ANALYSE Am­bi­ti­eu­ze Junc­ker be­looft veel. Té veel?

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Jean-Clau­de Junc­ker wil een min­der in­ge­wik­kel­de en trans­pa­ran­te­re EU, die haar rol in de we­reld gaat op­ei­sen. Wat zei Junc­ker en wat be­doel­de hij? Stép­ha­ne Alon­so Tijn Sadée

Hij had een ver­ras­sing be­loofd, en dat werd het. Met zijn ‘Sta­te of the Union’ in het Straats­burg­se Eu­ro­par­le­ment over­viel Com­mis­sie­voor­zit­ter Je­anClau­de Junc­ker woens­dag vriend en vij­and. Niet al­leen po­pu­lis­ten kre­gen er­van langs in de be­lang­rijk­ste Eu­ro­pe­se toe­spraak van het jaar. Ook Em­ma­nu­el Ma­cron werd niet ge­spaard.

Junc­ker twij­felt er niet aan dat de Fran­se pre­si­dent het bes­te voor­heeft met Eu­ro­pa. Maar in Ma­crons idee­ën, zo­als een apart par­le­ment voor de eu­ro­zo­ne, ziet hij wei­nig. Net als Ma­cron vindt ook Junc­ker dat de de­mo­cra­ti­sche con­tro­le op Eu­ro­pees ni­veau flink moet wor­den ver­sterkt. Maar zijn we dan wel ge­baat bij nóg een in­sti­tu­tie er­bij? Nee, vindt Junc­ker. Wil je de be­trok­ken­heid van nationale par­le­men­ten en bur­gers ver­gro­ten, dan moet je de EU niet nóg in­ge­wik­kel­der ma­ken dan ze al is, maar juist ver­een­vou­di­gen.

Ter il­lu­stra­tie deed hij het ra­di­ca­le voor­stel om zijn ei­gen baan van Com­mis­sie­voor­zit­ter te fu­se­ren met die van Do­nald Tusk, die de Eu­ro­pe­se Raad van re­ge­rings­lei­ders leidt. „Dit is niet ge­richt te­gen mijn goe­de vriend Do­nald, met wie ik in de laat­ste drie jaar naad­loos heb sa­men­ge­werkt”, zei Junc­ker. Maar „Eu­ro­pa

zou ge­mak­ke­lij­ker te be­grij­pen zijn als er één ka­pi­tein aan het roer zou staan”.

Haal­baar of niet – Junc­ker legt de vin­ger op de ze­re plek: de EU ís in­ge­wik­keld.

Om die re­den ziet Junc­ker ook geen brood in een apart par­le­ment of een apar­te be­gro­ting voor de eu­ro­zo­ne, zo­als Ma­cron ge­pas­si­o­neerd be­pleit. En een Eu­ro­pe­se mi­nis­ter voor Fi­nan­ci­ën? Goed idee, vindt Junc­ker, maar dan wel in­ge­bed in be­staan­de struc­tu­ren. Hij wil dat zo’n mi­nis­ter te­vens lid is van de Com­mis­sie. „We heb­ben geen pa­ral­lel­le struc­tu­ren no­dig”, al­dus Junc­ker.

Ook het idee van ‘kop­groe­pen’, waar­bij som­mi­ge lan­den meer sa­men­wer­ken dan an­de­re, ziet Junc­ker niet zit­ten. Want de klo­ven bin­nen de EU, tus­sen oost en west, noord en zuid, lan­den mét en zon­der eu­ro, moe­ten wor­den ge­dicht. Hij stelt daar­om voor om (Oost-Eu­ro­pe­se) niet-eu­ro­lan­den aan te moe­di­gen om de Eu­ro­pe­se munt in te voe­ren.

Een min­der in­ge­wik­kel­de en trans­pa­ran­te­re EU wil Junc­ker dus. En een EU die haar rol op­eist in de we­reld – on­der meer door nieu­we in­ter­na­ti­o­na­le han­dels­ver­dra­gen te slui­ten en meer te in­ves­te­ren in een ge­za­men­lij­ke de­fen­sie-in­fra­struc­tuur.

De kan­sen in de EU lig­gen „voor íe­der­een” voor het op­ra­pen in de­ze „unie van vrij­heid”. Een vrij­heid, zei Junc­ker, die we soms als iets te van­zelf­spre­kend be­schou­wen. „Voor die vrij­heid moe­ten we blij­ven strij­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.