Cas­sini ein­digt als vuur­bal

Ruim­te­son­de Cas­sini ver­brandt vrij­dag­mid­dag in Sa­tur­nu­sat­mos­feer, na der­tien jaar on­der­zoek rond die pla­neet.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Ed­dy Ech­ter­nach Door on­ze me­de­wer­ker Een aan­tal van de foto’s die Cas­sini maak­te is te zien op: nrc.nl/cas­sini

Af­ge­lo­pen maan­dag kreeg NASA-ruim­te­son­de Cas­sini het fa­ta­le zet­je dat hem op ram­koers bracht met de pla­neet Sa­tur­nus. Vrij­dag­mid­dag zal Cas­sini de Sa­tur­nu­sat­mos­feer in­dui­ken om er te ver­bran­den. De koers­ver­an­de­ring kreeg Cas­sini bij zijn laat­ste pas­sa­ge van Ti­tan, de groot­ste maan van Sa­tur­nus.

Jam­mer ge­noeg zul­len er geen beel­den van de na­de­ring van Sa­tur­nus te zien zijn. Er is sim­pel­weg geen ge­le­gen­heid meer om die naar de aar­de over te sei­nen. De nog res­te­ren­de zend­ca­pa­ci­teit is no­dig om de laat­ste ge­ge­vens van de acht nog wer­ken­de meet­in­stru­men­ten van Cas­sini vei­lig te stel­len.

De­ze don­der­dag­avond schiet de ruim­te­son­de al zijn laat­ste plaat­je. Hij is dan nog 572.000 ki­lo­me­ter van Sa­tur­nus ver­wij­derd. Die plaat wordt een groot­hoek­op­na­me van Sa­tur­nus, in­clu­sief rin­gen en een aan­tal ma­nen, sa­men­ge­steld uit meer­de­re op­na­men. Kort daar­na gaat de ‘da­ta- kraan’ open: Cas­sini zal tot het bit­te­re ein­de ge­ge­vens van zijn meet­in­stru­men­ten naar de aar­de blij­ven zen­den. De laat­ste beel­den die Cas­sini naar de aar­de zendt ko­men naar ver­wach­ting vrij­dag­och­tend van­af vijf uur Ne­der­land­se tijd be­schik­baar, maar dan waar­schijn­lijk al­leen nog in ru­we ver­sies. Die beel­den moe­ten be­werkt wor­den voor­dat het de adem­be­ne­men­de beel­den zijn die we, dank­zij Cas­sini, van Sa­tur­nus, zijn ma­nen en rin­gen ge­wend zijn. Cas­sini’s al­ler­laat­ste ‘piep­jes’ ko­men vrij­dag kort voor 14.00 uur Ne­der­land­se tijd bij NASA bin­nen.

Cas­sini zelf is dan al­lang in rook op­ge­gaan. Zijn sig­na­len doen er na­me­lijk 1 uur en 23 mi­nu­ten over om de af­stand tus­sen Sa­tur­nus en de aar­de – 1,4 mil­jard ki­lo­me­ter – te over­brug­gen. De tocht door de pla­nee­t­at­mos­feer be­te­kent zijn vu­ri­ge ein­de: door de lucht­wrij­ving zal Cas­sini ver­bran­den.

De af­slui­ting van de Cas­sini-mis­sie is een ge­plan­de ge­beur­te­nis. Ei­gen­lijk werkt de ruim­te­son­de nog goed. Hij reis­de in ze­ven jaar van de aar­de naar Sa­tur­nus en heeft der­tien jaar baan­tjes om de pla­neet ge­draaid. Maar nu is de brand­stof voor koers­cor­rec­ties bij­na op.

Er is nog over­wo­gen om de ruim­te­son­de in een sta­bie­le om­loop­baan om Sa­tur­nus te ‘par­ke­ren’, van waar­uit nog ja­ren­lang ‘braaf ’ on­der­zoek mo­ge­lijk was ge­weest. Maar uit­ein­de­lijk is er­voor ge­ko­zen Cas­sini en­ke­le uit­hoe­ken van het Sa­tur­nus­stel­sel te la­ten ver­ken­nen, waar­on­der de ran­den van de be­roem­de rin­gen, die nog nooit van dicht­bij wa­ren on­der­zocht.

Zijn lot was al be­ze­geld

Voor dat on­der­zoek is de ruim­te­son­de eind april van dit jaar in een baan ge­bracht die hem in to­taal 22 keer door het ‘gat’ tus­sen Sa­tur­nus en diens rin­gen­stel­sel voer­de. Daar­mee was zijn lot in fei­te al be­ze­geld.

NASA-we­ten­schap­pers zul­len de laat­ste ver­rich­tin­gen van Cas­sini op de voet – en on­ge­twij­feld met de no­di­ge wee­moed – vol­gen. Het zal voor­lo­pig voor het laatst zijn dat ze Sa­tur- nus van zo dicht­bij kun­nen be­stu­de­ren.

Nieu­we reis­jes naar de pla­neet­met-de-rin­gen staan niet meer op het pro­gram­ma. Plan­nen voor een Eu­ro­pees-Ame­ri­kaan­se mis­sie naar de in­tri­ge­ren­de Sa­tur­nus­ma­nen Ti­tan en En­ce­la­dus zijn voor­lo­pig in de ijs­kast ge­zet. En an­de­re pro­jec­ten, waar­on­der de Duit­se En­ce­la­dus Ex­plo­rer, zijn nog niet uit­ont­wik­keld.

Ook bij die an­de­re gro­te pla­neet van ons zon­ne­stel­sel, Ju­pi­ter, wordt het bin­nen­kort stil. De­ze heeft op dit mo­ment al­leen nog ge­zel­schap van de ruim­te­son­de Ju­no, maar ook diens mis­sie na­dert zijn ein­de. Zijn op­vol­gers, NASA-ruim­te­son­de Eu­ro­pa Clip­per en de Eu­ro­pe­se Ju­pi­ter Icy Moons Ex­plo­rer (JUICE), be­gin­nen niet eer­der dan in 2022 aan hun lan­ge reis.

Voor wie de laat­ste reis van Cas­sini op de voet wil vol­gen heeft de NASA de web­pa­gi­na www.nasa.gov/na­sa­li­ve in­ge­richt.

Cas­sini zal tot het bit­te­re ein­de ge­ge­vens van zijn meet­in­stru­men­ten naar de aar­de blij­ven zen­den

11 sep­tem­ber (21:04 NL tijd) Pas­sa­ge van Sa­tur­nus­maan Ti­tan en koers­wij­zi­ging rich­ting Sa­tur­nus. 1,2 mil­joen ki­lo­me­ter van Sa­tur­nus.

14 sep­tem­ber (21:58 NL tijd) Laat­ste foto wordt ge­maakt. 572.000 ki­lo­me­ter van Sa­tur­nus. Cas­sini trekt zijn laat­ste baan­tje van Ti­tan naar Sa­tur­nus om daar in de at­mos­feer te ver­bran­den

15 sep­tem­ber (13:54 NL tijd) Laat­ste sig­naal = ca. 1.500 km bo­ven wol­ken­dek Sa­tur­nus

14 sep­tem­ber (23:45 NL tijd) Over­dracht naar aar­de van op­ge­sla­gen da­ta (in­cl. laat­ste foto’s). 523.000 ki­lo­me­ter van Sa­tur­nus.

15 sep­tem­ber (10:37 NL tijd) Be­gin van de di­rec­te over­dracht van ac­tu­e­le meet­ge­ge­vens. 108.000 ki­lo­me­ter van Sa­tur­nus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.