De­mo­cra­ten pra­ten met Trump tij­dens ‘con­struc­tief di­ner’ over the­ma

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Lei­ders van de De­mo­cra­ti­sche par­tij zeg­gen af­spra­ken te heb­ben ge­maakt met de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump om zo­ge­noem­de drea­mers – min­der­ja­ri­gen die il­le­gaal de Ver­e­nig­de Sta­ten zijn bin­nen­ge­ko­men – te be­scher­men. Maar bei­de kam­pen heb­ben een ver­schil­len­de le­zing over wat ze tij­dens hun „con­struc­tie­ve di­ner” heb­ben be­spro­ken.

On­der de DACA-re­ge­ling (De­fer­red Ac­ti­on for Child­hood Ar­ri­vals) kon­den min­der­ja­ri­gen die il­le­gaal naar de Ver­e­nig­de Sta­ten wa­ren ge­ë­mi­greerd, toch hun rij­be­wijs ha­len en ze kon­den wer­ken en stu­de­ren. Daar­voor moesten ze wel hun iden­ti­teit aan de Ame­ri­kaan­se over­heid be­kend­ma­ken. De vo­ri­ge Ame- ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma stel­de de DACA-re­ge­ling in 2012 per de­creet in.

De nieu­we pre­si­dent zei er­van af te wil­len. Hij noem­de als re­den dat zijn voor­gan­ger het Con­gres had ge­pas­seerd.

Daar­mee drei­gen de on­ge­veer 800.000 jon­ge­ren uit de Ver­e­nig­de Sta­ten te wor­den ge­zet. Trump zei dat het Con­gres bin­nen een half jaar met een al­ter­na­tief plan moet ko­men.

Woens­dag di­neer­de de pre­si­dent met Chuck Schu­mer en Nan­cy Pe­lo­si, de lei­ders van de De­mo­cra­ten in res­pec­tie­ve­lijk de Se­naat en het Huis van Af­ge­vaar­dig­den. Vol­gens bei­de De­mo­cra­ten is tij­dens het on­der­houd af­ge­spro­ken dat de be- scher­ming van de drea­mers snel in een wet ge­go­ten zal wor­den en dat een pak­ket met grens­maat­re­ge­len zal wor­den sa­men­ge­steld, ex­clu­sief ‘de muur’ [tus­sen Mexi­co en de VS], „dat ac­cep­ta­bel is voor bei­de kam­pen”.

Trumps woord­voer­der Sa­rah San­ders ont­kent ech­ter dat is af­ge­spro­ken dat de grens­muur tus­sen Mexi­co en de VS bui­ten de af­spra­ken valt, zegt ze op Twit­ter.

Trump heeft zijn ver­kie­zings­be­lof­te van een grens­muur nog niet kun­nen waar­ma­ken. Hij wil dat Mexi­co er­voor be­taalt, maar dat land wei­gert. Daar­om hoopt de pre­si­dent de fi­nan­cie­ring via het Con­gres toch voor el­kaar te krij­gen. (Reu­ters)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.