De re­me­die te­gen ban­ge be­stuur­ders

Hoe het die­ven­taal­tje uit de we­reld van het ma­na­ge­ment de po­li­tiek bin­nen kon slui­pen

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Tom-Jan Meeus Tom-Jan Meeus ( t.meeus@nrc.nl; @tom­jan­meeus) schrijft op de­ze plek een wis­sel­co­lumn met Jut­ta Cho­rus

Bij al­le po­li­tiek is uit­ein­de­lijk de vraag: gaat het om het praat­je of de pres­ta­tie? Je hebt ge­noeg Haag­se ma­nier­tjes om goe­de sier te ma­ken met het praat­je. De be­ken­de Ka­mer­vra­gen. De ini­ti­a­tief­wet. De on­der­ste steen die bo­ven moet. Mijn fa­vo­rie­te va­ri­ant is de ‘schei­ding van be­leid en uit­voe­ring’. Of­wel: be­vor­de­ring van laf­heid en uit­be­ste­ding van daad­kracht.

De ‘schei­ding van be­leid en uit­voe­ring’ werd be­gin ja­ren ne­gen­tig groot. Wij den­ken graag dat in Ame­ri­ka al­les be­ter is, en in die tijd had je vi­ce­pre­si­dent Al Go­re die rein­ven­ting

govern­ment pro­pa­geer­de: de pu­blie­ke sec­tor ver­be­te­ren met een ‘on­der­ne­men­de geest’.

La­ter bleek dit een mas­ke­ra­de voor het die­ven­taal­tje van de ma­na­ge­ment­boe­ken­bran­che. Het idee was: be­stuur­ders moe­ten niet lan­ger sug­ge­re­ren dat zij ver­ant­woor­de­lijk zijn voor een uit­voe­ren­de amb­te­naar die der­tien ver­die­pin­gen la­ger werkt. Dat moet je schei­den. Je zegt: als po­li­ti­ci zijn wij ver­ant­woor­de­lijk voor het be­leid; de uit­voe­ring plaat­sen wij ‘op af­stand’. De lo­gi­ca van de in­te­rim­ma­na­ger: ik zeg hoe het hier moet, en zo­dra jul­lie be­gin­nen ben ik weg. T al­rijk wa­ren sinds­dien de af­fai­res waar­bij uit­voe­ren­de dien­sten de mist in­gin­gen. De wo­ning­cor­po­ra­ties. De Nationale Zorg­au­to­ri­teit. De So­ci­a­le Ver­ze­ke­rings­bank. Nu weer de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit.

Even vaak zet­te de Ka­mer daar­na de we­reld op zijn kop: po­li­ti­ci die op­hel­de­ring van amb­te­na­ren ei­sen, in plaats van po­li­ti­ci die ver­ant­woor­de­lijk­heid voor amb­te­na­ren ne­men.

Het jong­ste ge­val is de Nationale Po­li­tie en de sus­pec­te be­voor­de­ling van de baas van de Cen­tra­le On­der­ne­mings­raad. Een man die de po­li­tie­lei­ding hard no­dig had om de na­ti­o­na­li­se­ring te re­a­li­se­ren. Ie­der­een weet: de Ka­mer stem­de in 2011 krank­zin­nig snel en licht­zin­nig met de­ze na­ti­o­na­li­se­ring in, zo­dat de groot­ste werk­ge­ver van het land ont­stond, waar­na de voor­zie­ne pro­ble­men zich van­zelf voor­de­den.

En ter­wijl nu in de for­ma­tie wordt be­slo­ten over het ge­zag over de po­li­tie – komt er een apar­te staats­se­cre­ta­ris? – maakt de Ka­mer aan­stal­ten voor een nieuw de­bat waar­in al­weer een fa­len­de uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie wordt aan­ge­val­len die zij zelf, met zicht op al­le ri­si­co’s, heeft ge­vormd.

Dus mag er de­ze keer mis­schien een cru­ci­aal de­bat aan voor­af­gaan, waar­in we plech­tig af­spre­ken dat de schei­ding van be­leid en uit­voe­ring kol­der is?

Be­stuur­ders ho­ren niet te han­de­len als in­te­rim­ma­na­gers: zij moe­ten er juist zijn, en op­tre­den, zo­dra bij be­leids­uit­voe­ring za­ken fout gaan. En po­li­ti­ci ho­ren ach­ter­af al­leen po­li­ti­ci ter ver­ant­woor­ding te roe­pen: geen amb­te­na­ren – nooit amb­te­na­ren. Moet je eens zien hoe daad­krach­tig ze wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.