Nu gaat het nog om hulp, straks over het geld

Sint-Maar­ten leeft na de or­kaan Ir­ma van dag tot dag. Er is een beet­je wi­fi. Stroom en wa­ter zijn op komst. Hoe duur wordt het her­stel?

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Ep­po Kö­nig

Op haar ro­de pan­tof­fel­tjes maakt Ma­rel­va York voor haar wo­ning in Bel­vé­dè­re een kruis­woord­puz­zel­tje. „We le­ven en het huis staat er nog, maar bin­nen heeft de wind er een rot­zooi van ge­maakt”, ver­telt ze een week na­dat de or­kaan Ir­ma Sint-Maar­ten heeft ge­trof­fen. Haar man Ce­cil, ge­pen­si­o­neerd po­li­tie­agent, laat al­le be­kers zien die hij met kaar­ten, bil­jart en do­mi­no heeft ge­won­nen – en het bad­ka­mer­pla­fond dat een beet­je is be­scha­digd.

In 1995 blies or­kaan Luis hun ou­de huis om­ver. Ze kon­den te­recht in Bel­vé­dè­re, een wijk met be­ton­nen so­ci­a­le huur­com­plexen te­gen de Fran­se grens van Sint-Maar­ten. Hun ou­de wijk Mid­den Re­gio is er veel slech­ter aan toe, heb­ben ze ge­hoord, maar toch vindt Ma­rel­va het een schan­de. Ze be­ta­len per maand 605 An­til­li­aan­se gul­den huur (285 eu­ro). „En er is he­le­maal nie­mand van het wo­ning­be­drijf ge­ko­men om ons te hel­pen.”

Stroom­dra­den

„Ik hoop dat er op Sint-Maar­ten een licht­je gaat bran­den en dat er meer hui­zen van be­ton of met be­ton­nen da­ken wor­den ge­bouwd”, zegt Rob Dragt. Hij is pro­ject­ma­na­ger van Wind­ward Roads, het groot­ste in­fra­bouw­be­drijf van het ei­land, een doch­ter­fir­ma van Jans­sen de Jong uit Son. Tij­dens een rit over het ei­land, zig­zag­gend langs af­val­ho­pen, laag­han­gen­de stroom­dra­den en ge­vel­de bo­men, laat hij de op­ga­ve zien waar Sint-Maar­ten nu voor staat.

Twee da­gen voor Ir­ma moesten al­le aan­ne­mers zich mel­den bij VROMI, het mi­nis­te­rie van in­fra­struc­tuur. Dragt: „Ze zei­den: we gaan uit van het erg­ste en ho­pen op het bes­te. Het werd nóg er­ger. We kre­gen al­le­maal op­ge­dra­gen te­gen kost­prijs bij te dra­gen aan het her­stel, an­ders wor­den je spul­len in­ge­no­men. ’s Och­tends word je ge­beld met een op­dracht. Het gaat ei­gen­lijk heel cha­o­tisch: hup, ga daar­heen om op te rui­men.”

Nu wordt nog te­gen kost­prijs op­ge­ruimd. De re­ke­ning volgt wel, zegt Dragt. „Daar ko­men we wel uit, het gaat nu nog niet om geld, maar om hulp. Maar als bij de wederopbouw he­le we­gen op­nieuw moe­ten wor­den ge­as­fal­teerd, moe­ten we nieu­we af­spra­ken ma­ken met de over­heid.”

Zil­ve­ren golf­pla­ten

Het ge­le com­plex van VROMI, door Ir­ma als een ba­naan open­ge­peld, ligt bij een enor­me stort­plaats. Dit is het da­ken­kerk­hof van Sint-Maar­ten, hier be­lan­den de zil­ve­ren golf­pla­ten die over het he­le ei­land zijn uit­ge­strooid. „Som­mi­ge trucks ko­men wel zes keer per uur”, ver­telt sho­vel­be­stuur­der Os­win Kook. Hij rijdt met zijn graaf­ma­chi­ne eerst over het puin en stuwt het dan op tot een berg. Het me­taal gaat naar Cu­ra­çao voor re­cy­cling.

Dragt schat dat het nog drie tot vier we­ken duurt om al het puin te rui­men. „We be­stel­len nu mas­sa’s mul­ti­plex­pla­ten uit Ne­der­land om de da­ken mee te be­dek­ken. Ook dat duurt drie we­ken.” Elek­tri­ci­teit, wa­ter en com­mu­ni­ca­tie moe­ten wor­den her­steld. Het groot­ste deel van de te­le­com­mas­ten van UTS en Telem is om­ver ge­knik­kerd. Af­ge­lo­pen da­gen hin­gen men­sen met smartpho­nes bij het re­ge­rings­ge­bouw in de hoop op een beet­je wi­fi. In een straal van twee tot drie ki­lo­me­ter rond Philipsburg is weer be­reik en dat ge­bied groeit lang­zaam.

Brand­kra­nen wor­den in­tus­sen tap­pun­ten voor buur­ten. Het kan twee, drie maan­den du­ren voor ie­der­een weer lei­ding­wa­ter heeft, vol­gens het wa­ter­be­drijf. Het lijkt als­of Ir­ma met haar vol­le ge­wicht op de gro­te wa­ter­tanks in de ber­gen is gaan staan.

Sint-Maar­ten leeft van dag tot dag en is nog niet be­zig met ramp­sta­tis­tie­ken van ver­woes­te hui­zen, win­kels en au­to’s. De to­ta­le scha­de is al snel 2,5 mil­jard eu­ro, waar­van 50 tot 70 pro­cent ver­ze­kerd zal zijn, schat on­af­han­ke­lijk ver­ze­ke­rings­agent Ma­no van der Camp. Hij is be­zig met re­ge­len van voor­schot­ten voor zijn cli­ën­ten, gro­te ho­tels en be­drij­ven, en staat tus­sen de ru­ï­nes bij het vlieg­veld.

Hulp­ac­ties en nood­gel­den zijn hard no­dig, zegt Van der Camp, maar hij wil ook waar­schu­wen: „Er zijn men­sen die nu al na­den­ken hoe ze hier cre­a­tief aan kun­nen ver­die­nen. Na het puin­rui­men be­gint het ge­vecht met ver­ze­ke­raars en aan­ne­mers. Ko­men er on­af­han­ke­lij­ke taxa­teurs of die van ver­ze­ke­raars? En het ver­ze­ke­rings­geld dat straks wordt uit­ge­keerd, is ge­re­la­teerd aan de nor­ma­le ta­rie­ven van aan­ne­mers. Niet aan de fac­tor twee die er straks bo­ven­op komt. Bouw­ma­te­ri­a­len en man­kracht zijn schaars, dus de prij­zen gaan om­hoog.” Hij heeft een „drin­gend ad­vies” voor Ne­der­land. „Er moet een on­af­han­ke­lijk toe­zicht­hou­der ko­men voor de wederopbouw.”

Sint-Maar­ten voor en na Ir­ma. De bo­ven­ste foto is ge­no­men op 25 au­gus­tus, de on­der­ste op 11 sep­tem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.