Wa­jãpi-in­di­a­nen wil­len hun bos be­hou­den

Bra­zi­li­aan­se po­li­ti­ci wil­len een enorm re­ser­vaat in de Ama­zo­ne ope­nen voor mijn­bouw. Wor­den de be­lan­gen van de 1.300 Wa­jãpi-in­di­a­nen in het ge­bied ge­of­ferd voor meer eco­no­mi­sche groei?

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - PEDRA BRANCA DO AMAPARI Ni­na Jur­na Door on­ze cor­res­pon­dent

‘A ls de goud­zoe­kers hier vroe­ger kwa­men op ons ter­ri­to­ri­um, weet je wat we dan met ze de­den?” vraagt Aj­are­a­ty Wa­jãpi (59) van­af een boom­stronk on­der de ver­koe­len­de palm­bla­de­ren van haar hut. Over haar ont­blo­te bor­sten hangt een gro­te kra­len­ket­ting en haar ge­zicht is vol­gens de tra­di­tie van de Wa­jãpi-in­di­a­nen in­ge­smeerd met ro­de verf. „Tjak, tjak, tjak, zo ging het dan.” Met haar hand maakt ze snel­le be­we­gin­gen als­of ze ie­mand de keel door­snijdt. Zo re­ken­den de Wa­jãpi­in­di­a­nen, een stam die pas in 1973 echt in con­tact kwam met de bui­ten­we­reld, vroe­ger af met in­drin­gers.

Aj­are­a­ty staat op en wijst in de ver­te naar het on­ein­di­ge bos dat als een groe­ne lap­pen­de­ken voor haar ligt. „Dit was ooit al­le­maal land van de Wa­jãpi, het be­hoor­de toe aan on­ze voor­ou­ders, maar wij heb­ben het he­laas ver­lo­ren”, zegt ze. „Nu wil pre­si­dent Te­mer nog meer land van ons af­pak­ken, maar als hij doet”, ze ver­heft haar ho­ge stem en zwaait met haar vuist in de lucht. „Dan ruk ik zijn neus er­af en snij ik zijn oren er­af, tjak tjak.”

Er is on­rust bij de 1.300 Wa­jãpi-in­di­a­nen die hier in de noor­de­lij­ke Bra­zi­li­aan­se deel­staat Amapá, in het Amazonegebied wo­nen. De Wa­jãpi-stam is een van de nog twee­hon­derd tra­di­ti­o­ne­le in­di­aan­se leef­ge­meen­schap­pen in Bra­zi­lië. Ze le­ven van de jacht, vis­se­rij en het plan­ten van ma­ïs, cas­sa­ve en vruch­ten.

Vo­ri­ge maand kon­dig­de pre­si­dent Mi­chel Te­mer per de­creet af dat hij het RENCA-na­tuur­re­ser­vaat in de Ama­zo­ne wil open­stel­len voor mijn­bouw. Het gaat om een ge­bied zo groot als De­n­e­mar­ken in de noor­de­lij­ke deel­sta­ten Amapá en Pará, dicht­bij de grens met Frans-Gu­y­a­na en Su­ri­na­me. Het werd in 1984, te­gen het ein­de van de mi­li­tai­re dic­ta­tuur tot be­schermd ge­bied ver­klaard, voor­na­me­lijk om het te be­scher­men te­gen ex­ploi­ta­tie door bui­ten­land­se be­drij­ven. Hier­bin­nen werd toen een spe­ci­aal ge­bied af­ge­ba­kend voor de Wa­jãpi.

Vol­gens de re­ge­ring is open­stel­ling nu no­dig om­dat mijn­bouw in dit ge­bied de nood­lij­den­de eco­no­mie een op­pep­per kan ge­ven. Bra­zi­lië zit sinds ruim twee jaar in de zwaar­ste eco­no­mi­sche cri­sis in der­tig jaar en dit ge­bied zit vol met on­ont­gon­nen na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen als ko­per, ij­zer, mag­ne­si­um en goud. Mijn­bouw­be­drij­ven staan te trap­pe­len het ge­bied bin­nen te gaan.

Mi­ne­ra­len ho­ren in de grond

„We zien de laat­ste tijd weer meer il­le­ga­le mijn­wer­kers”, zegt Vi­se­ni, die net te­rug­komt van de jacht. Op zijn ge­zicht zijn zwar­te lij­nen ge­te­kend, in­ge­kleurd met ro­de verf. Hij loopt door het kamp rich­ting een vuur­tje waar­bo­ven een pot met vis­res­ten prut­telt. „Hier­ach­ter trof­fen we in mei graaf­ma­chi­nes aan van een Chi­nees mijn­be­drijf ”, wijst hij. Met de hulp van mi­li­eu-or­ga­ni­sa­ties en de over­heid van de deel­staat wer­den de Chi­ne­zen uit­ein­de­lijk het ge­bied uit­ge­zet, maar de Wa­jãpi re­a­li­se­ren zich dat het een kwes­tie van tijd is voor ze te­rug­ko­men. „Zo­lang hier zo veel goud in de grond ligt, blij­ven ze ko­men. Dat is al eeu­wen­lang zo. Wij vin­den goud ook heel be­lang­rijk, maar vol­gens de in­di­aan­se fi­lo­so­fie moet het juist ín de grond blij­ven zit­ten. Mi­ne­ra­len koe­len de aar­de af, ze voor­ko­men na­tuur­ram­pen en bren­gen de pla­neet in even­wicht. Ze gaan op­war­ming te­gen en zijn van le­vens­be­lang voor ons voort­be­staan”, zegt Vi­se­ni.

