En­sche­de zon­dag ri­si­co­ge­bied

NRC Handelsblad - - Binnenland -

We­gens ver­schil­len­de be­to­gin­gen ko­men­de zon­dag in En­sche­de, is de stad uit­ge­roe­pen tot vei­lig­heids­ri­si­co­ge­bied. Dat heeft een woord­voer­der van de ge­meen­te don­der­dag ge­zegd. Er staat een de­mon­stra­tie ge­pland van an­ti-is­la­mor­ga­ni­sa­tie Pe­gi­da en er zijn di­ver­se te­gen­de­mon­stra­ties. In de stad mag pre­ven­tief ge­fouil­leerd wor­den, ge­zichts­be­dek­ken­de kle­ding is ver­bo­den en er mag wor­den ge­con­tro­leerd met ca­me­ra’s. Vol­gens de woord­voer­der mo­gen de de­mon­stra­ties voor­als­nog ge­woon door­gaan. „Ech­ter, als wij sig­na­len krij­gen dat we de open­ba­re or­de niet kun­nen ga­ran­de­ren, kun­nen wij als­nog be­slui­ten tot een ver­bod.” (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.