

Net als de PVV is Forum voor Democratie steeds se­lec­tie­ver in de me­dia waar­mee ze om­gaat. Zo was NRC niet wel­kom op de ver­kie­zings­avond van de par­tij in maart na een pu­bli­ca­tie over om­stre­den Eu­ro­pe­se sub­si­dies die de par­tij ont­ving.

3. Fat­soen­lijk al­ter­na­tief

‘Be­schaafd’, ‘in­tel­lec­tu­eel’ en ‘dui­de­lij­ke toon’ – dat zijn mo­tie­ven die kie­zers van de PVV naar Thier­ry Bau­det doen over­stap­pen, vol­gens re­cent on­der­zoek van

EenVan­daag. Het geeft Bau­det de po­ten­tie aan­trek­ke­lij­ker te zijn voor een bre­de­re groep kie­zers dan Wil­ders, die in het­zelf­de on­der­zoek de vol­gen­de as­so­ci­a­ties op­le­ver­de: ‘schreeuwt/toe­tert/toon is te hard’. Bau­det als de fat­soen­lij­ker va­ri­ant van Wil­ders – het is een veel­ge­hoord ar­gu­ment van FvD-stem­mers. Dat ge­luid is ook in de ach­ter­ban van de VVD te ho­ren.

Keer­zij­de

De man die zo graag af­geeft op ‘de eli­te’ komt zelf nog­al eli­tair over: hoog­ge­leerd, ge­af­fec­teer­de spraak, woont aan een Am­ster­dam­se gracht, kleedt zich als een dan­dy. Niet erg, zegt oud-PVV-se­na­tor Ro­nald Sören­sen. „Dat was Pim ook. De men­sen von­den het prach­tig.”

Wel moet Bau­det op zijn vo­ca­bu­lai­re let­ten, waar­schuwt Ro­land van Vliet, voor­ma­lig Twee­de Ka­mer­lid (eerst PVV, la­ter on­af­han­ke­lijk). „Hij moet ge­wo­ne­men­sen­taal gaan spre­ken.” De­bat­te­ren kan Bau­det goed, vindt Van Vliet, maar hij moet niet te vaak fi­lo­so­fen gaan ci­te­ren. En ze­ker geen La­tijn spre­ken. „Dat snap­pen kie­zers niet.”

Een an­der ri­si­co: Bau­dets soms zeer con­ser­va­tie­ve, te­gen het ex­treem-recht­se ge­dach­te­goed aan­schur­ken­de idee­ën, bij­voor­beeld over vrou­wen en et­ni­sche min­der­he­den. Wordt hij daar­op aan­ge­spro­ken, dan ver­schuilt hij zich re­gel­ma­tig ach­ter on­be­gre­pen ‘iro­nie’ of hij zegt ver­keerd te zijn ge­ïn­ter­pre­teerd.

4. Geen one­man­show

Het was een veel­zeg­gend voor­val. Theo Hid­de­ma, be­kend straf­recht­ad­vo­caat en het an­de­re Ka­mer­lid van Forum voor Democratie, zei kort na de ver­kie­zin­gen te­gen De Te­le­graaf dat hij het be­lang­rij­ke par­tij­stand­punt van zwaar­de­re straf­fen niet steunt. Bau­det ac­cep­teer­de het.

Vol­gens be­trok­ke­nen zocht Thier­ry Bau­det be­wust naar een ster­ke per­soon­lijk­heid voor plaats twee op zijn kan­di­da­ten­lijst. Ie­mand met meer er­va­ring in het le­ven en het pu­blie­ke be­staan. Dat soort men­sen vind je ook op an­de­re func­ties in de par­tij. Zelf­stan­dig on­der­ne­mers, vrije jon­gens, za­ken­lui: Bau­det duldt de aan­we­zig­heid van ster­ke, uit­ge­spro­ken men­sen naast zich in de par­tij­top. Dit in te­gen­stel­ling tot Geert Wil­ders, zegt ex-PVV’er Olof Wul­link, nu ac­tief bij FvD. „Wil­ders heeft een aan­tal men­sen die naar hem kij­ken en den­ken: wat zou hij doen? Dat voe­ren ze dan uit.” Het Forum denkt dui­de­lijk an­ders over in­tern de­bat. „De PVV is een een­mans­zaak ge­ble­ven”, zei Bau­det bij Ji­nek . „Die draait om één per­soon. Je zult uit­ein­de­lijk heel veel men­sen moe­ten ver­za­me­len met heel veel ver­schil­len­de ge­zich­ten.”