Na zwa­re kri­tiek van mi­li­eu-or­ga­ni­sa­ties en he­vi­ge ver­ont­waar­di­ging uit ook de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap, schaaf­de Te­mer zijn om­stre­den de­creet uit­ein­de­lijk bij in het voor­deel van de in­di­a­nen en de Ama­zo­ne. Maar zijn plan werd ver­vol-

Jair Bol­so­na­ro, Pre­si­dents­kan­di­daat

gens ge­blok­keerd en van ta­fel ge­veegd door een fe­de­ra­le rech­ter in Brasí­lia. Niet de re­ge­ring maar het con­gres moet be­slis­sen over het al dan niet open­stel­len van dit be­schermd na­tuur­ge­bied, was het oor­deel.

Aan­tal moor­den neemt toe

Hier­mee is de drei­ging vol­gens mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties ab­so­luut niet min­der ge­wor­den. „Er waait al een tijd­je een wind bin­nen de Bra­zi­li­aan­se po­li­tiek die voor­al de be­lan­gen van de in­vloed­rij­ke land­bouw­lob­by en de mach­ti­ge groot­grond­be­zit­ters voor­op­stelt”, zegt Chris­ti­an Poi­rier, van Ama­zo­ne Watch.

„Als ik aan de macht kom, dan is het af­ge­lo­pen met de rech­ten voor de in­di­a­nen, ze krij­gen geen cen­ti­me­ter land meer”, be­loof­de het recht­se con­gres­lid Jair Bol­so­na­ro on­langs in het par­le­ment. Bol­so­na­ro is een van de pre­si­dents­kan­di­da­ten van de ver­kie­zin­gen vol­gend jaar in Bra­zi­lië en staat zeer hoog in de pei­lin­gen.

Ge­weld­da­di­ge con­flic­ten over grond tus­sen in­di­aan­se ge­meen­schap­pen en groot­grond­be­zit­ters spe­len al sinds de ko­lo­ni­a­le tijd in Bra­zi­lië, maar lo­pen re­cen­te­lijk weer zeer hoog op in ver­schil­len­de deel­sta­ten. Vol­gens de Pasto­ra­le Land­com­mis­sie (CPT) zijn tus­sen ja­nu­a­ri en ju­li al zes­tig men­sen ver­moord bij land­con­flic­ten, on­der hen voor­na­me­lijk in­di­a­nen en mi­li­eu-ac­ti­vis­ten. Sinds 2008 is het aan­tal moor­den op in­heem­sen niet zo hoog ge­weest als nu, al­dus de CPT.

In Pedra Branca do Amapari, een sla­pe­rig stad­je twee uur rij­den van het RENCA­ge­bied, hou­den de mijn­bouw­plan­nen van de re­ge­ring-Te­mer de ge­moe­de­ren ook be­zig. Ja­wa­ruwá Wa­jãpi, een van de ne­gen wet­hou­ders, sluit in al­le vroeg­te het hek van zijn ste­nen huur­wo­ning en stapt in de au­to. Acht maan­den ge­le­den werd hij tij­dens lo­ka­le ver­kie­zin­gen na­mens de Par­tij voor Duur­zaam­heid ge­ko­zen tot de eer­ste in­heem­se wet­hou­der in het stad­je ooit.

Bij de plaat­se­lij­ke bak­ker krijgt hij door- lo­pend schou­der­klop­jes. Hij is veel in de me­dia ge­weest. Een op­roep van hem op Fa­ce­book, waar­in hij met een tra­di­ti­o­ne­le Wa­jãpi-bloe­men­krans op zijn hoofd, de pre­si­dent smeek­te om de in­di­a­nen en de Ama­zo­ne met rust te la­ten, is zo’n dui­zend keer ge­deeld. Dit is het mo­ment om zijn zaak on­der de aan­dacht te bren­gen, be­seft Ja­wa­ruwá. De in­di­a­nen zijn nu strijd­lus­ti­ger dan voor­heen. Vol­gens Ja­wa­ruwá is dat om­dat veel groe­pe­rin­gen zeer be­dreigd wor­den. „Mijn­bouw is fu­nest voor ons, want het ver­oor­zaakt ver­vui­ling van ri­vie­ren, vis­sen gaan dood. En het trekt al­ler­lei men­sen aan en wij kun­nen dan niet meer in rust le­ven”, zegt hij.

Een vrouw in de bak­ke­rij geeft hem een om­hel­zing. „Jul­lie in­di­a­nen zijn de be­scher­mers van de na­tuur.”

