Al­le­maal aan de eu­ro

‘Als we wil­len dat de eu­ro ons ver­e­nigt, mag het niet lan­ger de munt zijn van een se­lect ge­zel­schap van lan­den’

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Ook als het gaat om de eu­ro is de Eu­ro­pe­se Unie een on­o­ver­zich­te­lijk ge­heel, met lan­den die de Eu­ro­pe­se munt wel heb­ben en een groep, voor­al in Oost-Eu­ro­pa, die nog niet zo ver is. Die frag­men­ta­tie maakt de Unie kwets­baar, be­toog­de Junc­ker woens­dag. Hij pleit daar­om voor in­voe­ring van de eu­ro in al­le lid­sta­ten. Wet­te­lijk moet dat ove­ri­gens ook – het EU-lid­maat­schap houdt in prin­ci­pe ook de ver­plich­ting in om op ter­mijn de Eu­ro­pe­se munt over te ne- men. Maar het moet snel­ler, wat Junc­ker be­treft. Om lan­den te hel­pen aan de eu­ro­cri­te­ria te vol­doen, wil hij daar­om ex­tra geld en tech­ni­sche as­sis­ten­tie be­schik­baar stel­len, een soort bo­nus die wei­fe­laars – en die zijn er sinds de eu­ro­cri­sis ge­noeg – over de streep moet trek­ken. Junc­ker brak ook een lans voor ‘de Eu­ro­pe­se pij­ler van so­ci­a­le rech­ten’ en een gro­te­re con­sen­sus over wat so­ci­aal recht­vaar­dig is en wat niet. Hie­rover zal in no­vem­ber een top plaats­vin­den in het Zweed­se Go­then­burg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.