Dit ge­beur­de er gis­ter­avond in Zwe­den, pre­si­dent Trump

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - 1. Bengt Boh­lin Ma­ria Gran­cea zit op straat te be­de­len in Öre­bro. 4. Ma­zen Ba­he oe­fent voor de St. Pet­rus­band. 3. In Fit­t­ja, een

(86) en zijn vrouw Bir­git­ta (87) in een Zweed­se sau­na. 2. De 37-ja­ri­ge Roe­meen­se bui­ten­wijk van Stock­holm, hou­den Turk­se moe­ders ’s avonds en ’s nachts de boel in de ga­ten.

FOTOPROJECT

Even leek het er­op dat het vreed­za­me Zwe­den was ver­an­derd in een gro­te no-go­zo­ne, een broed­plaats voor ter­ro­ris­ten. Toen de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump af­ge­lo­pen fe­bru­a­ri tij­dens een toe­spraak in Flo­ri­da in­zoom­de op het Scan­di­na­vi­sche land en de his­to­ri­sche woor­den „ last night in Swe­den” uit­sprak, storm­den jour­na­lis­ten van over heel de we­reld die kant op. Wat was er in Zwe­den al­le­maal aan de hand? „Kijk naar wat er gis­ter­avond ge­beur­de in Zwe­den. Zwe­den! Wie zou dit ge­lo­ven? Zwe­den!” zei Trump. „Ze na­men gro­te aan­tal­len op en heb­ben nu pro­ble­men die ze nooit voor mo­ge­lijk hiel­den.” Trump had het over de ve­le mi­gran­ten die het land had op­ge­van­gen. Dat zou heb­ben ge­leid tot veel on­vei­lig­heid. De pre­si­dent ba­seer­de zich daar­bij op een do­cu­men­tai­re die te zien was op Fox News. Het in­ci­dent leid­de tot de ten­toon­stel­ling Last night in Swe­den; een por­tret­ten­reeks die als doel heeft te la­ten zien wat er ‘gis­ter­avond’ echt al­le­maal is ge­beurd in het land. De foto’s, die in de len­te zijn ge­no­men door be­ken­de Zweed­se fo­to­gra­fen, la­ten het ech­te le­ven van Zwe­den zien, na 18.00 uur in de avond. Ook de aan­slag in Stock­holm van 7 april komt voor­bij in de fo­to­reeks. De foto’s zijn ge­bun­deld in een fo­to­boek dat via crowd­fun­ding tot stand is ge­ko­men. Het eer­ste exem­plaar is naar het Wit­te Huis ver­stuurd, de ma­kers ho­pen dat Trump de foto’s te zien krijgt. De fo­to­boe­ken zijn van­af dins­dag ver­krijg­baar.

FOTO ANETTE NANTELL / AP FOTO KICKI NILSSON / AP FOTO ANNA SIMONSSON / AP

FOTO MOA KARLBERG / AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.