Ten min­ste 24 do­den bij brand in Ko­ran­school bij Ku­a­la Lum­pur

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Bij een brand in een Ko­ran­school bij de Ma­lei­si­sche hoofd­stad Ku­a­la Lum­pur zijn don­der­dag ten min­ste 22 leer­lin­gen en twee le­ra­ren om­ge­ko­men. Veer­tien leer­lin­gen en vier le­ra­ren kon­den uit het ge­bouw wor­den ge­red. De leer­lin­gen die om­kwa­men wa­ren jon­gens tus­sen de der­tien en acht­tien jaar. Aan het be­gin van de och­tend (plaat­se­lij­ke tijd) brak de brand uit op de bo­ven­ste van drie ver­die­pin­gen, bij de slaap­zaal van de jon­gens, waar­schijn­lijk als ge­volg van kort­slui­ting. Er wa­ren am­per mo­ge­lijk­he­den om te vluch­ten: aan de bui­ten­kan­ten van de ra­men za­ten me­ta­len spij­len. In de zo­ge­he­ten tah­fiz-school, een isla­mi­ti­sche kost­school, krij­gen jon­gens les en be­stu­de­ren ze de Ko­ran. Tah­fiz-scho­len val­len niet on­der het mi­nis­te­rie van On­der­wijs, maar on­der re­li­gi­eu­ze in­stan­ties.(AP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.