Vier Sy­rië­gan­gers ver­lie­zen ver­sneld Ne­der­lan­der­schap

Vier le­den van Isla­mi­ti­sche Staat heb­ben woens­dag hun Ne­der­land­se pas­poort moe­ten in­le­ve­ren op grond van een nieu­we wet.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Mark Lie­vis­se Adri­aan­se Door on­ze re­dac­teur

Mi­nis­ter Stef Blok (Veiligheid en Jus­ti­tie, VVD) heeft woens­dag het Ne­der­lan­der­schap van vier Sy­rië­gan­gers in­ge­trok­ken „in het be­lang van de nationale veiligheid”. De vier zijn aan­ge­slo­ten bij ter­reur­or­ga­ni­sa­tie Isla­mi­ti­sche Staat (IS). Het is de eer­ste keer dat Blok een nieu­we wet toe­past die in­trek­king van de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit mo­ge­lijk maakt bij ie­mand die nog niet is ver­oor­deeld door een rech­ter.

De wet, die sinds maart van kracht is, maakt het mo­ge­lijk het Ne­der­lan­der­schap af te ne­men van men­sen „die een ge­vaar vor­men voor de nationale veiligheid”. Zij hoe­ven niet eerst door een rech­ter ver­oor­deeld te zijn voor bij­voor­beeld lid­maat­schap van een ter­reur­or­ga­ni­sa­tie. Een rech­ter toetst al­leen ach­ter­af of ie­mand in­der­daad een ge­vaar vormt, on­der meer aan de hand van een straf­dos­sier.

Al­leen men­sen met een dub­be­le na­ti­o­na­li­teit kan het Ne­der­lan­der­schap wor­den ont­no­men. Vol­gens in­ter­na­ti­o­naal recht is het ver­bo­den om men­sen sta­te­loos te ma­ken.

In de prak­tijk moet de wet voor­al voor­ko­men dat Sy­rië­gan­gers te­rug­ke­ren naar Ne­der­land. Een deel van hen heeft ook de Ma­rok­kaan­se of Turk­se na­ti­o­na­li­teit.

Be­hal­ve dat ze hun Ne­der­lan­der­schap ver­lie­zen, wor­den ze ook tot ‘on­ge­wenst vreem­de­ling’ ver­klaard, waar­door ze Ne­der­land en an­de­re Schen­gen-lan­den niet meer in mo­gen. Ko­men ze toch, dan wor­den ze op­ge­pakt, ver­oor­deeld en na het uit­zit­ten van hun cel­straf uit­ge­zet.

Eind au­gus­tus ont­nam Blok al het Ne­der­lan­der­schap van een man die naar Sy­rië was ge­gaan om deel te ne­men aan de ji­ha­dis­ti­sche strijd, maar dat ge­beur­de on­der een ou­de wet uit 2010. Die maak­te het mo­ge­lijk men­sen die door een rech­ter on­her­roe­pe­lijk wa­ren ver­oor­deeld voor ter­ro­ris­me het Ne­der­lan­der­schap te ont­ne­men. Dat de vier van wie nu de na­ti­o­na­li­teit is in­ge­trok­ken ook al ver­oor­deeld zijn, is vol­gens een woord­voer­der van Blok toe­val.

De vier, Anis Z., Driss D., Ha­tim R. en Nou­red­di­ne B., zijn ver­moe­de­lijk nog in Sy­rië of Irak. Van Driss D. is on­dui­de­lijk of hij nog in le­ven is. Vo­rig jaar werd hij bij ver­stek ver­oor­deeld tot een cel­straf van zes jaar.

De nieu­we wet werd in 2015 in­ge­diend door VVD-mi­nis­ter Ard van der Steur om te voor­ko­men dat te­rug­ge­keer­de Sy­rië­gan­gers in Ne­der­land aan­sla­gen zou­den ple­gen. Daar­om was on­mid­del­lij­ke in­trek­king van het Ne­der­lan­der­schap no­dig, in plaats van te moe­ten wach­ten op een rech­ter­lij­ke ver­oor­de­ling, vond een Ka­mer­meer­heid, waar­on­der co­a­li­tie­par­tij PvdA. Link­se par­tij­en en de Raad van Sta­te wa­ren be­zorgd over het ont­bre­ken van een rech­ter­lij­ke ver­oor­de­ling. GroenLinks-Ka­mer­lid Kat­ha­lij­ne Bui­ten­weg, woens­dag: „Ook ik maak me zor­gen over te­rug­ke­ren­de Sy­rië­gan­gers, maar de­ze zwa­re be­voegd­heid hoort bij de rech­ter te lig­gen, niet bij de mi­nis­ter.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.