Har­de cam­pag­ne te­gen ho­mo­hu­we­lijk

Een ver­bod op las­ter­lij­ke ui­tin­gen over ho­mo’s moet het re­fe­ren­dum over het ho­mo­hu­we­lijk min­der kwet­send la­ten ver­lo­pen.

NRC Handelsblad - - Buitenland - Door on­ze re­dac­teur

Toef Jae­ger

Een pos­ter met daar­op twee man­nen­ar­men die elk een broek­riem in de kleu­ren van de re­gen­boog vast­hou­den en een kind dat voor­over­ge­bo­gen zit. Stop the Fags staat er­bij, en ook: ‘92 pro­cent van de kin­de­ren die op­ge­voed wor­den door ‘gay-pa­rents’ wordt mis­bruikt, 51 pro­cent heeft last van de­pres­sies, 72 pro­cent heeft obe­si­tas’. Zul­ke op­mer­kin­gen zijn sinds woens­dag ver­bo­den in Au­stra­lië. Die dag ging een wet in die ‘las­ter­lij­ke ui­tin­gen’ ver­biedt. Daar­mee moet de cam­pag­ne rond­om het le­ga­li­se­ren van het ho­mo­hu­we­lijk min­der kwet­send wor­den. Twee maan­den heb­ben Au­stra­li­ërs de tijd om zich in een re­fe­ren­dum uit te spre­ken.

Toen tot dit re­fe­ren­dum werd be­slo­ten, wa­ren voor­al voor­stan­ders van het ho­mo­hu­we­lijk daar te­gen. Ze von­den dat ho­mo­sek­su­a­li­teit geen

Adop­tie door ho­mo­pa­ren

Au­stra­li­ërs kun­nen tot 7 no­vem­ber la­ten we­ten wat ze vin­den van de vraag ‘Moet de wet wor­den aan­ge­past om men­sen van ge­lij­ke sek­se met el­kaar te la­ten trou­wen?’ De wet die aan­ge­past moet wor­den, is die uit 2004 toen toen­ma­lig pre­mier Jo­hn Ho­ward liet vast­leg­gen dat een hu­we­lijk een ver­bin­te­nis was tus­sen een man en een vrouw. Zo wil­de hij met­een voor­ko­men dat ho­mo­sek­su­e­le pa­ren kin­de­ren kon­den adop­te­ren.

Pre­mier Turn­bull heeft wel­is­waar la­ten we­ten voor een aan­pas­sing te zijn, maar een stem­ming in het par­le­ment durf­de hij niet aan, om­dat de mees­te van zijn con­ser­va­tie­ve par­tij­ge­no­ten te­gen zijn. Oud-pre­mier To­ny Ab­bott zei een fel­le te­gen­s­tan- Oud-pre­mier To­ny Ab­bott en ‘zijn bruid To­ny Ab­bott’ op een muur­schil­de­ring All lo­ve is equal

Mam­my and dad­dy will be a per­fect team.” Toe­zicht­hou­der FreeTV Au­stra­lia ver­bood het film­pje om­dat het ‘va­der­dag-film­pje’ als po­li­tie­ke bood­schap te­gen het ho­mo­hu­we­lijk kon wor­den op­ge­vat.

Naar schat­ting is 63 pro­cent van de Au­stra­li­ërs voor in­voe­ring van het ho­mo­hu­we­lijk, 30 pro­cent is te­gen vol­gens de laat­ste pei­lin­gen. Buur­land Nieuw-Zee­land le­ga­li­seer­de het ho­mo­hu­we­lijk in 2013 via het par­le­ment. De uit­slag van het re­fe­ren­dum, dat niet bin­dend is en dat 82 mil­joen eu­ro kost, wordt 15 no­vem­ber ver­wacht.

PRE­SI­DENT SINGAPORE

on­der­werp was voor een volks­raad­ple­ging, om­dat ze vrees­den dat de po­la­ri­sa­tie op dit on­der­werp al­leen maar zou toe­ne­men. Ook vrees­den ze dat voor­al con­ser­va­tie­ve ou­de­ren zou­den stem­men, om­dat het re­fe­ren­dum niet di­gi­taal maar ‘per post­ze­gel’ wordt ge­hou­den. Om het re­fe­ren­dum te­gen te hou­den span­den ad­vo­ca­ten van de Equa­li­ty Cam­paign ver­geefs een rechts­zaak aan. der te zijn, ter­wijl zijn les­bi­sche zus­ter Chris­ti­ne For­ster, raads­lid in Syd­ney, wel voor zal stem­men.

De vrees dat het de­bat tus­sen voo­ren te­gen­stan­ders al­leen maar fel­ler zal wor­den, lijkt ge­recht­vaar­digd. Ener­zijds wa­ren er de pos­ters, an­der­zijds wa­ren er in zo­wel Mel­bour­ne als Syd­ney de­mon­stra­ties van elk zo’n 20.000 men­sen die on­der de noe­mer

vóór het ho­mo­hu­we­lijk op­kwa­men. Een film­pje van Dads4Kids voor Va­der­dag (in Au­stra­lië de eer­ste zon­dag van sep­tem­ber) was even­eens aan­lei­ding tot dis­cus­sie. Op het film­pje zingt een va­der een slaap­lied­je voor een ba­by met on­der meer de re­gel: „

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.