Oe­fe­ning Rus­sen voedt angst O-Eu­ro­pa

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De vier­jaar­lijk­se mi­li­tai­re ope­ra­tie Za­pad 2017 had niet eer­der zo’n agres­sief ka­rak­ter, zeg­gen ze in Oost-Eu­ro­pa. et is slechts een oe­fe­ning, maar in Oost-Eu­ro­pa de­den pro­mi­nen­te po­li­ti­ci de af­ge­lo­pen maan­den soms als­of er een ech­te oor­log dreigt.

De­ze don­der­dag be­gint Za­pad 2017, zo­als de groot­scha­li­ge ma­noeu­vres van Rus­si­sche en Wit-Rus­si­sche strijd­krach­ten he­ten die om de vier jaar wor­den ge­hou­den.

Van 14 tot 20 sep­tem­ber zijn de bos­sen van Wit-Rus­land het oe­fen­ter­rein van 10.200 mi­li­tai­ren en 680 voer­tui­gen. En dat is maar een deel van het ver­haal: ook in het noord­wes­ten van Rus­land en in de Rus­si­sche ex­cla­ve Ka­li­ning­rad wordt er ge­oe­fend. Vol­gens het mi­nis­te­rie van De­fen­sie in Minsk doen er in to­taal 12.700 mi­li­tai­ren aan mee, maar wes­ter­se schat­tin­gen lo­pen op tot 100.000. Som­mi­ge waar­ne­mers spre­ken van de ‘groot­ste oe­fe­ning sinds het ein­de van de Kou­de Oor­log’.

Paard van Tro­je

Po­li­ti­ci en ge­ne­raals in de om­rin­gen­de lan­den heb­ben de af­ge­lo­pen maan­den meer­ma­len ge­waar­schuwd voor Za­pad (‘Wes­ten’ in het Rus­sisch). De Oe­kra­ïen­se mi­nis­ter van De­fen­sie Ste­pan Pol­to­rak zei dat de oe­fe­ning kan wor­den ge­bruikt als spring­plank voor „agres­sie­ve ope­ra­ties” te­gen Oe­kra­ï­ne en „elk an­der Eu­ro­pees land dat aan Rus­land grenst”. Lui­te­nant-ge­ne­raal Ben Hod­ges, com­man­dant van de Ame­ri­kaan­se troe­pen in Eu­ro­pa, sprak van een „paard van Tro­je”. De Pool­se mi­nis­ter van De­fen­sie An­to­ni Ma­cie­re­wicz noem­de de oe­fe­nin­gen „zeer ge­vaar­lijk”. Vol­gens Ma­cie­re­wicz is het „voor het eerst” dat Za­pad „zo’n agres­sief ka­rak­ter” heeft.

Wat dat laat­ste be­treft, heeft de Pool­se mi­nis­ter on­ge­lijk – tij­dens de eer­ste edi­tie van Za­pad in 2009 si­mu­leer­de de Rus­si­sche lucht­macht een Rus­sis­ches­traal­ja­gers bij Mos­kou. Aan­de­mi­li­tai­re oe­fe­ning Za­pad2017­doen­mo­ge­lijk100.000mi­li­tai­ren mee. kern­aan­val op de Pool­se hoofd­stad War­schau. Toch is zijn be­zorgd­heid goed te be­grij­pen. De laat­ste keer dat Za­pad werd ge­hou­den was in 2013. Sinds­dien an­nexeer­de Rus­land de Krim en in­sti­geer­de het een oor­log in Oost-Oe­kra­ï­ne. In de maan­den daar­voor had Rus­land gro­te hoe­veel­he­den troe­pen sa­men­ge­trok­ken langs de Oe­kra­ïen­se grens – ‘oe­fe­nin­gen’, zei Mos­kou. Ook­de Rus­si­sche in­val in Ge­or­gië in 2008 volg­de op groot­scha­li­ge mi­li­tai­re ma­noeu­vres: de oe­fe­ning ‘Ka­vkaz’ (Kau­k­asus).

