Her­vor­ming EU-be­stuur

‘Eu­ro­pa func­ti­o­neert be­ter als we de voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie en de pre­si­dent van de Eu­ro­pe­se Raad fu­se­ren tot één pre­si­dent. Dit is niet om­dat ik iets te­gen mijn vriend Do­nald Tusk heb, met wie ik al drie jaar goed sa­men­werk’

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Jean-Clau­de Junc­ker vindt het dub­be­le voor­zit­ter­schap van de EU on­dui­de­lijk voor de bur­ger. Trou­wens ook voor bui­ten­land­se re­ge­rings­lei­ders. Zo dacht Do­nald Trump in ge­sprek met Eu­ro­pees Raads­pre­si­dent Do­nald Tusk dat hij met Junc­ker za­ken deed – een gê­nan­te en veel voor­ko­men­de fout. De voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie stelt daar­om voor om zijn ei­gen baan te fu­se­ren met die van ‘pre­si­dent’ Do­nald Tusk. Vol­gens Junc­ker zou het sa­men­voe­gen ef­fi­ci­ën­ter zijn. Haal­baar lijkt zijn voor­stel niet. Tij­dens de eu­ro­cri­sis groei­de het gre­mi­um van EU-lei­ders, aan­ge­stuurd door Raads­pre­si­dent Tusk, uit tot de be- lang­rijk­ste po­li­tie­ke machts­fac­tor in Brussel, vaak ten kos­te van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, maar ook nood­ge­dwon­gen: de Eu­ro­pe­se Raad bleek in cri­sis­si­tu­a­ties snel­ler te kun­nen scha­ke­len dan de amb­te­lijk in­ge­stel­de Com­mis­sie. Eu­ro­pe­se hoofd­ste­den zul­len hun machts­po­si­tie niet snel wil­len af­staan of de­len. „Le­vens­ge­vaar­lijk”, vindt VVD-eu­ro­par­le­men­ta­ri­ër Hans van Baal­en het voor­stel. „Eén pre­si­dent, voor Com­mis­sie en Raad, maakt de lid­sta­ten mond­dood.” Ook Junc­kers voor­stel om een apar­te Eu­ro­pe­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën te in­stal­le­ren „zet lid­sta­ten, waar­on­der Ne­der­land, vol­le­dig bui­ten­spel”, al­dus de VVD’er.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.