Po­li­tie zet apart team in te­gen Ita­li­aan­se maf­fia

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Bij de Lan­de­lij­ke Een­heid van de Ne­der­land­se po­li­tie komt een team dat zich gaat rich­ten op de be­strij­ding van de Ita­li­aan­se maf­fia. Dat be­ves­tigt de po­li­tie na be­richt­ge­ving in het Al­ge­meen Dag­blad.

Het team van drie per­so­nen gaat in­for­ma­tie ver­ga­ren en voort­vluch­ti­ge maf­fia­le­den in Ne­der­land op­spo­ren. Als te­gen­pres­ta­tie krijgt Ne­der­land in­for­ma­tie van maf­fia­le­den die sa­men­wer­ken met de Ita­li­aan­se jus­ti­tie.

Het for­me­ren van het team maakt on­der­deel uit van een aan­tal af­spra­ken die de lan­de­lij­ke po­li­tie met Ita­lië heeft ge­maakt. Ne­der­land krijgt al ja­ren kri­tiek van Ita­lië dat het te wei­nig doet aan het op- spo­ren van maf­fia­le­den.

Ex­perts zien dat de Ita­li­aan­se maf­fia een po­si­tie pro­beert te ver­wer­ven in de Ne­der­land­se bo­ven­we­reld. In 2015 bleek dat le­den van ’Ndranghe­ta, de maf­fia in Ca­la­brië, al ja­ren ac­tief wa­ren op de bloe­men­vei­ling in Aals­meer. Daar­naast wer­den in de af­ge­lo­pen ja­ren maf­fi­o­si op­ge­pakt in Ne­der­land op ver­zoek van Ita­lië. Zo werd in ja­nu­a­ri van dit jaar een 38-ja­ri­ge man aan­ge­hou­den in Til­burg die vol­gens de Ita­li­aan­se jus­ti­tie deel uit­maakt van de maf­fia. Een maand eer­der werd een Ita­li­aan in Utrecht op­ge­pakt die nog een straf van vijf jaar moest uit­zit­ten in Ita­lië voor drugs­han­del en deel­ne­ming aan een maf­fia­or­ga­ni­sa­tie. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.