Een vluch­ti­ge blik op de staf­kaart is ge­noeg om te be­grij­pen waar­om NAVO-ge­ne­raals ner­veus zijn. De troe­pen in Wit-Rus­land kun­nen in­eens een aan­val doen op de smal­le cor­ri­dor die Po­len ver­bindt met Li­tou­wen (de ‘Suw­al­ki Gap’), en zo de Bal­ti­sche Sta­ten af­snij­den van hun NAVO-bond­ge­no­ten. De Rus­si­sche troe­pen be­drei­gen ook Oe­kra­ï­nes noord­flank, die van­we­ge de oor­log in de Don­bas slecht wordt ver­de­digd. Van­af de Wit-Rus­si­sche grens staat het Rus­si­sche le­ger bin­nen 24 uur in Kiev. Dan is er nog de vrees dat Mos­kou zijn troe­pen niet zal te­rug­trek­ken na 20 sep­tem­ber.

Zul­ke zor­gen wor­den door Mos­kou en Minsk weg­ge­wuifd. Vol­gens de Wit-Rus­si­sche mi­nis­ter van De­fen­sie And­rej Ra­vk­ov doen er niet meer dan 3.000 Rus­si­sche mi­li­tai­ren mee aan de ma­noeu­vres op Wit-Rus­sisch grond­ge­bied. Het draai­boek voor de oe­fe­ning is een aan­val van oe­fen­vij­an­den ‘Vejsjn­orija’, ‘Ves­ba­rija’ en ‘Loe­be­nija’. Een de­fen­sief sce­na­rio, be­na­druk­te Ra­vk­ov.

Maar dat is maar een deel van het ver­haal. Ter­wijl de Wit-Rus­si­sche strijd­krach­ten hun grond­ge­bied ‘ver­de­di­gen’ zul­len de Rus­si­sche strijd­krach­ten in de he­le re­gio hun ge­reed­heid tes­ten: ter land, ter zee en in de lucht. Ook de on­langs op­ge­rich­te Nationale Gar­de (de voor­ma­li­ge Bin­nen­land­se Troe­pen) doen waar­schijn­lijk mee – een van de re­de­nen waar­om som­mi­ge ana­lis­ten uit­ko­men op een sterk­te van 100.000 mi­li­tai­ren.

Zelfs een nu­cle­air oe­fen­sce­na­rio is mo­ge­lijk: in de Rus­si­sche mi­li­tai­re doc­tri­ne is de in­zet van tac­ti­sche kern­wa­pens een ge­loof­waar­di­ge op­tie. De ma­noeu­vres vor­men het hoog­te­punt van een se­rie exer­ci­ties die dit voor­jaar al zijn be­gon­nen.

Ook Rus­land is bang

Mos­kou is be­zig zijn strijd­krach­ten in­grij­pend te mo­der­ni­se­ren. En de af­ge­lo­pen ja­ren zijn er nieu­we een­he­den en hoofd­kwar­tie­ren ge­cre­ëerd: al­len in ‘wes­te­lij­ke rich­ting’. Dat voedt de angst in Eu­ro­pa. Maar ook Rus­land is bang, schrijft mi­li­tair ana­list Mi­chael Kof­man op de si­te War on the rocks: bang voor de mi­li­tai­re su­pe­ri­o­ri­teit van de VS, bang voor het ver­der af­brok­ke­len van haar in­vloeds­sfeer, en bang voor een ‘Ma­j­d­an-re­vo­lu­tie’ in Mos­kou, een volks­op­stand naar Oe­kra­ïens mo­del. „Za­pad is de meest sa­men­han­gen­de ma­ni­fes­ta­tie van de­ze ang­sten en een waar­schu­wing aan de VS”, schrijft Kof­man.

Mos­kou blaft. En de NAVO blaft te­rug. Twee we­ken ge­le­den ar­ri­veer­den ze­ven Ame­ri­kaan­se ja­gers op de Li­touw­se lucht­macht­ba­sis bij Si­au­li­ai – drie meer dan de NAVO er ge­woon­lijk heeft ge­sta­ti­o­neerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.