Keer­zij­de

De aan­we­zig­heid van ster­ke per­soon­lijk­he­den is een ri­si­co voor de een­heid van de par­tij. Te veel ster­ke men­sen die zich wil­len be­wij­zen kan tot con­flic­ten leiden – zie de LPF ná For­tuyn. En wat bij­voor­beeld als de twee­kop­pi­ge frac­tie ver­schil­lend wil stem­men in de Twee­de Ka­mer? Po­li­ti­co­loog Paul Lu­car­die van het Do­cu­men­ta­tie­cen­trum Ne­der­land­se Po­li­tie­ke Par­tij­en in Gro­nin­gen wijst op het ri­si­co van 50Plus-ta­fe­re­len. „Bau­det en Hid­de­ma moe­ten geen ru­zie krij­gen.”

5. In­tel­lec­tu­e­le ver­die­ping

Het ‘con­cept­ver­kie­zings­pro­gram­ma’ van één A4’tje staat nog al­tijd sym­bool voor de in­tel­lec­tu­e­le leeg­te van Wil­ders. Forum voor Democratie kwam eind vo­rig jaar met een aan­zien­lijk uit­ge­brei­der ver­kie­zings­pro­gram­ma: 21 stand­pun­ten op 27 kant­jes.

Niet al­le idee­ën wa­ren ge­de­tail­leerd uit­ge­werkt en een fi­nan­ci­ë­le on­der­bou- wing ont­brak vol­le­dig. Toch toont het vol­gens po­li­ti­co­loog Lu­car­die dat de par­tij van Bau­det wel „gou­ver­ne­men­teel” is. „Er staan niet al­leen in­te­res­san­te voor­stel­len in, ze zijn ook haal­baar.” Wil­ders koos met zijn A4’tje on­haal­ba­re voor­stel­len be­wust voor po­li­tiek iso­le­ment – geen par­tij wil nog met hem sa­men­wer­ken. Forum voor Democratie laat dui­de­lijk zien wél con­struc­tief te zijn.

Keer­zij­de

„Forum voor Democratie hecht aan Ne­der­land­se cul­tuur en tra­di­ties”, zei par­tij­voor­zit­ter Paul Fren­trop in een toe­spraak op het par­tij­con­gres be­gin dit jaar, „maar voor het Cen­traal Plan­bu­reau ma­ken we een uit­zon­de­ring.” De par­tij vindt de re­ken­mo­del­len van het CPB ach­ter­haald en te on­ge­wis om so­ci­aal-eco­no­misch be­leid op uit te stip­pe­len en liet daar­om het pro­gram­ma niet door­re­ke­nen.

Om bij toe­kom­sti­ge co­a­li­tie­ge­sprek­ken door an­de­re par­tij­en echt se­ri­eus te wor­den ge­no­men zal FvD vol­gens Lu­car­die zijn stand­pun­ten wel moe­ten la­ten door­re­ke­nen. „Dat hoeft niet door het CPB.” Het is toch re­le­vant om te we­ten hoe de par­tij de be­las­ting­vrije voet van 20.000 eu­ro „voor ie­der­een” denkt te fi­nan­cie­ren – vol­gens het Plan­bu­reau een las­ten­ver­lich­ting die de staat al snel en­ke­le tien­tal­len mil­jar­den kost.

An­der pro­bleem voor de toe­komst: mocht Forum bij de vol­gen­de ver­kie­zing zo­veel ze­tels win­nen dat het een plek ver­dient aan de for­ma­tie­ta­fel, dan zal Bau­det moe­ten gaan pra­ten met deel­ne­mers van het ‘par­tij­kar­tel’ dat hij nu per­ma­nent aan­valt. Mee-on­der­han­de­len over re­ge­rings­deel­na­me kan zijn ge­loof­waar­dig­heid aan­tas­ten. En als hij be­sluit zich te blij­ven ver­vreem­den van de an­de­re deel­ne­mers in de par­le­men­tai­re democratie, dan lonkt het uit­zicht­lo­ze po­li­tiek iso­le­ment waar Wil­ders nu in ver­keert.

Waar PVV-par­tij­lei­der Geert Wil­ders voor­al bood­schap­pen zendt, zoekt Forum voor Democratie-aan­voer­der Thier­ry Bau­det in­ter­ac­tie met zijn ach­ter­ban.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.