Le­ga­le rou­tes voor vluch­te­lin­gen naar Eu­ro­pa

‘Le­ga­le mi­gra­tie is een nood­zaak’

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Junc­ker toon­de zich trots dat de EU – dank­zij de Tur­kije-deal – „de in­stroom van mi­gran­ten weer on­der con­tro­le heeft”. Maar hij er­gert zich aan som­mi­ge lid­sta­ten, zo­als Honga­rije, die wei­ge­ren om vluch­te­lin­gen op te ne­men. „Eu­ro­pa moet het con­ti­nent blij­ven dat so­li­dair is met men­sen die op de vlucht zijn voor ver­vol­ging.” Junc­ker roept op – in de strijd te­gen men­sen­smok­ke­laars – om le­ga­le vlucht­rou­tes voor mi­gran­ten naar Eu­ro­pa te ope­nen. Van­uit hu­ma­ni­tair oog­punt. Maar ook, zegt Junc­ker, om­dat le­ga­le mi­gra­tie een nood­zaak is in Eu­ro­pa, dat snel ver­grijst. Junc­ker wil daar­om dat de EU ij­vert voor het op­ne­men van „ca­pa­be­le” mi­gran­ten die no­dig zijn op de Eu­ro­pe­se ar­beids­markt. Junc­ker hield het bij dit war­me plei­dooi; con­cre­te voor­stel­len had hij niet. Hoe wil Junc­ker die le­ga­le mi­gra­tie dan voor el­kaar krij­gen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.