Het re­gen­woud is van slag

Op de markt van Pedra Branca waar de plaat­se­lij­ke mid­den­stand het hoofd bo­ven wa­ter pro­beert te hou­den, klin­ken ook an­de­re ge­lui­den. „Kijk, zo­wel hier maar ook in Ma­capá, de hoofd­stad van de­ze deel­staat, is er ho­ge werk­loos­heid”, zegt markt­koop­man Ewal­do dos San­tos. „Veel mijn­bouw­be­drij­ven wil­len hier aan de slag. Dat biedt enor­me werk­ge­le­gen­heid en kan­sen voor on­ze jeugd. Het ge­bied is zo groot, moe­ten we dan echt al­les be­wa­ren voor een groep­je in­di­a­nen, ter­wijl er veel meer men­sen van die­zelf­de grond kun­nen le­ven?” vraagt Dos San­tos.

Als Ja­wa­ruwá het re­ser­vaat bin­nen­rijdt, ko­men uit het bos Wa­jãpi aan lo­pen. Man­nen, vrou­wen, kin­de­ren met git­zwart en steil, lang haar. Ze dra­gen hun tra­di­ti­o­ne­le vuur­ro­de len­den­doek, on­ge­veer tot knie­hoog­te, de vrou­wen met ont­blo­te bor­sten, man­nen met bloot bo­ven­lijf. Het le­ven in de na­tuur wordt steeds in­ge­wik­kel­der voor hen, want me­de door de ont­bos­sing van de Ama­zo­ne, af­ge­lo­pen jaar ge­ste­gen met 30 pro­cent, is de kli­maat­ver­an­de­ring hier goed merk­baar. „Het weer is com­pleet van slag. Als het zo­mer is, dan re­gent het,

Als ik aan de macht kom, is het af­ge­lo­pen met rech­ten voor in­di­a­nen

als er re­gen moet zijn, is er droog­te. Veel ge­was­sen, cas­sa­ve bij­voor­beeld, heb­ben we nau­we­lijks kun­nen plan­ten en oog­sten dit jaar”, zegt Aj­are­a­ty ter­wijl ze om­ringd door klein­kin­de­ren rich­ting de ri­vier loopt. Het is de le­vens­ader voor de Wa­jãpi, ze drin­ken er­uit en ba­den er­in. Komt hier mijn­bouw, dan zal schoon wa­ter ver­le­den tijd zijn en wor­den ze ziek, is hun angst.

Vol­gens Chris­ti­an Poi­rier van Ama­zo­ne Watch is het een cru­ci­aal mo­ment. „Het be­houd van dit groot­ste re­gen­woud ter we­reld, is voor ons al­le­maal van le­vens­be­lang om­dat het een groot deel van on­ze scho­ne lucht en bi­o­di­ver­si­teit ga­ran­deert. De ver­nie­ti­ging van de Ama­zo­ne is uit­ein­de­lijk pu­re zelf­moord.”

Or­ga­ni­sa­ties af­ge­kne­pen

Maar de re­ge­ring-Te­mer is al vol­op be­zig met een re­pres­sief be­leid te­gen de na­tuur en te­gen de nog 300.000 in­di­a­nen in Bra­zi­lië. De lan­de­lij­ke mi­li­eu-or­ga­ni­sa­tie Iba­ma krijgt min­der over­heids­steun en er is het ge­vaar dat door aan­pas­sin­gen in de wet­ge­ving de ver­schil­len­de in­di­aan­se ge­meen­schap­pen nog meer van hun gron­den ver­lie­zen ten kos­te van de land­bouw. De uit­hol­ling van Fu­nai, de over­heids­or­ga­ni­sa­tie voor in­heem­sen, lijkt ook al be­klon­ken: 5 van haar 19 pos­ten zijn ge­slo­ten.

Toch zijn er ook po­si­tie­ve ver­an­de­rin­gen. Het on­der­zoek naar de re­cen­te moord­par­tij op een groep in­di­a­nen (zie ka­der) is vol­op be­zig en er zijn al twee ga

rim­pei­ros ge­ar­res­teerd. Voor Bra­zi­lië, waar de oor­spron­ke­lij­ke be­wo­ners het meest be­dreigd wor­den, is zo’n ver­vol­ging al een he­le stap. Wet­hou­der Ja­wa­ruwá van de Wa­jãpi is er­van over­tuigd dat hoe dan ook de in­di­a­nen het red­den. „We hou­den ons niet meer al­leen ver­bor­gen in het bos. We zijn nu op so­ci­a­le me­dia, we zijn op in­ter­net en kun­nen de we­reld be­rei­ken en wak­ker schud­den. We heb­ben al eeu­wen over­leefd en zul­len dat nu ook weer doen.”

FOTO’S VICTOR MORIYAMA

Het RENCA-na­tuur­re­ser­vaat in de Ama­zo­ne moet vol­gens pre­si­dent Te­mer open­ge­steld wor­den voor mijn­bouw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.